1

Jiez Gorn Waac

1Zien oix nyei domh gorx, Te^o^fi^latv aac,
 Yiem yie mbuo gu'nyuoz cuotv liuz nyei sic maaih mienh camv nyei fiev jienv.
2Zunh doz mienh nyei m'zing buatc naaiv deix sic yiem gorn cuotv wuov zanc yaac zunh mbuox yie mbuo, mienh ziouc ei jienv fiev. 3Naaiv deix jauv yiem gorn daaih yietc zungv yie ganh dimv liuz ziouc zueih yietv zueih nyeic nyei fiev jienv bun meih. 4Hnangv naaiv, meih haih hiuv duqv mienh njaaux jiex meih wuov deix waac yietc zungv zien nyei.

Fin-Mienh Douc Yo^han Oix Cuotv Seix Nyei Fienx

5Yiem Yu^ndie nyei hungh, Helotv, gunv nyei ziangh hoc, maaih dauh sai mienh, mbuox heuc Se^kaa^li^yaa, benx Aa^mbi^yaa sai mienh nyei guanh. Ninh nyei auv, E^li^saa^mbetc, yaac zoux ⟨Aalon⟩ sai mienh nyei zeiv-fun. 6Ziux Tin-Hungh mangc, ninh mbuo i hmuangv benx kuv mienh, muangx Ziouv hatc nyei yietc zungv waac caux leiz. Maiv maaih dorngx nqemh aqv. 7Mv baac ninh mbuo maiv maaih fu'jueiv weic zuqc E^li^saa^mbetc maiv haih maaih. Ninh mbuo i hmuangv yaac gox haic aqv.
8Maaih hnoi Se^kaa^li^yaa yiem zaangc Tin-Hungh nyei biauv zoux sai mienh nyei gong ei ninh mbuo nyei luonh baan hnoi zoux. 9Dongh naaic hnoi, ei sai mienh nyei leiz dingc daaih, ndortv zuqc Se^kaa^li^yaa oix zuqc bieqc Ziouv nyei biauv buov hung. 10Ninh buov hung nyei ziangh hoc, zuangx mienh yiem ga'nyiec daux gaux.
11Wuov zanc maaih dauh Ziouv nyei fin-mienh hinc cuotv daaih souv jienv buov hung dieh mbiaauc maengx. 12Se^kaa^li^yaa yietv buatc ziouc haeqv ninh hnyouv huaang nzengc, gamh nziex haic. 13Fin-mienh mbuox ninh, “Se^kaa^li^yaa aah! Meih maiv dungx gamh nziex oc. Dongh meih tov Tin-Hungh wuov deix waac, Tin-Hungh haiz mi'aqv. Meih nyei m'sieqv dorn, E^li^saa^mbetc, oix maaih dauh dorn. Oix zuqc gan ninh cuotv mbuox heuc Yo^han. 14Meih ziouc njien-youh, orn-lorqc haic. Naaiv dauh fu'jueiv cuotv seix, mienh camv yaac a'hneiv haic. 15Ei Ziouv mangc, naaiv dauh fu'jueiv yaac zoux dauh maaih mengh hoc nyei mienh. Ninh yietc seix maiv hopv a'ngunc diuv fai haih nquin mienh nyei ga'naaiv. Ninh cuotv seix daaih ziouc maaih Singx Lingh buangv nzengc ninh nyei hnyouv aqv. 16Ninh oix dorh I^saa^laa^en Mienh camv nyei aengx nzuonx daaih lorz Ziouv, ninh mbuo nyei Tin-Hungh. 17Ninh oix mingh ndaangc Ziouv, yaac maaih hatc maaz, maaih qaqv hnangv ⟨E^li^yaa⟩ nor. Ninh oix tengx zoux die nyei mienh caux ninh mbuo nyei fu'jueiv horpc hnyouv daaih. Maiv muangx waac nyei mienh, ninh yaac haih tengx goiv hnyouv daaih gan doz-leiz. Ninh yaac oix tengx Tin-Hungh nyei mienh liuc leiz zipv Ziouv.”
18Se^kaa^li^yaa naaic fin-mienh, “Meih hnangv naaic gorngv, yie fungc haih hiuv duqv zien? Yie gox haic aqv. Yie nyei m'sieqv dorn yaac gox haic.”
19Fin-mienh dau, “Yie se ⟨Gaa^mbe^lien,⟩ dongh souv jienv Tin-Hungh nyei nza'hmien fu-sux ninh. Tin-Hungh paaiv yie daaih douc naaiv deix kuv fienx mbuox meih. 20Meih maiv sienx yie nyei waac, mv baac taux horpc zuqc cuotv wuov zanc za'gengh oix ei jienv yie nyei waac cuotv daaih aqv lorqc. Laaix meih maiv sienx yie nyei waac, meih oix zuqc hngongx mingh. Zuov taux naaiv deix sic cuotv liuz, cingx daaih haih gorngv waac.”
21Zuangx mienh corc yiem ga'nyiec maengx zuov jienv Se^kaa^li^yaa. Ninh mbuo maiv mengh baeqc ninh weic haaix diuc yiem zaangc Tin-Hungh nyei biauv gu'nyuoz ndongc naaic lauh.
22Zoux gau, Se^kaa^li^yaa cuotv daaih maiv haih caux ninh mbuo gorngv waac. Zuangx mienh ziouc hiuv duqv ninh yiem zaangc Tin-Hungh nyei biauv gu'nyuoz buatc hinc yaangh nyei sic. Ninh kungx longc buoz uv hnangv. Yietc joux waac yaac maiv haih gorngv aqv.
23Se^kaa^li^yaa yiem zaangc Tin-Hungh nyei biauv zoux ziangx ninh nyei buonc gong ziouc nzuonx mi'aqv. 24Nqa'haav E^li^saa^mbetc maaih jienv sin. Ninh ziouc yiem biaa hlaax nyieqc biauv, maiv mingh haaix ndau. 25Ninh gorngv, “Ih zanc Ziouv a'hneiv yie, tengx yie haih maaih fu'jueiv, yie ziouc maiv zuqc nyaiv mienh aqv.”

