1

Tej lug kws sau rua The‑aufila

1Tub muaj coob leej yooj xeeb sau tej xwm txheej kws muaj tshwm lug tav taag rua huv peb lawm, 2lawv le cov tuabneeg kws qhov muag pum txwj thaus chiv lub keeb lug hab yog cov kws qha txuj xuv zoo tau muab cob rua peb lawm. 3Kuv tub ua tuab zoo tshawb nrhav txhua yaam nuav txwj thaus chiv lub keeb lug lawm, kuv txhad pum zoo muab sau ua ib qeb zuj zug qha rua koj The‑aufila kws saib hlub, 4sub koj txhad paub qhov tseeb txug zaaj nuav kws tub txeev muaj tuabneeg qha rua koj paub lawd.

Qha txug yuav yug Yauhaa

5Thaus Helauj ua vaajntxwv kaav Yutia, muaj ib tug pov thawj hu ua Xekhaliya, kws nyob huv Apiya paab. Nwg tug quaspuj yog Aloo caaj ceg npe hu ua Elixanpe. 6Vaajtswv pum tas ob tug yog tuabneeg ncaaj nceeg hab ua lub neej lawv nraim tug Tswv tej lug nkaw hab tej kaab ke huvsw, tsw muaj chaw thuaj le. 7Tassws ob tug tsw muaj mivnyuas tsua qhov Elixanpe ib txwm yeej tsw xeeb mivnyuas, hab ob tug laug heev lawm.
8Muaj ib nub yog txug Xekhaliya puab paab le caij ua pov thawj teg num ua koom rua Vaajtswv, 9mas puab rhu ntawv lawv le cov pov thawj txuj kevcai mas rhu tau nwg moog hlawv moov tshuaj tsw qaab rua huv tug Tswva lub tuam tsev. 10Lub swjhawm hlawv moov tshuaj tsw qaab hov ib tsoom pejxeem nyob saab nrau thov Vaajtswv. 11Tug Tswva ib tug tubkhai ntuj txawm lug tshwm rua Xekhaliya pum sawv ntsug ntawm lub thaaj hlawv moov tshuaj tsw qaab saab xws. 12Thaus Xekhaliya pum dheev, nwg poob sab hab ntshai heev. 13Tug tubkhai ntuj hov has rua nwg tas, “Xekhaliya, tsw xob ntshai, vem Vaajtswv tub noog koj tej lug thov lawm. Koj tug quaspuj Elixanpe yuav yug ib tug tub, mas koj yuav tsum tis tug tub hov lub npe hu ua Yauhaa. 14Koj yuav muaj kev zoo sab xyiv faab, hab tuabneeg coob coob yuav xyiv faab qhov kws yug tug tub hov lug. 15Tsua qhov tug Tswv pum tas tug tub hov tseem ceeb, hab nwg yuav tsw haus cawv txwv maab hab cawv ntxws hlo le hab nwg yuav muaj Vaaj Ntsuj Plig kws dawb huv puv npo txwj thaus nruab thab lug. 16Nwg yuav coj Yixayee caaj ceg coob coob tig lug cuag tug Tswv kws yog puab tug Vaajtswv. 17Nwg yuav muaj Eliya tug ntsuj plig hab tug fwjchim moog ua tug Tswv ntej ua rua leej txwv lub sab tig moog xwb rua cov mivnyuas hab ua kuas cov kws tawv ncauj tig lug noog cov kws ncaaj nceeg tug tswvyim, sub txhad ua tau ib haiv tuabneeg kws npaaj txhwj rua tug Tswv.” 18Xekhaliya txawm has rua tug tubkhai ntuj has tas, “Kuv yuav paub tej nuav le caag? Tsua qhov kuv laug lawm hab kuv tug quaspuj kuj noob nyoog nchaav lawm.” 19Tug tubkhai ntuj teb nwg tas, “Kuv yog Kali‑ee kws sawv ntawm Vaajtswv lub xubndag. Vaajtswv khaiv kuv lug has rua koj hab qha txuj xuv zoo nuav rua koj 20Saib maj, vem koj tsw ntseeg kuv tej lug kws yeej yuav tav lawv le lub swjhawm, koj yuav ruag has tsw tau lug moog txug nub kws tej xwm txheej nuav muaj tshwm lug.” 21Cov tuabneeg kws tseed tog Xekhaliya kuj xaav tsw thoob ua caag nwg nyob ntev heev rua huv lub tuam tsev. 22Thaus nwg tawm lug nwg has tsw tau lug rua puab lawm, mas puab txhad paub tas nwg tub pum ib zaaj yug quas toog huv lub tuam tsev. Nwg ua ruag pav rua puab hab has tsw tau lug moog le. 23Thaus taag lub swjhawm kws nwg ua nwg teg num nwg txawm rov moog tsev.
24Dhau ntawd nwg tug quaspuj Elixanpe txawm xeeb mivnyuas mas nyob tuabywv nraim cev tau tswb lub hlis. Nwg has tas, 25“Tug Tswv ua le nuav rua kuv, rua nub nua kws nwg tsaa qhov muag saib kuv txhad rhu tau qhov kws tuabneeg saib tsw taug kuv moog.”

