1

Ntơm Nglăp Nau Ngơi

1Geh âk jêh bunuyh pah kan ŭch nchih nkoch bri nau tât tâm phung he, 2tĭng nâm phung nây njuăl jêh ma he bơh lor, ri khân păng jêng phung saơ, jêh ri phung nơm nti Nau Brah Ndu Ngơi. 3Gâp tâm ban lĕ, mĭn ueh. Hơi Y-Thêôphil, nơm ueh ngăn, jêh gâp sek nanê̆ lĕ rngôch nau nây ntơm bơh tơm, ŭch nchih may ma nau di. 4Pô nây may mra gĭt ngăn ma lĕ nau may tăng jêh.

Nau Mbơh Lor Nau Deh Y-Yôhan Nơm Ƀư Ƀaptem

5Rnôk Hêrôt jêng hđăch phung Yuđa, geh du huê kôranh ƀư brah amoh păng Y-Sakari, tă bơh phung Abia Ur păng tă bơh mpôl băl Y-Arôn amoh păng H'Êlisabet. 6Lĕ khân păng bar hê gŭ sŏng ta năp Brah Ndu, khân păng tĭng ndô̆ nau ngăn lĕ nau vay jêh ri nau Kôranh Brah ntăm. 7Ƀiălah khân păng mâu geh kon ôh, yorlah H'Êlisabet jêng bu ur mâu dơi deh kon, jêh ri lĕ khân păng bar hê ranh jêh dadê.
8Pô nây Y-Sakari tĭng lor, nglĕ tâm băl păng, gay ma ƀư Kôranh ƀư brah ta năp Brah Ndu, 9tĭng nâm nau vay phung kôranh ƀư brah, kan di ma păng ăn lăp gŭch ndơ ƀâu kah tâm ntŭk kloh Kôranh Brah. 10Jêh ri lĕ rngôch padih gŭ mbơh sơm dôl gŭch ndơ ƀâu kah. 11Ƀâtlât geh du huê tông păr ueh Kôranh Brah dâk mpeh bơh ma nơng gŭch ndơ ƀâu kah tâm mpơl ma Y-Sakari. 12Jêh saơ tông păr ueh nây păng geh nau uh ah jêh ri klach ngăn. 13Ƀiălah tông păr ueh lah ma păng: "Lơi klach ôh hơi Y-Sakari, yorlah Brah Ndu tăng jêh nau may mbơh sơm, ur may H'Êlisabet mra deh ma du huê kon se jêh ri may mra tâm amoh păng Y-Yôhan. 14May mra geh nau răm jêh ri maak ngăn yor nau deh ma păng. 15Yorlah păng mra jêng toyh ta năp Kôranh Brah. Păng mâu mra nhêt ndrănh ôh mâu lah dak ƀaƀă vay ƀư nhŭl bunuyh, jêh ri păng mra bêng ma Brah Huêng Ueh ntơm bơh ndŭl mê̆. 16Păng mra njŭm leo âk phung kon Israel ma Kôranh Brah Ndu khân păng. 17Păng mra sak nsong ta năp Kôranh Brah, ma nau mĭn jêh ri nau brah Y-Êli gay ma tâm rle nuih n'hâm phung mbơ̆ đah phung kon khân păng, jêh ri phung dăng bôk ma nau gĭt mĭn phung nuih sŏng, gay ma nkra du phung mpôl băl ăn ueh ma Kôranh Brah." 18Y-Sakari lah ma tông păr ueh nây: "Mâm gâp dơi gĭt nau nây? Yorlah gâp ranh jêh jêh ri ur gâp ranh lĕ." 19Tông păr ueh plơ̆ lah ma păng: "Gâp jêng Gabriel, nơm gŭ ta năp Brah Ndu. Njuăl gâp văch mbơh ma may nau mhe mhan ueh aơ. 20Nĕ, aơ may mra jêng mlo, jêh ri mâu dơi ngơi ôh tơlah nau nây tât, yorlah may mâu chroh ma nau gâp ngơi. Nau nây mra jêng ngăn tơlah tât nar păng."
21Dôl nây bunuyh ƀon lan gŭ kâp Y-Sakari, jêh ri hih rhâl mâm ƀư păng gŭ jŏ tâm ntŭk kloh. 22Tơlah păng du luh păng mâu dơi ngơi đah bu ôh, jêh ri bu gĭt păng hŏ geh nau bu tâm mpơl tâm ntŭk kloh. Păng tâm ntĭt ma phung nây jêh ri păng hôm jêng mlo. 23Tơlah lôch nar păng pah kan ƀư brah, păng sĭt ta ngih păng. 24Jŏ djê̆ ma nây, ur păng H'Êlisabet ntreo. Păng gŭ pôn dôl tâm prăm khay, jêh ri păng lah: 25"Kôranh Brah ƀư nau yô̆ ma gâp, gay sŏk lơi nau prêng tă bơh gâp ta năp bunuyh."