Fin-Mienh Douc Yesu Oix Cuotv Seix Nyei Fienx

26E^li^saa^mbetc maaih jienv sin duqv juqv hlaax nyieqc, Tin-Hungh paaiv ⟨Gaa^mbe^lien⟩ wuov dauh fin-mienh mingh taux Gaa^li^li Saengv, Naa^saa^letv Mungv, 27douc fienx mbuox dauh sieqv, mbuox heuc Maa^li^yaa. Maaih dauh Ndaawitv Hungh nyei Zeiv-Fun, mbuox heuc Yosepv, daaih gorngv ziangh ninh mi'aqv.
28Fin-mienh mingh taux Maa^li^yaa wuov mbuox ninh, “Maa^li^yaa aac, baengh orn nyei saah? Ziouv caux meih yiem yaac ceix en bun meih.”
29Maa^li^yaa haiz naaiv deix waac, liemh zeih hnyouv huaang nzengc, hnamv maiv hiuv fin-mienh weic haaix diuc hnangv naaiv nor gorngv mv bei. 30Fin-mienh aengx gorngv mbuox ninh, “Maa^li^yaa aac, meih maiv dungx gamh nziex oc. Tin-Hungh ceix en bun meih. 31Meih oix maaih norm sin, yungz duqv dauh dorn. Meih yaac oix zuqc tengx ninh cuotv mbuox heuc Yesu. 32Ninh oix duqv zoux hlo, yaac duqv heuc benx Yiem Hlang Jiex Wuov Dauh nyei Dorn. Ziouv Tin-Hungh oix bun ninh nzipc ninh nyei ong-taaix-ngaeqv, Ndaawitv, nyei weic. 33Ninh oix yietc liuz gunv Yaakopv nyei zeiv-fun. Ninh nyei hungh hoc yietc liuz maiv haih jiex.”
34Maa^li^yaa naaic gaax fin-mienh, “Yie liemh maiv caux haaix dauh m'jangc dorn bueix jiex. Hnangv haaix nor haih maaih sin?”
35Fin-mienh aengx dau, “Singx Lingh oix njiec daaih yiem meih. Yiem Hlang Jiex nyei Tin-Hungh nyei qaqv oix nzie jienv meih. Hnangv naaiv meih ziouc duqv dauh maiv maaih zuiz, cing-nzengc nyei fu'jueiv, heuc Tin-Hungh nyei Dorn. 36Meih hnamv mangc gaax meih nyei cien-ceqv, E^li^saa^mbetc. Mienh gorngv ninh maiv haih maaih gu'nguaaz. Ih zanc ninh ndongc naaic gox mv baac ninh zungv maaih jienv sin duqv juqv hlaax nyieqc aqv loh! 37Maiv maaih haaix nyungc Tin-Hungh maiv haih zoux.”
38Maa^li^yaa dau, “Yie zoux Ziouv nyei bou. M'daaih oix zuqc hnangv meih gorngv nor aqv.” Gorngv liuz naaiv deix waac, fin-mienh mingh mi'aqv.