Qha txug yuav yug Yexu

26Thaus Elixanpe xeeb mivnyuas tau rau lub hlis, Vaajtswv khaiv tug tubkhai ntuj Kali‑ee moog rua huv ib lub moos kws hu ua Naxale huv lub xeev Kalilai, 27moog cuag ib tug ntxhais dawb huv kws Yauxej kws yog Tavi caaj ceg tub qhab lawm. Tug ntxhais dawb huv hov npe hu ua Maivlag. 28Tug tubkhai ntuj lug has rua Maivlag tas, “Tug kws tau txais kev hlub 'e, koj ca le noj qaab nyob zoo. Tug Tswva nrug nraim koj.” 29Maivlag kuj ntxhuv sab vem tej lug ntawd, hab tshuaj saib tej lug ntawd yog le caag. 30Tug tubkhai ntuj has rua nwg tas, “Maivlag, tsw xob ntshai, koj yog tug kws Vaajtswv hlub. 31Saib maj, koj yuav xeeb mivnyuas hab yuav yug tau ib tug tub, mas koj yuav tis nwg lub npe hu ua Yexu. 32Nwg yuav ua tug luj hab yuav hu tas Vaajtswv kws luj dua ndais tug Tub. Tug Tswv kws yog Vaajtswv yuav pub nwg yawm koob Tavi lub zwm txwv rua nwg, 33mas nwg yuav ua vaajntxwv kaav Yakhauj caaj ceg moog ib txhws le, hab nwg lub tebchaws yuav tsw txawj kawg.” 34Maivlag has rua tug tubkhai ntuj hov tas, “Yuav ua le caag muaj tau le ntawd, tsua qhov kuv tsw tau nrug quasyawg pw hlo le.” 35Tug tubkhai ntuj has rua nwg tas, “Vaaj Ntsuj Plig kws dawb huv yuav lug rua sau koj, hab Vaajtswv kws luj dua ndais tug fwjchim yuav roog koj. Vem le nuav tug tub kws yuav yug lug hov txhad yuav hu tas dawb huv hab hu tas Vaajtswv tug Tub. 36Saib maj, Elixanpe kws txheeb koj tub laug heev los tau xeeb tub lawm. Nwgnuav tug kws luas has tas mooj los tub xeeb tub tau rau lub hlis lawm. 37Tsua qhov tsw muaj ib yaam daabtsw kws Vaajtswv yuav ua tsw tau.” 38Maivlag txhad has tas, “Kuv yog tug Tswva tug nkauj qhev. Ca le muaj rua kuv lawv le koj tej lug.” Tes tug tubkhai ntuj txawm moog lawm.

Maivlag moog tshaam Elixanpe

39Lub swjhawm ntawd Maivlag sawv kev tseeg maaj nroog moog peg roob yuav moog rua Yuta ib lub moos, 40hab nkaag moog rua huv Xekhaliya lub tsev hab moog fem Elixanpe. 41Thaus Elixanpe nov Maivlag tej lug hov tug mivnyuas huv Elixanpe lub plaab txawm nti, hab Elixanpe tau Vaaj Ntsuj Plig kws dawb huv puv nkaus, 42nwg txawm qw nrov tas, “Huv ib tsoom quaspuj koj tau moov zoo hab tug mivnyuas huv koj lub plaab kuj tau moov zoo. 43Ua caag kuv yuav tau tej nuav, yog qhov kws kuv tug Tswv leej nam tuaj cuag kuv? 44Saib maj, thaus kuv lub qhov ntsej nov koj lub suab hu kuv, tug mivnyuas huv kuv lub plaab txawm nti xyiv faab. 45Tug quaspuj kws ntseeg tas tej kws tug Tswv tau has rua nwg yuav tav mas tau nyob kaaj sab lug.”

Maivlag zaaj nkauj qhuas

46Maivlag txawm has tas,
  “Kuv lub sab qhuas tug Tswv,
  47hab kuv tug ntsuj plig xyiv faab
   rua Vaajtswv kws yog kuv tug Cawmseej.
  48Tsua qhov nwg saib rua nwg tug nkauj qhev
   kws nyob rua lub chaw qeg.
  Saib maj, txwj nuav moog txhua tam tuabneeg
   yuav hu kuv tas tug kws nyob kaaj sab lug,
  49vem yog tug kws muaj fwjchim luj kawg nkaus
   ua teg num luj kawg rua kuv,
   nwg lub npe dawb huv.
  50Nwg txujkev khuvleej muaj rua
   cov kws fwm hab paub ntshai nwg,
   ib tam dhau ib tam.
  51Nwg txhais npaab ua nwg tug fwjchim tshwm lug,
   nwg ua rua cov kws lub sab khaav theeb
   tawg ua saab ua sua moog.
  52Nwg txu cov thawj nqeg
   ntawm puab lub zwm txwv,
  hab tsaa cov kws poob qeg
   tau nyob lub chaw sab.
  53Nwg pub yaam kws zoo
   rua cov kws tshaib tau noj tsau npo,
  hab nwg tso cov nplua nuj moog
   teg dawb teg do.
  54Nwg paab nwg tug tub qhe Yixayee,
   hab ncu txug nwg txujkev khuvleej,
  55lawv le nwg tau has rua peb tej laug
   kws yog Aplahaa hab Aplahaa caaj ceg moog ib txhws.”
56Maivlag nrug Elixanpe nyob kwvlaam tau peb lub hlis le rov moog tsev.

