1

Klei Kma Blŭ

1Mâo lu mnuih mă bruă jih ai tiê čih yăl dliê klei truh leh ti krah phung drei. 2Diñu čih klei anăn djŏ tui si phung ƀuh hŏng ală mơ̆ng phŭn leh anăn jing phung pô mtô klei blŭ anăn hưn bi êdah kơ drei. 3Kyuanăn kâo msĕ mơh mĭn jăk, leh kâo ksiêm bi nik jih jang klei anăn mơ̆ng phŭn, čiăng čih bi djŏ pruê̆ klei anăn kơ ih, Ơ Khua Y-Thêôphil, 4čiăng kơ ih dưi thâo klei sĭt kơ jih klei arăng hưn kơ ih leh.

Klei Hưn Êlâo kơ Klei Kkiêng kơ Y-Yôhan Pô Ngă Ƀaptem

5 Ênuk Hêrôt jing mtao čar Yuđa, mâo sa čô khua ngă yang anăn ñu Y-Sakari mơ̆ng êpul Y-Abija. Mô̆ ñu mơ̆ng găp djuê Y-Arôn, anăn gơ̆ H'Êlisabet. 6Jih diñu dua dôk kpă ênô ti anăp Aê Diê tui hlue jih klei bhiăn leh anăn klei Khua Yang mtă amâo mâo klei arăng dưi ƀuah ôh. 7Diñu amâo mâo anak ôh, kyuadah H'Êlisabet jing mniê plao, leh anăn jih diñu dua mduôn leh sơăi.
8Djŏ wir êpul ñu, Y-Sakari ngă bruă khua ngă yang ti anăp Aê Diê, 9tui si klei bhiăn phung khua ngă yang, bruă djŏ kơ ñu hŏng klei mđăo brei mŭt čuh mnơ̆ng ƀâo mngưi hlăm Sang Kkuh Mpŭ Khua Yang. 10Jih jang mnuih lu dôk wah lač ti tač êjai mông čuh mnơ̆ng ƀâo mngưi. 11Hlăk anăn mâo sa čô dĭng buăl jăk Khua Yang bi êdah kơ ñu dôk dơ̆ng tĭng hnuă knưl čuh mnơ̆ng ƀâo mngưi. 12Y-Sakari rŭng răng leh anăn huĭ tơdah ñu ƀuh dĭng buăl jăk anăn. 13Ƀiădah dĭng buăl jăk lač kơ ñu, “Đăm huĭ ôh, Ơ Y-Sakari, kyuadah Aê Diê hmư̆ leh klei ih wah lač. Mô̆ ih H'Êlisabet srăng kkiêng kơ ih sa čô anak êkei, leh anăn ih srăng bi anăn gơ̆ Y-Yôhan.
  14Ih srăng mâo klei hơ̆k kdơ̆k leh anăn klei mơak mñai,
   leh anăn lu mnuih srăng mơak kyua klei kkiêng kơ gơ̆.
  15 Kyuadah gơ̆ srăng jing prŏng ti anăp Khua Yang.
   Gơ̆ amâo srăng mnăm ôh kpiê boh kriăk ƀâo amâodah kpiê ktang,
   leh anăn gơ̆ srăng bŏ hŏng Yang Mngăt Jăk dơ̆ng mơ̆ng tian amĭ gơ̆.
  16Gơ̆ srăng bi wĭt lu phung anak êkei Israel kơ Khua Yang Aê Diê diñu.
  17 Gơ̆ srăng nao ti anăp Khua Yang hŏng ai mĭn leh anăn klei myang Y-Êli,
   čiăng bi grăng ai tiê phung ama hŏng phung anak diñu,
  leh anăn bi wir phung amâo thâo gưt asăp kơ klei thâo mĭn phung kpă,
   čiăng mkra sa phung găp djuê bi jăk kơ Khua Yang.”
18Y-Sakari lač kơ dĭng buăl jăk, “Si kâo srăng thâo klei anăn? Kyuadah kâo mduôn leh, leh anăn mô̆ kâo mduôn leh mơh.” 19Dĭng buăl jăk lŏ wĭt lač kơ ñu, “Kâo gơ̆ Gabriel, pô dôk ti anăp Aê Diê. Aê Diê tiŏ hriê kâo blŭ hrăm hŏng ih leh anăn hưn kơ ih klei mrâo mrang jăk anei. 20Nĕ anei, ih srăng jing kmlô, amâo dưi blŭ ôh tơl hruê klei anăn srăng truh, kyuadah ih amâo đăo ôh kơ klei kâo blŭ. Klei blŭ anăn srăng bi truh sĭt djŏ hruê.” 21Êjai anăn phung ƀuôn sang dôk guôn Y-Sakari, leh anăn bi kngăr kyua ñu dôk sui hlăm Sang Kkuh Mpŭ. 22Tơdah ñu kbiă, ñu amâo dưi blŭ kơ digơ̆ ôh, leh anăn digơ̆ thâo kơ ñu mâo leh klei bi ƀuh hlăm Sang Kkuh Mpŭ. Kyua amâo dưi blŭ ôh, snăn ñu bi hmô hŏng kngan ñu kơ digơ̆. 23Tơdah ruê̆ leh jih hruê ñu mă bruă, ñu wĭt kơ sang.
24Sui ƀiă tinăn mô̆ ñu H'Êlisabet ba tian. Êjai êma mlan H'Êlisabet mdăp ñu pô leh anăn lač, 25“Khua Yang ngă leh klei pap kơ kâo tơdah ñu dlăng kơ kâo, čiăng mă hĕ mơ̆ng kâo klei hêñ ti anăp phung ƀuôn sang.”

