1

Cov Lus uas Sau Rau The-aufilaus

1The-aufilaus, muaj ntau leej tau sau qhia tej uas twb muaj hauv peb lawm, 2raws li uas muaj qee leej pom tej ntawd thaum nyuam qhuav pib muaj los, lawv yog cov uas qhia txojmoo zoo thiab qhia tej ntawd rau peb paub. 3Kuv twb ua tib zoo saib tej ntawd txhij txhua thaum hauvpaus los lawm. Yog li ntawd, The-aufilaus, koj yog tus uas paub qabhau, kuv thiaj sau tej ntawd txhua zaj, txij thaum hauvpaus mus txog thaum kawg rau koj paub. 4Koj thiaj yuav paub tseeb txhua zaj uas lawv qhia rau koj lawm.

Qhia Hais Tias Yuav Yug Yauhas

5Lub sijhawm uas Helauj ua vajntxwv kav lub xeev Yudas, muaj ib tug povthawj hu ua Xakhaliyas, nws yog Anpiyas pab povthawj. Nws tus pojniam hu ua Elixanpes. Elixanpes yog Aloos ib tug xeebntxwv. 6Vajtswv pom hais tias nkawd yog neeg ncaj ncees, mloog Vajtswv lus thiab ua raws li Vajtswv txoj kevcai txhua nqe, tsis muaj ib qho uas luag yuav thuam tau nkawd li. 7Nkawd tsis muaj menyuam, rau qhov Elixanpes yeej ibtxwm xeeb tsis taus tub, thiab nkawd twb laus laus lawm.
8Muaj ib hnub Xakhaliyas tabtom ua nws tes haujlwm hauv lub Tuamtsev raws li cov povthawj niaj hnub ua. 9Raws li cov povthawj txoj kevcai, lawv rho ntawv tau Xakhaliyas mus hlawv hmoov tshuaj tsw qab rau saum lub thaj hauv lub Tuamtsev. 10Yog li ntawd, nws thiaj mus rau hauv tus Tswv lub Tuamtsev, lub sijhawm uas Xakhaliyas hlawv hmoov tshuaj tsw qab, cov neeg nyob sab nraud thov Vajtswv. 11Tus Tswv ib tug timtswv los sawv ntawm lub thaj uas hlawv hmoov tshuaj tsw qab sab xis. 12Thaum Xakhaliyas pom dheev tus timtswv ntawd, nws poob siab thiab ntshai kawg li. 13Tiamsis tus timtswv hais rau Xakhaliyas hais tias, “Koj tsis txhob ntshai! Vajtswv twb hnov koj tej lus thov lawm. Koj tus pojniam yuav yug ib tug metub rau koj. Koj yuav tis nws lub npe hu ua Yauhas. 14Thaum yug tau tus metub ntawd, koj yuav zoo siab kawg li, thiab yuav muaj neeg coob coob nrog koj zoo siab, rau qhov tus Tswv suav hais tias, 15nws yog ib tug neeg tseemceeb. Nws yuav tsis haus cawv txiv hmab lossis cawv ntxwg hlo li. Nws yuav puv npo Vaj Ntsujplig tus Dawbhuv hauv nruab thiab los, 16nws yuav coj cov Yixalayees coob leej rov los cuag tus Tswv uas yog lawv tus Vajtswv. 17Nws yuav muaj tswvyim thiab muaj hwjchim ib yam li Eliyas tus uas cev Vajtswv lus, nws yuav ua tus Tswv ntej mus ua kom tej txiv tub rov sib haum; nws yuav ua kom cov neeg uas tawvncauj hloov ua neeg ncaj ncees; thiab nws yuav npaj ib cov neeg rau tus Tswv.”
18Xakhaliyas nug tus timtswv ntawd hais tias, “Yuav ua li cas kuv thiaj paub tej uas koj hais ko? Kuv twb laus heev, thiab kuv tus pojniam los twb laus laus lawm thiab.”
19Tus timtswv teb hais tias, “Kuv yog Khali-ees, kuv nyob ntawm Vajtswv xubntiag, Vajtswv txib kuv los qhia txojxov zoo no rau koj. 20Thaum txog lub sijhawm lawm, yeej yuav muaj raws li kuv hais no tiag, tiamsis vim koj tsis ntseeg kuv tej lus, koj yuav hais tsis tau lus mus txog hnub uas muaj raws li tej uas kuv twb hais rau koj lawm.”
21Thaum ntawd cov neeg uas nyob sab nraud tos Xakhaliyas, lawv xav tsis thoob xyov yog ua li cas Xakhaliyas yuav nyob hauv lub Tuamtsev ntev ua luaj li. 22Thaum nws tawm los, nws hais tsis tau lus rau lawv, nws ua ruam piav rau lawv xwb. Lawv xav hais tias tej zaum yog muaj ib yam dabtsi tshwm rau nws pom hauv lub Tuamtsev.
23Thaum Xakhaliyas ua haujlwm hauv lub Tuamtsev tas lawm, nws rov qab mus tsev. 24Tom qab ntawd tsis ntev, Elixanpes uas yog Xakhaliyas tus pojniam txawm xeeb tub, Elixanpes nyob hauv tsev tau tsib lub hlis, nws tsis tawm mus qhov twg li. 25Elixanpes hais tias, “Nimno tus Tswv pab kuv thiab nws ua rau kuv tsis txajmuag rau leejtwg li lawm!”

