1

Yexus Khetos cov yawg koob

(Lk. 3:23-38)

1Phau ntawv no hais txog Yexus Kheto li keeb kwm. Yexus yog Davi xeeb ntxwv thiab Davi yog Aplahas xeeb ntxwv.
2Aplahas yog Yiha txiv, Yiha yog Yakhauj txiv, thiab Yakhauj yog Yuda thiab nws cov kwvtij txiv, 3Yuda yog Peles thiab Xelag txiv, ob tug niam yog Thama, Peles yog Hexaloo txiv, Hexaloo yog Las txiv, 4Las yog Aminada txiv, Aminada yog Nasoo txiv, Nasoo yog Xamoo txiv, 5Xamoo yog Npau‑a txiv, Npau‑a niam yog Lahaj. Npau‑a yog Aunpe txiv, Aunpe niam yog Luv, Aunpe yog Yexi txiv, 6thiab Yexi yog vajntxwv Davi txiv. Davi yog Xalaumoo txiv, Xalaumoo niam yog Uliyia tus pojniam, 7Xalaumoo yog Lehaunpau‑as txiv, Lehaunpau‑as yog Anpiya txiv, Anpiya yog Axa txiv, 8Axa yog Yehausafa txiv, Yehausafa yog Yaulas txiv, Yaulas yog Uxiya txiv, 9Uxiya yog Yauthas txiv, Yauthas yog Aha txiv, Aha yog Hexekhiya txiv, 10Hexekhiya yog Manaxe txiv, Manaxe yog Asmoo txiv, Asmoo yog Yauxiya txiv, 11Yauxiya yog Yekhauniya thiab nws cov kwvtij txiv, yog nyob rau thaum lawv raug kuav coj mus rau Npanpiloo.
12Lub sijhawm uas raug kuav mus rau Npanpiloo rov los, Yekhauniya yog Se‑athi‑ee txiv, Se‑athi‑ee yog Xelunpanpee txiv, 13Xelunpanpee yog Anpi‑u txiv, Anpi‑u yog Eliyakhi txiv, Eliyakhi yog Axo txiv, 14Axo yog Xadau txiv, Xadau yog Akhi txiv, Akhi yog Eli‑u txiv, 15Eli‑u yog Ele‑axa txiv, Ele‑axa yog Mathas txiv, Mathas yog Yakhauj txiv, 16Yakhauj yug Yauxej uas yog Maivliag tus txiv, Maivliag yug Yexus uas hu ua Khetos.
17Yog li no txij thaum Aplahas los txog Davi muaj kaum plaub tiam, thiab txij thaum Davi los txog thaum raug kuav mus rau Npanpiloo muaj kaum plaub tiam, thiab txij thaum raug kuav mus rau Npanpiloo los txog tus Khetos muaj kaum plaub tiam.

Yug Yexus

18Qhov uas yug Yexus Khetos yog li no. Yauxej twb xub qhaib Maivliag uas yog Yexus niam ua ntej lawm, tiamsis tsis tau los ua txij nkawm nyob ua ke mas pom tias Maivliag suab menyuam ntawm Vaj Ntsuj Plig uas dawb huv lawm. 19Mas Yauxej uas qhaib nws yog neeg ncaj, tsis xav rhuav Maivliag ntsej muag, nws thiaj txiav txim siab yuav tso Maivliag twjywm tseg. 20Thaum nws tseem xav txog zaj ntawd, nws txawm ua npau suav pom ib tug tubtxib saum ntuj ntawm tus Tswv tuaj hais rau nws tias, “Yauxej, uas yog Davi tus xeeb ntxwv, tsis txhob ntshai qhov uas yuav coj Maivliag los ua koj pojniam, rau qhov tus menyuam hauv nws lub cev yog xeeb ntawm Vaj Ntsuj Plig uas dawb huv. 21Nws yuav yug ib tug tub mas koj yuav tsum tis lub npe hu ua Yexus, rau qhov nws yuav cawm nws haiv neeg kom dim lawv lub txim.”
22Tej no huvsi tshwm los kom thiaj ua tiav raws li tus Tswv tej lus uas tus xibhwb cev lus hais tias, 23“Saib maj, ib tug ntxhais hluas dawb huv yuav xeeb menyuam thiab yug tau ib tug tub, thiab lawv yuav tis lub npe hu ua Emanu‑ee” (txhais hais tias “Vajtswv nrog nraim peb.”) 24Thaum Yauxej tsim dheev los, nws kuj ua raws li tus Tswv tus tubtxib saum ntuj hais rau nws. Nws coj Maivliag los ua nws pojniam, 25tiamsis tsis nrog nws pw ua ke mus txog thaum yug tus metub lawd. Mas Yauxej muab tis npe hu ua Yexus.