Maa^li^yaa Mingh E^li^saa^mbetc Wuov Nziaauc

39Nqa'haav maiv lauh Maa^li^yaa ziouc mbenc ga'naaiv gaanv jienv cuotv jauv mingh Yu^ndie Saengv, mbong zaangc nyei yietc norm mungv. 40Mingh taux, ninh ziouc bieqc Se^kaa^li^yaa nyei biauv caux E^li^saa^mbetc gorngv wuic buangh waac. 41E^li^saa^mbetc yietv haiz Maa^li^yaa nyei qiex, gu'nguaaz yiem ga'sie dongz duqv seix haic. E^li^saa^mbetc yaac duqv Singx Lingh buangv nzengc hnyouv 42ziouc heuc qiex mbui nyei gorngv, “Yiem zuangx m'sieqv dorn mbu'ndongx, Tin-Hungh ceix fuqv bun meih gauh camv jiex. Tin-Hungh yaac ceix fuqv bun meih maaih jienv naaiv dauh gu'nguaaz. 43Yie weic haaix diuc duqv ndongc naaiv longx? Duqv yie nyei Ziouv nyei maa daaih caux yie nziaauc ni? 44Yie yietv haiz meih nyei qiex, yie maaih jienv naaiv norm sin a'hneiv haic, ziouc liemh zeih dongz duqv seix haic. 45Meih sienx Ziouv gorngv liuz wuov deix waac za'gengh oix cuotv daaih zien nyei, meih ziouc maaih orn-lorqc haic.”
46Maa^li^yaa gorngv,
  “Yie nyei hnyouv ceng Ziouv weih hlo,
  47yie nyei Njoux Ziouv, Tin-Hungh
   bun yie nyei lingh wuonh njien-youh.
  48Yie zoux ninh nyei bou,
   maiv maaih haaix nyungc mengh hoc
   mv baac ninh corc jangx taux yie.
  Yiem naaiv mingh nqa'haav hingv,
   doic-doic mienh zungv oix gorngv yie duqv fuqv,
   49weic zuqc Maaih Domh Qaqv nyei Tin-Hungh
    ceix mbuoqc horngh haic nyei sic bun yie.
   Ninh nyei mbuox se cing-nzengc haic.
  50Ninh korv-lienh taaih ninh nyei mienh,
   yietc doic jiex yietc doic.
  51Ninh sung ninh nyei buoz zoux cuotv domh sic,
   bun maux nyei mienh caux ninh mbuo nyei nyungc-nyungc za'eix faatv nzaanx nzengc mingh.
  52Zoux hlo nyei mienh, ninh tutv njiec weic,
   zoux faix wuov deix, ninh bouh faaux hlang.
  53Ngorc nyei mienh ninh ceix longx nyei ga'naaiv bun nyanc beuv,
   bun mienh maaih mienh kungx-buoz baeqc zaux nyei mingh.
  54-55Ninh ei ninh caux mbuo nyei ong-taaix
   laengz liuz nyei waac
   tengx ninh nyei bou, I^saa^laa^en.
  Ninh korv-lienh Apc^laa^ham,
   yaac yietc liuz korv-lienh Apc^laa^ham nyei zeiv-fun.”
56Maa^li^yaa caux E^li^saa^mbetc yiem aav lamh duqv buo hlaax nyieqc nyei dorngx, Maa^li^yaa ziouc nzuonx mi'aqv.