Klei Hưn Êlâo Klei Kkiêng kơ Yêsu

26Năm mlan êdei, Aê Diê tiŏ nao dĭng buăl jăk Ñu Gabriel kơ sa boh ƀuôn hlăm čar Galilê bi anăn ƀuôn Nasaret, 27 kơ sa čô mniê êra hrông bi čuôp leh hŏng sa čô êkei, anăn gơ̆ Y-Yôsep, mơ̆ng găp djuê Y-Đawit. Arăng bi anăn mniê êra hrông anăn H'Mari. 28Dĭng buăl jăk truh kơ H'Mari leh anăn lač, “Kkuh kơ ih, Ơ pô Aê Diê pap. Khua Yang dôk mbĭt hŏng ih!” 29Hmư̆ klei blŭ anăn, H'Mari rŭng răng snăk, leh anăn bi mĭn hlăm ai tiê ñu ya jing klei kkuh msĕ snăn. 30Dĭng buăl jăk lač kơ ñu, “Đăm huĭ ôh, Ơ H'Mari, kyuadah ih mâo leh klei pap ti anăp Aê Diê. 31 Nĕ anei, ih srăng ba tian leh anăn kkiêng kơ sa čô anak êkei, ih srăng bi anăn Ñu Yêsu. 32 Ñu srăng jing prŏng, leh anăn arăng srăng pia Ñu Anak Pô Ti Dlông Hĭn, leh anăn Khua Yang Aê Diê srăng brei kơ Ñu jhưng mtao aê Ñu Y-Đawit. 33Ñu srăng kiă kriê găp djuê Y-Yakôp nanao hlŏng lar, leh anăn ƀuôn ala mtao Ñu amâo srăng thâo tuč ôh.”
34H'Mari lač kơ dĭng buăl jăk, “Si klei anăn dưi truh lĕ, kyuadah kâo jing mniê êra ka tuôm hŏng êkei ôh?” 35Dĭng buăl jăk lač kơ ñu, “Yang Mngăt Jăk srăng hriê kơ ih, leh anăn klei myang Pô Ti Dlông Hĭn srăng guôm ih; kyuanăn anak doh jăk ih srăng kkiêng arăng srăng pia Anak Aê Diê. 36Nĕ anei, sa čô mniê găp djuê ih, H'Êlisabet, ba tian leh kơ sa čô anak êkei êjai gơ̆ mduôn, pô arăng pia mniê plao, gơ̆ ba tian mâo năm mlan leh. 37 Kyuadah amâo mâo sa mta mnơ̆ng Aê Diê amâo dưi ngă ôh.” 38H'Mari lač, “Nĕ anei, kâo jing dĭng buăl mniê kơ Khua Yang. Brei klei anăn truh kơ kâo tui si klei ih blŭ leh.” Leh anăn dĭng buăl jăk kbiă đuĕ.

