4

Cov Xibhwb Cuav

1Vaj Ntsujplig qhia tseeb hais tias yav tom ntej yuav muaj qee leej tso Vajtswv tseg. Lawv yuav mus mloog dab tej lus dag thiab ua raws li dab qhia. 2Tej lus qhia ntawd yog tej lus dag uas cov neeg siab phem qhia ntxias sawvdaws. Lawv cov ntawd lub siab zoo li cov neeg uas tuag lawm lub. Txawm yog lawv ua txhaum loj npaum li cas los lawv tsis paub li. 3Cov neeg ntawd qhia hais tias tsis txhob sib yuav thiab hais tias tej khoom noj muaj qee yam tsis txhob noj, tiamsis Vajtswv yeej tsim tej ntawd rau neeg noj. Cov neeg uas paub Vajtswv Txojlus uas yog txoj tseeb, lawv yuav tsum xub ua Vajtswv tsaug tso mam li noj. 4Ib puas tsav yam uas Vajtswv tsim cia rau neeg noj puavleej zoo huv tibsi, tsis tas peb yuav caiv ib yam dabtsi li. Peb yeej noj tau txhua yam huv tibsi, tiamsis thaum peb yuav noj peb yuav tsum xub ua Vajtswv tsaug tso mam li noj. 5Rau qhov Vajtswv Txojlus thiab qhov uas peb thov Vajtswv foom koob hmoov twb ua rau tej ntawd zoo thiab huv lawm.

Yexus Khetos Tus Tubtxib uas ua Haujlwm Zoo

6Yog koj qhia tej no rau cov kwvtij uas ntseeg, sawvdaws yuav pom hais tias koj yog Yexus Khetos tus tubtxib uas ua haujlwm zoo, rau qhov koj muab siab rau ntseeg thiab coj raws li txojlus tseeb uas koj twb kawm los lawm. 7Koj tsis txhob mloog tej dabneeg uas sawvdaws niaj hnub hais, tej ntawd tsis muaj qabhau dabtsi thiab tsis yog Vajtswv zaj, koj tsis txhob mloog tej ntawd. Koj yuav tsum ua koj lub neej kom haum Vajtswv siab thiaj zoo. 8Yog peb xyaum khiav lossis xyaum ua li ub li no yuav muaj nqis mentsis rau peb lub cev. Tiamsis yog peb xyaum ua raws li Vajtswv txoj kevcai peb lub neej yuav zoo heev, tsis hais niaj hnub no lossis yav tom ntej. 9Zaj no yeej muaj tseeb tiag, tsimnyog sawvdaws khaws coj. 10Yog li ntawd, peb thiaj li ua siab ntev tiv kev txomnyem thiab rau siab ntso ua haujlwm, rau qhov peb cia siab rau Vajtswv tus uas muaj sia nyob uas yog tus Cawmseej. Qhov tseeb nws yog cov ntseeg tus Cawmseej.
11Koj yuav tsum qhia tej no rau sawvdaws. 12Koj tsis txhob pub leejtwg thuam hais tias koj tseem hluas, tiamsis koj yuav tsum ua koj lub neej rau cov ntseeg xyaum, tsis hais tej lus uas koj hais, tej haujlwm uas koj ua, hlub lwm tus, muab siab rau ntseeg thiab ua neeg zoo. 13Koj yuav tsum niaj hnub nyeem Vajtswv Txojlus rau sawvdaws mloog, qhuab qhia thiab cob qhia lawv mus txog thaum kuv tuaj. 14Tsis txhob muab lub tswvyim uas koj muaj tso tseg. Lub tswvyim ntawd twb muab rau koj thaum uas cov cev Vajtswv lus thiab cov txwjlaug tsa tes thov Vajtswv rau koj lawm. 15Koj yuav tsum muab siab rau ua raws li tej ntawd, sawvdaws thiaj yuav pom hais tias koj tes haujlwm zoo zuj zus ntxiv. 16Koj yuav tsum ua tib zoo saib, saib koj ua koj lub neej zoo li cas thiab saib tej uas koj qhia koj qhia li cas; koj yuav tsum ua tej ntawd mus, rau qhov tej ntawd yuav pab tau koj thiab pab tau cov neeg uas mloog koj qhia kom nej dim nej lub txim.