Qhia Hais Tias Yuav Yug Yexus

26Thaum Elixanpes xeeb tub tau rau lub hlis lawm, Vajtswv txib nws tus timtswv Khali-ees los rau hauv lub nroog Naxales uas nyob hauv lub xeev Kalilais. 27Tus timtswv ntawd los cuag ib tug nkaujxwb hu ua Malis, tus uas Yauxej uas yog Vajntxwv Daviv tus xeebntxwv twb qhaib tseg lawm. 28Tus timtswv los hais rau Malis hais tias, “Koj yuav tau zoo nyob kaj siab lug! Tus Tswv nrog nraim koj nyob thiab foom koob hmoov ntau kawg rau koj lawm!”
29Thaum Malis hnov tus timtswv hais li ntawd, nws nyuaj siab heev, nws xav tsis thoob li, xyov tus timtswv hais li ntawd, yog hais txog dabtsi. 30Tus timtswv hais rau Malis hais tias, “Malis, koj tsis txhob ntshai, Vajtswv twb foom koob hmoov rau koj lawm. 31Koj yuav xeeb tub thiab yuav yug tau ib tug metub, koj yuav tis nws lub npe hu ua Yexus. 32Nws yuav ua tus tseemceeb, thiab sawvdaws yuav hu nws lub npe hais tias, yog Vajtswv tus uas muaj hwjchim loj kawg nkaus tus Tub. Tus Tswv uas yog Vajtswv yuav tsa nws ua vajntxwv, ib yam li nws yawgkoob Daviv, 33nws yuav ua vajntxwv kav Yakhauj cov xeebntxwv mus ibtxhis; thiab nws lub tebchaws yuav nyob mus tsis paub kawg li!”
34Malis nug tus timtswv hais tias, “Kuv yog ib tug nkaujxwb, yuav ua li cas muaj tau li ntawd?”
35Tus timtswv teb hais tias, “Vaj Ntsujplig tus Dawbhuv yuav los rau saum koj, thiab Vajtswv lub hwjchim yuav roos koj. Vim li no sawvdaws thiaj yuav hu tus metub uas dawbhuv uas yuav yug los ntawd hais tias, nws yog Vajtswv tus Tub. 36Koj saib koj tus phauj Elixanpes uas sawvdaws hais tias, nws ibtxwm xeeb tsis taus tub, txawm yog nws laus laus lawm los nimno nws twb xeeb tub tau rau lub hlis lawm, 37rau qhov yeej tsis muaj ib yam dabtsi uas Vajtswv yuav ua tsis tau li.”
38Malis hais tias, “Kuv yog Vajtswv tus ntxhais qhev, thov kom muaj raws li koj hais ko rau kuv.” Ces tus timtswv txawm ncaim Malis mus lawm.