H'Mari Nao Čhưn kơ H'Êlisabet

39Hlăk anăn H'Mari kgŭ nao hŏng klei ruăt kơ sa boh ƀuôn hlăm čar kngư Yuđa. 40Ñu mŭt sang Y-Sakari leh anăn kkuh kơ H'Êlisabet. 41Tơdah H'Êlisabet hmư̆ klei H'Mari kkuh, anak hlăm tian gơ̆ kpư̆, leh anăn H'Êlisabet bŏ hŏng Yang Mngăt Jăk. 42Gơ̆ ur kraih, “Ih mâo klei jăk jĭn hĭn kơ phung mniê mkăn, leh anăn jăk mơak yơh kơ anak mơ̆ng tian prôč ih! 43Si ngă klei yuôm anei truh kơ kâo, tơl amĭ Khua Yang kâo hriê kơ kâo? 44Kyuadah tơdah kâo hmư̆ klei ih kkuh kơ kâo, anak hlăm tian kâo kpư̆ hơ̆k. 45Jăk mơak yơh kơ mniê đăo, kyuadah jih klei Khua Yang hưn leh kơ ñu srăng mâo klei bi truh sĭt.”

Klei H'Mari Mmuñ Bi Mni kơ Aê Diê

46Leh anăn H'Mari lač:
  “Mngăt kâo mpŭ mni kơ Khua Yang,
   47ai mĭn kâo mâo klei mơak hlăm Aê Diê Pô Bi Mtlaih kâo.
  48 Kyuadah Ñu dlăng leh kơ klei luă gŭ dĭng buăl mniê Ñu,
   nĕ anei, mơ̆ng hruê anei kơ anăp
   mnuih jih jang ênuk srăng pia kơ kâo pô mâo klei jăk jĭn.
  49Kyuadah Pô Myang snăk ngă leh klei yuôm bhăn kơ kâo,
   anăn Ñu jing doh jăk.
  50Klei Ñu pap truh kơ phung huĭ mpŭ kơ Ñu hlăm jih jang ênuk.
  51Ñu bi êdah leh klei ktang hŏng păl Ñu,
   Ñu suôt leh phung mâo ai tiê klei mĭn mgao.
  52Ñu mdlưh leh phung ktang mơ̆ng jhưng mtao digơ̆,
   leh anăn bi mđĭ phung thâo luă gŭ.
  53Ñu bi trei phung êpa hŏng mnơ̆ng jăk,
   leh anăn Ñu suôt phung mdrŏng wĭt kngan mang.
  54Ñu đru leh dĭng buăl Ñu phung Israel
   êjai Ñu hdơr kơ klei Ñu pap,
  55 tui si Ñu blŭ leh kơ phung aê drei,
   kơ Y-Abraham leh anăn kơ phung anak čô gơ̆ hlŏng lar.”
56H'Mari dôk mbĭt hŏng H'Êlisabet hlăm brô tlâo mlan, leh anăn ñu lŏ wĭt kơ sang ñu pô.