Du Huê Tông Păr Ueh Brah Ndu Bơh Lor Nau Bu Deh Ma Brah Yêsu

26Prau khay pakơi Brah Ndu njuăl Gabriel tông păr ueh păng hăn ta du ƀon tâm n'gor Galilê tâm moh ƀon Nasaret. 27Păng hăn ta du huê bu ur druh, tâm mbloh jêh đah du huê, moh Y-Yôsep, tâm mpôl băl Y-Đavit. Bu tâm amoh bu ur druh nây H'Mari. 28Tông păr ueh lăp tâm ngih păng jêh ri lah ma păng: "Gâp mbah ay, nơm Brah Ndu yô̆, Kôranh Brah gŭ ndrel ma ay!" 29Tơlah H'Mari tăng nau ngơi nây păng geh nau hih rhâl jêh ri ôp êng păng nơm, mâm ƀư geh nau mbah pô nây. 30Tông păr ueh lah ma păng: "Lơi klach ôh, hơi H'Mari yorlah ay geh jêh nau yô̆ ta năp Brah Ndu. 31Nĕ aơ, ay mra ntreo jêh ri deh ma du huê kon ay mra amoh Păng jêng Yêsu. 32Păng jêng toyh jêh ri bu mra kuăl ma Păng Kon Nơm Klơ Lơn, jêh ri Brah Ndu mra ăn ma Păng sưng hđăch Y-Đavit, Mbơ̆ Păng. 33Păng mra jêng hđăch ƀaƀơ n'ho ro tâm mpôl băl Y-Yakôp jêh ri ƀon bri hđăch păng mâu blau lôch mâu blau dŭt ôh." 34H'Mari lah ma tông păr ueh nây: "Mâm ƀư nau nây dơi tât? Yorlah gâp ê geh sai?" 35Tông păr ueh plơ̆ lah ma păng: "Brah Huêng Ueh mra ăn ma ay, jêh ri nau brah tă bơh Nơm Klơ Lơn mra nkŭm ay; yor nây bu mra kuăl Kon Brah Ndu ma Kon Kloh Ueh ay mra deh! 36Tari prau khay jêh du huê mpôl băl ay H'Êlisabet ntreo tâm ban lĕ ma du huê kon. Dôl păng lĕ ranh. Păng yơh bu lah jêng bu ur mâu dơi deh kon. 37Yorlah mâu geh du ntil ndơ Brah Ndu mâu dơi ƀư." 38H'Mari plơ̆ lah: "Gâp jêng oh mon bu ur ma Kôranh Brah. Ăn nau nây mra tât tĭng nâm nau may lah jêh." Jêh ri tông păr ueh luh du.

H'Mari Hăn Khâl H'Êlisabet Jêh Ri Mprơ Tâm Rnê Ma Brah Ndu

39Dôl nây H'Mari dâk hăn ngăch tâm ntŭk yôk ta du ƀon n'gor Yuđa. 40Păng lăp tâm ngih Y-Sakari jêh ri mbah ma H'Êlisabet. 41Tơlah H'Êlisabet tăng nau H'Mari mbah, kon păng tâm ndŭl mpât răm rhơn, jêh ri H'Êlisabet bêng ma Brah Huêng Ueh. 42Dôl nây păng ngơi huy: "Ay yơh geh nau ueh maak tâm phung bu ur jêh ri kon tă bơh ndŭl ay mra geh nau ueh uĭn! 43Mâm ƀư nau aơ tât ma gâp, kŏ mê̆ Kôranh Brah gâp văch dăch ma gâp? 44Yorlah tơlah jêh gâp tăng nau ay mbah ma gâp, kon jê̆ tâm ndŭl gâp mpât rhơn. 45Ueh maak yơh ma bu ur geh nau chroh, yorlah nau Kôranh Brah mbơh jêh ma păng mra tât ngăn." 46Jêh ri H'Mari lah:
 "Nuih n'hâm gâp mĭn ŭch mŏt ton ma Kôranh Brah.
47Jêh ri huêng gâp geh nau maak tâm Brah Ndu, Nơm Tâm Rklaih gâp.
48Yorlah păng uănh jêh nau phung tông păr bu ur tông yơk.
 Aơ lĕ ngôch mpôl băl ma nar kăndơ̆ mra lah ma gâp geh nau răm maak.
49Yorlah Nơm Brah ngăn ƀư jêh nau khlay ngăn ma gâp,
 Amoh Păng kloh ngăn.
50Nau Păng yô̆ tât tâm lĕ rngôch rnôk ma phung klach yơk mbah ma Păng.
51Păng tâm mpơl jêh nau ktang tă bơh ti Păng,
 Păng mprơh jêh phung geh nau mĭn sưr.
52Păng tŭn ăn tŭp lơi phung ktang tă bơh sưng hđăch khân păng.
 Jêh ri Păng n'hao phung blau mbah yơk.
53Păng n'hơm phung ji ngot ma ndơ kah.
 Jêh ri Păng mprơh phung ndrŏng jêng dơm dam.
54Păng kơl jêh Israel, tông păr Păng.
 Jêh ri Păng kah gĭt nau Păng yô̆.
55Tâm ban ma Păng lah jêh ma phung mbơ̆ he,
 ma Y-Abraham jêh ri ma phung kon sau Păng ƀaƀơ ƀaƀơ."
56H'Mari gŭ ndrel ma H'Êlisabet tâm pe khay. Jêh ri păng plơ̆ sĭt ta ngih păng nơm.

