2

Tơlơi Pơtô Laih Anŭn Tơlơi Pơtrŭt Kơ Ƀing Đaŏ Hơdip Hơdơ̆ng Djơ̆ Hơnơ̆ng

1Bơ kơ ih, ih khŏm pơtô pơhrăm bĕ khul tơlơi djơ̆ tui hăng tơlơi pơtô pơhrăm sĭt. 2Pơtô pơhrăm bĕ kơ ƀing đah rơkơi tha kiăng kơ thâo pơkơ̆ng pô, lăp kơ tơlơi pơpŭ pơyom, pơkhư̆ pô laih anŭn dŏ kơjăp amăng tơlơi đaŏ kơnang, amăng tơlơi khăp laih anŭn amăng tơlơi gir run.
3Kar kaĭ mơ̆n, pơtô pơhrăm bĕ kơ ƀing đah kơmơi tha kiăng kơ jing pơpŭ pơyom amăng tơlơi hơdip hơdơ̆ng gơñu, ƀu jing ƀing pơhiăp pơčeh ƀôdah khăp mơñum tơpai ôh, samơ̆ brơi kơ ƀing gơñu pơtô hơdôm tơlơi hiam klă yơh. 4Amăng hơdră anŭn yơh, ƀing gơñu dưi pơhrăm kơ ƀing đah kơmơi dŏ hlak ai kiăng kơ thâo khăp kơ ƀing rơkơi ƀing gơ̆ wơ̆t hăng ƀing ană bă ƀing gơ̆ mơ̆n, 5ăt kiăng kơ tŭ pơkhư̆ pô hăng jơngeh rơgoh mơ̆n, kiăng kơ mă bruă bŏ hrŏ amăng sang, kiăng kơ jing klă drjưng laih anŭn kiăng kơ thâo đup gưt kơ ƀing rơkơi gơñu, kiăng kơ ƀu hơmâo hlơi pô ôh či pơhiăp sat kơ boh hiăp Ơi Adai.
6Ăt kar kaĭ mơ̆n, pơtrŭt pơkơjăp bĕ kơ ƀing hlak ai đah rơkơi kiăng kơ thâo pơkhư̆ pô. 7Amăng abih bang tơlơi bruă, brơi kơ ih jing bĕ tơlơi pơhơmutu hiam hăng tơlơi ngă bruă hiam klă. Amăng tơlơi ih pơtô pơhrăm, brơi kơ ih pơrơđah bĕ tơlơi hơnơ̆ng sa, tơlơi sĭt nik, 8laih anŭn tơlơi pơhiăp klă djơ̆, kiăng kơ ƀu hơmâo hlơi pô dưi klă̱ kơđi ôh, kiăng kơ hlơi pô pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ih dưi tŭ mlâo yơh yuakơ ƀing gơñu ƀu hơmâo tơlơi sat hơget ôh kiăng kơ pơruai kơ ƀing ta.
9Pơtô pơhrăm bĕ kơ ƀing hlŭn kiăng kơ thâo gưt hiăp kơ ƀing khua gơñu amăng abih bang tơlơi bruă, kiăng kơ gir pơmơak kơ ƀing gơñu, anăm pơhiăp glaĭ hăng ƀing khua gơñu ôh, 10laih anŭn ƀu djơ̆ klĕ mă gơnam hơget mơ̆ng ƀing khua gơñu ôh, samơ̆ kiăng kơ pơrơđah kơ tơlơi ƀing gơñu năng lăp kơ ƀing khua gơñu kơnang hlo̱m ƀo̱m, tui anŭn kiăng kơ rĭm hơdră jơlan ƀing gơñu či ngă kơ tơlơi pơtô pơhrăm kơ tơlơi Ơi Adai Pô Pơklaih ta arăng khăp pơpŭ yơh.
11Ih khŏm pơtô kơ ƀing gơñu kar hăng anŭn yuakơ tơlơi khăp pap Ơi Adai, jing tơlơi ba rai tơlơi pơklaih, hơmâo pơƀuh rai laih kơ abih bang mơnuih. 12Tơlơi anŭn pơtô pơhrăm kơ ƀing ta “Ơ ơh” kơ tơlơi ƀu thâo huĭ pơpŭ kơ Ơi Adai laih anŭn kơ khul tơlơi amoaih lŏn tơnah, laih anŭn kiăng kơ hơdip pơkhư̆ pô, tơpă hơnơ̆ng hăng tơlơi hơdip thâo kơkuh pơpŭ kơ Ơi Adai amăng rơnŭk anai, 13tơdang ƀing ta dŏ tơguan kơ tơlơi čang rơmang bơni hiam, anŭn jing tơlơi pơƀuh rai ang yang Ơi Adai yom prŏng hăng Pô Pơklaih ta, jing Yang Yêsu Krist yơh, 14jing Pô pơsăn tơlơi hơdip Ñu pô yuakơ ƀing ta kiăng kơ song mă ƀing ta mơ̆ng abih bang tơlơi sat ƀai, laih anŭn kiăng kơ pơrơgoh hĭ kơ Ñu pô jing ƀing ană plei kơ Ñu pô, laih anŭn khăp ngă bĕ tơlơi bruă jing hiam klă.
15Tui anŭn, hơdôm tơlơi anŭn jing khul tơlơi ih khŏm pơtô. Pơtrŭt pơkơjăp hăng ƀuăh pơkra bĕ hăng abih bang tơlơi dưi ih. Anăm brơi kơ hlơi pô djik mưč kơ ih ôh.