5

Sự hiện thấy về cuộn sách bay

1Tôi nhìn lên lần nữa và thấy một cuộn sách bay.
2Thiên sứ hỏi tôi, “Ngươi thấy gì?”
 Tôi đáp, “Tôi thấy một cuộn sách bay, dài chín thước, rộng bốn thước.”
3Người bảo tôi, “Đây là điều nguyền rủa cho khắp xứ. Một mặt sách nói rằng mọi kẻ trộm cắp sẽ bị diệt đi. Mặt kia nói rằng những ai hứa dối cũng sẽ bị diệt. 4CHÚA Toàn Năng phán, ‘Ta sẽ sai điều nguyền rủa đến cho nhà các kẻ trộm và cho những ai nhân danh ta mà thề dối. Cuộn sách sẽ nằm trong nhà những kẻ ấy, tiêu diệt các nhà đó, từ gỗ cho đến đá.’”

Sự hiện thấy về người đàn bà
và cái thùng đo lường

5Rồi thiên sứ đang nói với tôi bước đến bảo tôi, “Hãy ngước lên nhìn xem có vật gì đang đi ra.”
6Tôi hỏi, “Vật gì vậy?”
 Người đáp, “Đó là một cái thùng đo lường.”
 Người tiếp, “Nó dùng để đo lường tội lỗi của dân chúng trong xứ nầy.”
7Rồi một cái nắp bằng chì được mở lên, và có người đàn bà ngồi trong cái giỏ. 8Thiên sứ bảo, “Người đàn bà tượng trưng cho điều ác.” Rồi người đẩy người đàn bà vào trong giỏ và đóng nắp chì lại.
9Khi tôi nhìn lên thì thấy hai người đàn bà đi ra cùng với gió trên cánh họ. Cánh họ giống như cánh cò, rồi họ nhấc cái giỏ lên giữa trời và đất.
10Tôi hỏi thiên sứ đang nói chuyện với tôi, “Họ mang cái giỏ đi đâu vậy?”
11Người đáp, “Họ mang cái giỏ đi qua Ba-by-lôn để xây một cái miếu cho nó. Khi xây xong, họ sẽ đặt cái giỏ vào đó.”