Nau Deh Ma Y-Yôhan Nơm Ƀư Ƀaptem

57Nar H'Êlisabet n'gơch tât jêh. Păng deh ma du huê kon. 58Phung chiau meng jêh ri phung ndŭl mpôl păng tăng nau Kôranh Brah tâm mpơl jêh ma păng, âk nau yô̆ jêh ri khân păng răm maak ndrel ma păng. 59Tâm nar pham khân păng văch ŭch koh ntâu kon se jê̆ nây, jêh ri khân păng tâm amoh Y-Sakari, kơt amoh mbơ̆ păng. 60Ƀiălah mê̆ păng lah: "Mâu! Tâm amoh păng Y-Yôhan." 61Bu lah ma păng: "Mâu geh du huê tâm phung khân ay may geh amoh tâm ban pô nây." 62Pôri khân păng tâm ntĭt ma mbơ̆ păng ŭch gĭt mâm păng ŭch tâm amoh kon se jê̆ nây. 63Y-Sakari dăn kđar jê̆ jêh ri nchih pô aơ: "Amoh păng Y-Yôhan." Jêh ri lĕ rngôch khân păng hih rhâl. 64Ƀâtlât păng hă mbung, mpiăt păng mpât mbrơi, ngơi tâm rnê mŏt ton ma Brah Ndu. 65Lĕ rngôch bunuyh tâm ƀon chiau meng geh nau klach, jêh ri bu nkoch bri ma lĕ rngôch nau nây tâm n'gor yôk Yuđa. 66Lĕ rngôch phung tăng nau aơ djôt prăp tâm nuih n'hâm khân păng, jêh ri lah: "Mâm kon se nây mra jêng!" Jêh ri ti Kôranh Brah gŭ ndrel ma păng.

Nau Y-Sakari Tâm Rnê̆ Ma Brah Ndu

67Y-Sakari, mbơ̆ păng bêng ma Brah Huêng Ueh, mbơh lor pô aơ:
68"Mŏt ton ma Kôranh Brah Ndu Israel,
 yorlah Păng khâl jêh ri tâm chuai jêh phung mpôl băl Păng.
69Jêh ri Păng ăn ma he du huê Nơm Tâm Rklaih Brah tâm ngih Y-Đavit, tông păr păng.
70Tâm ban ma Păng mbơh jêh ma bâr mbung phung Kôranh nơm mbơh lor gŭ ueh ntơm bơh kăl e ri.
71Nau rklaih he bơh phung rlăng jêh ri bơh ti lĕ rngôch phung tâm rmot đah he.
72Pôri yơh, Păng tâm mpơl nau Păng yô̆ âk ma phung mbơ̆ he,
 jêh ri kah gĭt ma nau păng tâm rnglăp kloh ueh.
73Tĭng nâm nau păng sân săk đah Y-Abraham, mbơ̆ he.
74Jêh Păng ăn he jêng kon me tă bơh ti phung rlăng,
 Păng mra ăn ma he dơi pah kan ma Păng mâu geh nau klach ôh.
75Dôl hăn ta năp Păng tâm nau kloh ueh jêh ri nau sŏng lĕ nar he gŭ rêh.
76Bi may, hơi kon se jê̆, bu mra kuăl ma may kôranh nơm mbơh lor ma Nơm ta klơ:
 Yorlah may mra hăn ta năp Kôranh Brah gay nkra trong Păng.
77Ŭch ăn ma phung mpôl băl Păng nau gĭt rbăng ma nau tâm rklaih ma nau yô̆ an nau tih khân păng.
78Yor nau yô̆ rdơ̆ rbăn bơh Brah Ndu he.  Nar luh jêh ma he tă bơh klơ trôk.
79Gay ma sol phung gŭ tâm nau ngo,
 jêh ri tâm dâng gui nau khĭt.
 Jêh ri gay ma njŭn leo he hăn tâm trong đăp mpăn."
80Pôri kon se jê̆ nây văch ma toyh, jêh ri nuih n'hâm mĭn jêng ktang. Păng gŭ tâm bri rdah tât nar păng tâm mpơl păng nơm ma phung Israel.