Malis Mus Xyuas Elixanpes

39Tsis ntev tom qab ntawd, Malis txawm sawv kev thiab rau siab ntso mus txog ntawm ib lub nroog uas nyob saum laj roob hauv lub xeev Yudas, 40nws mus rau hauv Xakhaliyas tsev thiab hais noj qab nyob zoo rau Elixanpes. 41Thaum Elixanpes hnov dheev Malis lub suab hais rau nws, ces nws tus menyuam hauv plab txawm nti cuag dabtsi, thiab Elixanpes puv npo Vaj Ntsujplig tus Dawbhuv, 42thiab Elixanpes hais nrov nrov rau Malis hais tias, “Koj yog tus uas tau koob hmoov ntau tshaj plaws txhua tus pojniam huv tibsi, thiab koj tus menyuam hauv plab los tau koob hmoov thiab. 43Vim li cas kuv yuav tau txais txojkev hlub loj npaum li no, kuv tus Tswv leej niam tseem tuaj saib kuv thiab? 44Thaum kuv hnov dheev tej lus uas koj hais rau kuv, kuv tus menyuam uas nyob hauv kuv plab zoo siab thiab nti cuag dabtsi. 45Koj yuav zoo siab heev, rau qhov koj twb ntseeg hais tias, yuav muaj raws li tej lus uas tus Tswv hais rau koj lawm.”

Malis Zaj Nkauj Qhuas Vajtswv

  46Malis hais tias, “Kuv lub siab cia li qhuas tus Tswv;
  47Vajtswv uas yog kuv tus Cawmseej,
   nws ua rau kuv zoo siab kawg li.
  48Rau qhov kuv yog nws ib tug ntxhais qhev uas tsis tseemceeb
   los nws tseem nco txog kuv thiab!
  Txij no mus txhua haivneeg yuav hu kuv hais tias,
   tus uas tau koob hmoov,
  49vim tej uas Vajtswv tus uas muaj
   hwjchim loj kawg nkaus tau ua rau kuv lawm.
  Nws lub npe dawbhuv kawg nkaus;
  50Vajtswv hlub txhua tus uas hwm nws
   ib tiam dhau ib tiam.
  51Nws tsa nws txhais tes uas muaj hwjchim ua kom cov neeg
  uas khavtheeb tsis sib haum thiab tawg pab tawg pawg.
  52Vajtswv muab cov vajntxwv uas muaj hwjchim txo
   ntawm lawv lub zwmtxwv,
  thiab Vajtswv muab cov neeg uas tsis muaj hwjchim
   tsa rau qhov chaw siab.
  53Vajtswv pub tej zaub mov zoo rau
   cov neeg uas tshaib nqhis tau noj tsau npo.
  Nws ntiab cov neeg npluanuj khiav mus tes dawb tes npliag.
  54Nws ua raws li nws tau coglus tseg
   rau peb cov yawgkoob lawm,
  thiab nws tau los pab cov neeg Yixalayees
   uas yog nws cov tubtxib.
  55Nws nco ntsoov hlub Anplahas thiab
   Anplahas cov xeebntxwv mus ibtxhis li!”
56Malis nrog Elixanpes nyob yuav luag tau peb lub hlis, nws mam li rov mus tsev.