Yug Yauhaa kws coj ua kevcai raus dej

57Thaus txug caij kws Elixanpe yug mivnyuas nwg yug tau ib tug tub. 58Thaus nwg tej txheeb ze hab kwvtij zej zog nov tas tug Tswv ua txujkev khuvleej tshwm lug rua nwg ntau kawg, puab nrug nwg zoo sab xyiv faab. 59Thaus puv yim nub puab tuaj muab tug mivnyuas hov ua kevcai txav hab yuav muab nwg tis npe hu ua Xekhaliya lawv le leej txwv. 60Tassws leej nam has tas, “Tsw yog. Yuav tsum tis hu ua Yauhaa.” 61Puab has rua nwg tas, “Koj cov kwvtij tsw muaj ib tug hu le ntawd.” 62Puab txawm ua ruag pav rua leej txwv nug saib nwg yuav hu tug mivnyuas npe le caag. 63Xekhaliya txawm thov ib daim txag sau ntawv mas sau has tas, “Nwg lub npe hu ua Yauhaa.” Puab suavdawg kuj xaav tsw thoob le. 64Taamswm hov Xekhaliya lub qhov ncauj hab tug nplaig txawm zoo hlo hab nwg has lug qhuas Vaajtswv. 65Tej kwvtij zej zog suavdawg kuj ntshai kawg. Luas sws thaam txug tej xwm txheej nuav huvsw thoob plawg peg Yutia tej roob huvsw. 66Suavdawg kws tau nov kuj muab cim ca rua nruab sab hab has tas, “Tug mivnyuas nuav yuav zoo le caag rua tom hauv ntej?” Tsua qhov tug Tswv txhais teg nrug nraim nwg.

Xekhaliya has txug tom hauv ntej

67Xekhaliya kws yog leej txwv puv npo Vaaj Ntsuj Plig kws dawb huv hab has cev Vaajtswv lug has tas,
  68“Qhuas tug Tswv kws yog cov Yixayee tug Vaajtswv,
   tsua qhov nwg lug saib hab txhwv nwg haiv tuabneeg,
  69hab tsaa muaj ib tug kub
   huv nwg tug qhev Tavi caaj ceg lug paab peb dim,
  70lawv le nwg kuas cov xwbfwb
   dawb huv thau u lub qhov ncauj has ca lawd,
  71yog cawm peb dim huv peb cov yeeb ncuab
   hab txhua tug kws ntxub peb txhais teg.
  72Nwg ua nwg txujkev khuvleej
   tshwm rua peb tej laug,
  hab ncu ntsoov nwg tej lug cog tseg kws dawb huv,
  73yog tej lug kws nwg cog twv tseg
   rua peb yawm koob Aplahaa tas,
  74thaus peb dim huv peb cov yeeb ncuab
   txhais teg lawm,
  nwg yuav pub kuas peb ua koom tau rua nwg
   tsw ntshai daabtsw hlo le,
  75hab ua tuabneeg dawb huv hab ncaaj nceeg
   rua ntawm nwg lub xubndag
   moog taag peb swm neej.
  76Mivtub 'e, puab yuav hu koj tas tug xwbfwb
   kws cev Vaajtswv kws luj dua ndais tej lug,
  tsua qhov koj yuav ua tug Tswv ntej
   npaaj kev rua nwg,
  77hab yuav qha txujkev cawm dim
   rua nwg haiv tuabneeg paub,
   yog qhov kws zaam puab lub txem.
  78Vem peb tug Vaajtswv lub sab taab ncuab peb,
   tug duab kaaj sau ntuj txhad lug txug peb,
  79hab yuav ci moog rua cov tuabneeg
   kws nyob huv txujkev tsaus ntuj
   hab nyob huv txujkev tuag tug duab ntxoo,
  sub txhad coj peb txhais kwtaw
   taug txujkev kaaj sab lug.”
80Tug mivnyuas ntawd kuj hlub zoo hab nwg tug ntsuj plig muaj zug tuaj, hab nwg nyob huv tebchaws moj saab qhua moog txug nub kws nwg lug tshwm rua cov Yixayee pum.