Yo^han Cuotv Seix

57E^li^saa^mbetc maaih sin nyei ziangh hoc gaux, ninh ziouc yungz duqv dauh dorn. 58Ninh nyei laangz zaangc mienh caux cien-ceqv haiz Ziouv hnangv naaiv nor korv-lienh ninh, yietc zungv ziouc lomh nzoih tengx ninh a'hneiv.
59Gu'nguaaz cuotv seix daaih duqv hietc hnoi, oix ⟨jiex gaatv nyei leiz⟩ wuov zanc, mienh oix tengx gu'nguaaz cuotv mbuox heuc nitv ninh nyei die, Se^kaa^li^yaa. 60Mv baac ninh nyei maa gorngv, “Maiv zeiz lorqc. Ninh nyei mbuox oix zuqc heuc Yo^han.”
61Wuov deix mienh gorngv mbuox ninh, “Meih nyei cien-ceqv nyei mbuox maiv maaih haaix dauh hnangv naaic nor heuc niaa.”
62Gorngv liuz ninh mbuo ziouc longc buoz uv naaic gaax gu'nguaaz nyei die oix tengx ninh nyei dorn cuotv mbuox heuc haaix nyungc. 63Se^kaa^li^yaa tov kuaaiv fiev nzaangc benv daaih fiev jienv gorngv, “Ninh nyei mbuox heuc Yo^han.” Zuangx mienh ziouc hnamv maiv mengh baeqc. 64Se^kaa^li^yaa liemh zeih aengx haih gorngv cuotv waac daaih ziouc ceng Tin-Hungh. 65Laangz zaangc mienh za'gengh gamh nziex haic. Naaiv deix sic nyei fienx nqa'haav sing buangv Yu^ndie Saengv, mbong zaangc nyei dorngx.
66Haiz liuz nyei mienh zorqv naaiv deix sic an jienv hnyouv hnamv, “Aa, naaiv dauh fu'jueiv hlo daaih benx haaix nyungc mienh ni?” Weic zuqc mengh mengh baeqc baeqc nyei buatc jienv Ziouv caux ninh yiem.

Se^kaa^li^yaa Douc Tin-Hungh Nyei Waac

67Yo^han nyei die, Se^kaa^li^yaa, duqv Singx Lingh buangv nzengc hnyouv ziouc douc waac gorngv,
  68“Mbuo oix zuqc ceng Ziouv, I^saa^laa^en Mienh nyei Tin-Hungh,
   weic zuqc ninh daaih zuoqc ninh nyei mienh nzuonx.
  69Ninh yiem ninh nyei bou, Ndaawitv, nyei zeiv-fun,
   weic mbuo liepc dauh maaih qaqv nyei Njoux Ziouv,
  70hnangv loz-hnoi Tin-Hungh longc
   ninh nyei cing-nzengc ⟨douc waac mienh⟩ gorngv nyei waac.
  71Tin-Hungh oix njoux mbuo leih ndutv mbuo nyei win-wangv,
   caux nzorng mbuo wuov deix mienh nyei buoz-ndiev.
  72Ninh gorngv ninh oix korv-lienh mbuo nyei ong-taaix,
   yaac zanc-zanc jangx jienv ninh laengz liuz wuov deix cing-nzengc nyei ngaengc waac.
  73Tin-Hungh laengz ngaengc waac
   bun mbuo nyei ong-taaix-ngaeqv, Apc^laa^ham.
  74Ninh gorngv ninh oix bun yiem mbuo nyei win-wangv nyei buoz-ndiev
   biaux cuotv daaih buoqc zaangc ninh,
    maiv zuqc gamh nziex haaix nyungc,
  75yaac bun mbuo yietc seix yiem ninh nyei nza'hmien cing-nzengc,
   zoux duqv horpc ninh nyei hnyouv.
  76Yie nyei dorn aac, meih nyei mbuox oix zuqc heuc
   Yiem Hlang Jiex Wuov Dauh nyei douc waac mienh,
   weic zuqc meih oix zuqc mingh ndaangc liuc leiz Ziouv nyei jauv.
  77Oix zuqc bun ninh nyei baeqc fingx hiuv duqv
   ninh mbuo duqv njoux se weic zuqc duqv ninh mbuo nyei zuiz guangc liuz.
  78Tin-Hungh korv-lienh mienh,
   ziouc oix bun njoux en njiec daaih,
    hnangv lungh ndorm nziouv nyei njang
  79ziux jienv yiem hmuangx nyei
   caux yiem zuqc daic nyei dongh linh gu'nyuoz wuov deix.
  Ninh yaac oix yienz mbuo yangh
   baengh orn nyei jauv.”
80Naaiv dauh fu'jueiv gunv hlo, ninh nyei hnyouv gunv henv. Ninh yiem deic-bung-huaang zuov taux ziangh hoc ninh cuotv daaih bun I^saa^laa^en Mienh hiuv duqv ninh.