Yug Yauhas Tus uas Muab Neeg ua Kevcai Raus Dej

57Thaum txog caij uas Elixanpes yug menyuam, nws yug tau ib tug metub. 58Nws cov kwvtij neejtsa thiab tej neeg zejzog hnov hais tias, tus Tswv foom koob hmoov rau nws lawm, lawv nrog nws zoo siab kawg li.
59Thaum tus menyuam ntawd muaj yim hnub lawm, lawv tuaj muab nws ua kevcai txiav tawv, thiab lawv yuav tis nws lub npe hu ua Xakhaliyas raws li nws txiv. 60Tiamsis Elixanpes teb hais tias, “Tsis yog li ntawd! Yuav tsum tis nws lub npe hu ua Yauhas.”
61Lawv hais rau Elixanpes hais tias, “Koj twb tsis muaj ib tug kwvtij npe hu li ntawd los sav!” 62Lawv txawm ua ruam piav rau tus metub leej txiv nug saib nws nyiam tis tus metub ntawd lub npe hu li cas.
63Xakhaliyas kom lawv muab ib daim ntawv los rau nws, thiab nws sau hais tias, “Tus metub no lub npe hu ua Yauhas.” Lawv xav tsis thoob li! 64Tamsim ntawd Xakhaliyas txawm rov hais tau lus, thiab nws ua Vajtswv tsaug. 65Tej neeg zejzog ntshai kawg li, thiab zaj ntawd txawm nrov ncha mus thoob plaws tej zejzog uas nyob pem tej laj roob hauv lub xeev Yudas. 66Cov neeg uas hnov zaj no txawm khaws zaj no cia rau nruab siab thiab lawv sib tham hais tias, “Tus menyuam no loj hlob los nws yuav ua dabtsi?” Rau qhov Vajtswv lub hwjchim nrog nraim tus menyuam no.

Xakhaliyas Qhia Tej uas Yuav Muaj Los Yav Tom Ntej

67Xakhaliyas uas yog Yauhas txiv puv npo Vaj Ntsujplig tus Dawbhuv, thiab nws qhia ib zaj uas yuav muaj los yav tom ntej hais tias,
  68“Peb cia li ua tus Tswv uas yog cov
   Yixalayees tus Vajtswv tsaug!
  Rau qhov nws los pab nws haivneeg
   thiab nws twb tso lawv dim lawm.
  69Vajtswv txib ib tug Cawmseej uas
   muaj hwjchim los pab peb.
  Nws yog Vajtswv tus tubtxib Daviv ib tug xeebntxwv.
  70Raws li Vajtswv tau coglus tseg rau
  cov cev Vajtswv lus uas dawbhuv
   thaum ub los lawm hais tias,
  71nws yuav cawm kom peb dim ntawm
   peb cov yeebncuab txhais tes.
  Thiab dim ntawm txhua tus uas ntxub peb.
  72Vajtswv hais tias, nws yeej hlub peb cov yawgkoob
  thiab yeej nco ntsoov tej lus tseemceeb
   uas nws tau cog tseg lawm.
  73-74Nws coglus tseg rau peb yawgkoob
   Anplahas hais tias
  nws yuav pab kom peb dim ntawm
   peb cov yeebncuab txhais tes,
  thiab yuav pab kom peb muaj siab
   tawv ua tau nws tes haujlwm tsis ntshai li,
  
  75kom peb ua tau neeg dawbhuv thiab ncaj
   ncees raws li Vajtswv lub siab nyiam mus tas peb tiam neej.

  76“Kuv tus metub, sawvdaws yuav hu
   koj hais tias,
  koj yog ib tug cev Vajtswv tus uas muaj
   hwjchim loj kawg nkaus lus.
  Koj yuav ua tus Tswv ntej mus kho kev
   tos nws,
  77Thiab qhia rau Vajtswv haivneeg,
   kom lawv paub hais tias,
  Vajtswv yuav zam lawv lub txim kom lawv
   dim.
  78Rau qhov peb tus Vajtswv yog tus uas
   hlub peb kawg nkaus.
  Nws txojkev cawm dim ci tuaj rau peb ib yam
   li tus duab tshav ntuj ci thaum sawv ntxov,
  79thiab yuav ci mus rau txhua tus uas
  nyob hauv qhov tsaus ntuj uas yog txojkev
   tuag,
  thiab yuav coj tau peb mus taug txojkev
   uas peb yuav tau nyob kaj siab lug.”
80Tus metub ntawd loj hlob zoo thiab nws muaj tswvyim heev zuj zus, thiab nws nyob tom roob mojsab qhua mus txog hnub uas nws tawm los rau cov Yixalayees pom.