4

Các giáo sư giả mạo

1Chúa Thánh Linh đã dạy rõ ràng: trong thời kỳ cuối cùng, một số người sẽ bỏ đức tin, đi theo các thần lừa gạt và lời dạy của ác quỷ, 2qua môi miệng bọn giả nhân giả nghĩa chuyên nói dối đến nỗi lương tâm trở thành chai đá. 3Họ cấm kết hôn, bảo kiêng cữ các thức ăn được Thượng Đế sáng tạo cho người tin và hiểu chân lý. 4Vì mọi vật Thượng Đế sáng tạo đều tốt lành, không gì đáng bỏ, nếu ta cảm tạ mà nhận lãnh; 5tất cả đều được thánh hóa do lời Thượng Đế và lời cầu nguyện.

Đầy tớ Chúa Giê-xu

6Trung thực trình bày những điều ấy cho các tín hữu, con đúng là đầy tớ trung thành của Chúa Cứu Thế Giê-xu, được nuôi dưỡng bằng đức tin và giáo huấn tốt lành con thường vâng giữ. 7Đừng phí thì giờ tranh luận về chuyện phàm tục, hoang đường, nhưng phải luyện tập lòng tin kính. 8Luyện tập thân thể ích lợi một phần, nhưng luyện tập lòng tin kính ích lợi mọi mặt cho cuộc sống đời này và đời sau. 9Đó là lời trung thực, đáng được mọi người tin nhận. 10Vì thế, chúng ta lao khổ và chiến đấu, vì đặt hy vọng nơi Thượng Đế hằng sống, Cứu Chúa của mọi người, nhất là người tin nhận Ngài.
11Con hãy răn bảo, dạy dỗ những điều đó. 12Đừng để ai khinh con vì trẻ tuổi, nhưng con phải làm gương cho các tín hữu trong lời nói, việc làm, tình thương, đức tin và tấm lòng trong sạch. 13Con hãy chuyên đọc và giảng Thánh kinh, dạy dỗ tín hữu cho đến khi ta trở lại.
14Đừng lãng quên các ân tứ Chúa cho con qua lời tiên tri và sự đặt tay của các trưởng lão Hội thánh. 15Con phải hết lòng chăm lo trau dồi các ân tứ ấy, để mọi người thấy rõ sự tiến bộ của con. 16Phải bảo trọng chính mình và cẩn thận giảng dạy; con cứ chuyên tâm thực hành nguyên tắc ấy. Chúa sẽ ban ân phúc cho con và dùng con cứu vớt nhiều người.