Klei Kkiêng kơ Y-Yôhan Pô Ngă Ƀaptem

57Hruê H'Êlisabet đih pui truh leh. Ñu kkiêng kơ sa čô anak êkei. 58Phung riêng gah ñu leh anăn phung găp djuê ñu hmư̆ kơ Khua Yang bi êdah leh kơ ñu klei pap prŏng, leh anăn digơ̆ hơ̆k mơak mbĭt hŏng ñu. 59 Ti hruê tal sa păn diñu hriê čiăng khăt klĭt anak anăn leh anăn bi anăn gơ̆ Y-Sakari tui si anăn ama gơ̆. 60Ƀiădah amĭ gơ̆ lač, “Hơăi! Srăng bi anăn gơ̆ Y-Yôhan.” 61Diñu lač kơ H'Êlisabet, “Amâo mâo ôh sa čô hlăm găp djuê ih mâo anăn msĕ snăn.” 62Snăn diñu bi hmô hŏng kngan kơ ama gơ̆ čiăng thâo hlei ñu čiăng bi anăn gơ̆. 63Y-Sakari akâo sa pŏk mdhă, leh anăn čih snei: “Anăn gơ̆ Y-Yôhan.” Jih jang diñu bi kngăr. 64Mông anăn mtam Y-Sakari ha ƀăng êgei, êlah ñu tlaih, ñu blŭ leh anăn mpŭ mni kơ Aê Diê. 65Jih jang phung riêng gah diñu huĭ. Arăng yăl dliê jih klei anăn tar ƀar čar kngư Yuđa. 66Jih jang phung hmư̆ klei anăn djă pioh hlăm ai tiê diñu leh anăn lač, “Ya anak anăn srăng jing?” leh anăn kngan Khua Yang dôk mbĭt hŏng gơ̆.

Klei Y-Sakari Hưn Êlâo

67Ama gơ̆ Y-Sakari bŏ hŏng Yang Mngăt Jăk leh anăn hưn êlâo snei:
  68“Mpŭ mni kơ Khua Yang, Aê Diê Israel,
   kyuadah Ñu čhưn leh anăn bi tui leh phung ƀuôn sang Ñu,
  69leh anăn Ñu bi truh leh kơ drei sa čô Pô Bi Mtlaih Myang
   hlăm sang dĭng buăl Ñu Y-Đawit,
  70Msĕ Ñu hưn leh mơ̆ng ênuk đưm
   hŏng ƀăng êgei phung khua pô hưn êlâo doh jăk Ñu,
  71čiăng kơ drei tlaih mơ̆ng phung roh hŏng drei,
   leh anăn mơ̆ng kngan jih jang phung bi êmut kơ drei;
  72čiăng bi sĭt klei pap Ñu ƀuăn leh kơ phung aê drei,
   leh anăn hdơr klei bi mguôp doh jăk Ñu ngă leh,
  73Tui si klei Ñu kat asei leh hŏng aê drei Y-Abraham,
  74leh Ñu bi êngiê drei mơ̆ng kngan phung roh,
   Ñu srăng brei kơ drei dưi mă bruă kơ Ñu amâo huĭ ôh,
  75hŏng klei doh jăk leh anăn klei kpă ênô ti anăp Ñu
   jih jang hruê drei dôk hdĭp.
  76 Bi ih, Ơ anak điêt, arăng srăng pia ih khua pô hưn êlâo kơ Pô Ti Dlông Hĭn,
   kyuadah ih srăng êbat ti anăp Khua Yang čiăng mkra êlan Ñu,
  77čiăng brei kơ phung ƀuôn sang Ñu klei thâo săng kơ klei bi mtlaih
   hŏng klei pap brei klei soh diñu,
  78kyua klei pap êdu êun Aê Diê drei,
   hŏng klei Yang Hruê srăng ƀlĕ truh kơ drei mơ̆ng adiê ti dlông,
  79 čiăng mtrang bi mngač phung dôk gŭ hlăm klei mmăt
   leh anăn hlăm êyui klei djiê,
   čiăng atăt drei êbat hlăm êlan klei êđăp ênang.”
80Hđeh điêt anăn hriê kơ prŏng, leh anăn ai mĭn ñu jing ktang. Ñu dôk hlăm kdrăn tač tơl truh hruê bi êdah ñu pô kơ phung Israel.