12

Tơlơi Pơklaih Plei Yerusalaim Pơanăp

1Anai yơh jing boh hiăp Yahweh kơ tơlơi ƀing Israel. Yahweh yơh jing Pô dưh đĭ khul adai, ma̱n pơdơ̆ng atur lŏn tơnah laih anŭn hrih pơjing bơngăt hơdip amăng mơnuih mơnam. Ñu laĭ tui anai: 2“Kâo či pơkra Yerusalaim hrup hăng sa kơčŏk tơpai, tui anŭn ƀing lŏn čar jum dar anŭn či mơñum măt rơbat sing gring. Tơdang ƀing arăng blah hruă hĭ plei Yerusalaim, abih bang plei pla amăng anih lŏn Yudah ăt dŏ amăng tơlơi arăng blah hruă mơ̆n. 3Amăng hrơi anŭn, tơdang abih bang ƀing lŏn čar pơƀut pơkơdơ̆ng glaĭ hăng plei Yerusalaim, Kâo či ngă kơ Yerusalaim jing hrup hăng sa boh pơtâo kơtraŏ prŏng biă mă. Abih bang lŏn čar pă kiăng kơ yŏng pơđuaĭ hĭ boh pơtâo anŭn, ƀing gơñu anŭn či pơruă hĭ gơñu pô yơh. 4Amăng hrơi anŭn, Kâo či pơhuĭ pơbra̱l hĭ abih bang aseh gơñu laih anŭn abih bang ƀing mơnuih đĭ aseh jing hĭ hưt dư yơh. Kâo či wai lăng răk rong ƀing Yudah, samơ̆ Kâo či pơbum hĭ abih bang khul aseh rŏh ayăt ƀing Yudah yơh. 5Giŏng anŭn, ƀing kơnung djuai Yudah či pơhiăp hăng tơdruă gơñu tui anai, ‘Ƀing ană plei amăng plei Yerusalaim jing kơtang, yuakơ Yahweh Dưi Kơtang yơh jing Ơi Adai gơñu.’
6“Amăng hrơi anŭn, Kâo či pơjing hĭ ƀing kơnung djuai Yudah jing hrup hăng apui ƀơ̆ng amăng glai kơmrơ̆ng ƀôdah amăng tŏng krah đang hơma pơdai tơsă yơh. Apui anŭn či ƀơ̆ng hĭ ƀing dŏ gah hơnuă, ƀing dŏ gah ieo, jing abih bang ƀing mơnuih dŏ jum dar yơh, samơ̆ ƀing ană plei Yerusalaim ăt či dŏ rơnŭk hơđơ̆ng amăng plei anŭn yơh.
7“Yahweh či pha brơi tơlơi dưi hĭ kơ ƀing kơnung djuai Yudah hlâo, tui anŭn tơlơi pơpŭ pơyom sang anŏ Dawid wơ̆t hăng ƀing mơnuih dŏ amăng plei Yerusalaim ƀu či prŏng hloh kơ tơlơi pơpŭ pơyom ƀing kơnung djuai Yudah ôh. 8Amăng hrơi anŭn, Yahweh či pơgang ƀing hlơi pô hơdip amăng plei Yerusalaim, tui anŭn pô tơdu biă mă amăng gơñu či hrup hăng Dawid, laih anŭn sang Dawid či hrup hăng Ơi Adai, hrup hăng Ling Jang Yahweh nao hlâo kơ gơñu. 9Amăng hrơi anŭn, Kâo či hơduah pơrai hĭ abih bang ƀing lŏn čar jing ƀing kơsung blah plei Yerusalaim.

Tơlơi Čŏk Hia Kơ Pô Arăng Klâŏ

10“Laih anŭn Kâo či pha brơi kơnuih pran thâo pap hăng kơnuih pran thâo kwưh rơkâo ƀơi kơnung djuai Dawid laih anŭn ƀơi ƀing mơnuih amăng plei Yerusalaim. Ƀing gơñu či lăng ƀơi Kâo, jing Pô ƀing gơñu hơmâo klâŏ pơdjai laih, laih anŭn ƀing gơñu či čŏk hia kơ gơ̆ kar hăng sa čô čŏk hia kơ ană kơnơ̆ng ha čô ñu, laih anŭn kơŭ kơuăn biă mă kơ gơ̆ kar hăng sa čô kơŭ kơuăn kơ ană đah rơkơi blung hlâo ñu rơngiă laih. 11Amăng hrơi anŭn, tơlơi čŏk hia amăng plei Yerusalaim či jing prŏng biă mă hrup hăng tơlơi čŏk hia kơ Hadad-Rimmôn amăng tơdron tơhnă̱ Megiđô. 12Ƀing mơnuih amăng anih lŏn anŭn či čŏk hia yơh, rĭm djuai čŏk hia hơjăn djuai gơñu pô laih anŭn ƀing bơnai gơñu ăt čŏk hia hơjăn ƀing gơ̆ pô mơ̆n tui anai: Djuai sang anŏ Dawid laih anŭn ƀing bơnai gơñu, djuai sang anŏ Nathan laih anŭn ƀing bơnai gơñu, 13djuai sang anŏ Lêwi laih anŭn ƀing bơnai gơñu, djuai Simei laih anŭn ƀing bơnai gơñu, 14laih anŭn abih bang ƀing djuai dŏ glaĭ laih anŭn ƀing bơnai gơñu mơ̆n.”