4

Hơdôm Tơlơi Kơčrâo Brơi Kơ Timothe

1Yang Bơngăt Hiam pơhiăp rơđah rơđo̱ng laih kơ tơlơi amăng rơnŭk đŭt tơdơi, hơmâo đơđa mơnuih či lui hĭ tơlơi đaŏ kơnang kơ Krist laih anŭn či hơmư̆ tui ƀing yang sat jing ƀing yang pơblư̆ pơƀlŏr ƀing gơñu laih anŭn či đaŏ kơnang kơ hơget tơlơi ƀing gơñu pơtô pơhrăm yơh. 2Ƀing hlơi pô pơtô pơhrăm soh ngă mă pơtô tơlơi sĭt jing ƀing hlak ƀlŏr yơh. Ƀing gơñu hơmâo djai hĭ laih gah kơ pran jua tơpă, jing kar hăng arăng čuh hĭ hăng pơsơi pơiă laih. 3Ƀing gơñu khă ƀing arăng ƀu brơi kơ ƀing gơñu pơdŏ rơkơi bơnai ôh laih anŭn pơtă kơ ƀing arăng pơpĕ đuaĭ hĭ mơ̆ng đơđa gơnam ƀơ̆ng, jing gơnam Ơi Adai hơmâo hrih pơjing laih kiăng kơ arăng ƀơ̆ng. Laih anŭn ƀing hlơi pô, jing ƀing đaŏ kơnang hăng thâo krăn boh hiăp sĭt Ñu, bơni kơ Ñu kơ tơlơi ƀing gơñu dưi ƀơ̆ng gơnam ƀơ̆ng anŭn yơh. 4Abih bang tơlơi mơnơ̆ng Ơi Adai pơjing laih jing hiam klă soh sel, tui anŭn ƀu hơmâo djuai gơnam ƀơ̆ng hơget ôh arăng năng hơngah lui hĭ, tơdah ƀing gơñu bơni kơ Ơi Adai kơ hơget gơnam ƀing gơñu ƀơ̆ng, 5yuakơ Ơi Adai laĭ laih kơ tơlơi gơnam ƀơ̆ng jing hiam klă laih anŭn ƀing ta iâu laĭ laih anŭn Ñu či bơni hiam kơ gơnam ƀơ̆ng anŭn yơh.
6Tơdah ih pŏk pơblang brơi hơdôm mơta tơlơi anŭn kơ ƀing ayŏng adơi, sĭt ih či mă bruă kơ Krist Yêsu hiam klă yơh. Ih či jing kơtang gah bơngăt yơh tơdang gưt tui tơlơi pơtô pơhrăm hiam klă jing tơlơi ih hơmâo tui gưt laih. 7Hơngah hĭ hlo̱m ƀo̱m bĕ hơdôm tơlơi akhan ƀu đaŏ kơnang kơ Ơi Adai wơ̆t hăng hơdôm tơlơi ră ruai mlŭk mơgu. Kơđai glaĭ, pơhrăm bĕ ih pô kiăng kơ jing pô đaŏ kơnang kơ Ơi Adai. 8Tơlơi pơhrăm pơjuăt drơi jan ih jing ăt yom pơphan mơ̆n, samơ̆ tơlơi đaŏ kơnang kơ Ơi Adai jing yom pơphan hloh kơ abih bang tơlơi pơkŏn, yuakơ tơlơi anŭn či pơkơmlai kơ ih tơdang ih hlak hơdip ră anai laih anŭn tơdơi tơdang ih hơdip amăng plei hiam.
9Hơdôm boh hiăp kâo phrâo pơruai anŭn jing sĭt hlo̱m ƀo̱m laih anŭn rĭm čô năng đaŏ kơnang kơ hơdôm tơlơi anŭn hlo̱m ƀo̱m yơh. 10Yuakơ tơlơi anŭn yơh, ƀing ta ngă bruă gir run, yuakơ ƀing ta hơmâo đaŏ kơnang laih kơ Ơi Adai hơdip, jing Pô kiăng kơ pơklaih hĭ abih bang mơnuih mơnam, laih anŭn pơklaih hĭ ƀing hlơi pô đaŏ kơnang kơ Ñu.
11Pơđar hăng pơtô pơhrăm bĕ hơdôm tơlơi anŭn. 12Hơdip hơdơ̆ng hiam klă bĕ, tui anŭn kiăng kơ ƀu hơmâo hlơi pô djik mưč kơ ih ôh yuakơ ih dŏ hlak ai, samơ̆ brơi kơ ih jing tơlơi pơhơmutu hiam kơ ƀing đaŏ pơkŏn amăng tơlơi ih pơhiăp hăng ngă, amăng tơlơi khăp kơ tơdruă hăng đaŏ kơnang kơ Ơi Adai, laih anŭn amăng tơlơi jing hĭ jơngeh rơgoh hlo̱m ƀo̱m. 13Tơl kâo truh, sĭt brơi kơ ih đŏk bĕ Boh Hiăp Ơi Adai kơ ƀing arăng laih anŭn ăt pơtô pơblang hăng pơtô pơhrăm bĕ kơ ƀing gơñu mơ̆ng tơlơi anŭn. 14Ih khŏm anăm ngă amơ̱ng hĭ ôh kiăng kơ ngă tơlơi Ơi Adai pơdưi brơi kơ ih kiăng kơ ngă, tơdang arăng laĭ lui hlâo laih kơ tơlơi ih laih anŭn tơdang grup ƀing kŏng tha ăh tơngan iâu laĭ pơjao laih kơ ih.
15Brơi kơ ih triăng bĕ kiăng kơ ngă hơdôm tơlơi bruă anŭn. Kơñăm hlo̱m ƀo̱m bĕ ƀơi tơlơi ngă hơdôm tơlơi anŭn, kiăng kơ rĭm čô dưi ƀuh kơ tơlơi ih prŏng tui tơdang ngă hơdôm tơlơi anŭn. 16Răng bĕ kơ tơlơi hiư̆m ih hơdip hơdơ̆ng ih pô laih anŭn kơ tơlơi ih pơtô pơhrăm. Gir run bĕ kơ tơlơi anŭn, yuakơ tơdah ih ngă tui anŭn, sĭt ih či pơklaih hĭ abih dua ih pô wơ̆t hăng ƀing hơmư̆ kơ ih mơ̆n.