2

Tus uas Ua Phem

1Cov kwvtij, qhov uas peb tus Tswv Yexus yuav rov los thiab qhov uas nws yuav coj peb sawvdaws mus nrog nws nyob, kuv thov qhia rau nej hais tias 2nej tsis txhob rawm poob siab lossis ntxhov siab rau qhov uas nej hnov hais tias, twb txog lub sijhawm uas Yexus los lawm. Tej zaum ntshai muaj tej tus qhia txog tej uas yuav tshwm muaj los yav tom ntej rau nej lossis muaj tej tus qhia hais li ntawd lossis muaj tej tus hais tias yog peb sau hais li ntawd rau hauv peb tej ntawv uas peb xa tuaj rau nej los tsis paub. 3Txawm yog li cas los xij, nej tsis txhob cia leejtwg ntxias tau nej li. Rau qhov thaum tseem tsis tau txog hnub uas tus Tswv Yexus rov qab los, yuav muaj neeg sau nthwv tuaj tawmtsam Vajtswv zaum kawg, thiab sawvdaws yuav pom tus uas ua phem ntawd los. Tus ntawd yog tus uas yuav raug kev puastsuaj. 4Nws yuav tawmtsam txhua yam uas neeg pe, thiab tej uas neeg hu ua vajtswv. Nws yuav khav hais tias nws yog tus uas muaj hwjchim loj dua ntais tej ntawd huv tibsi. Tsis yog li ntawd xwb, nws tseem yuav mus nyob hauv lub Tuamtsev, thiab qhia sawvdaws hais tias nws yog vajtswv ntag.
5Nej tsis nco qab lawm los? Thaum kuv tseem nrog nej nyob, kuv twb qhia tej ntawd rau nej lawm. 6Tiamsis niaj hnub nimno muaj ib yam txwv tsis pub kom tej ntawd tiav. Nej twb paub yam ntawd lawm. Thaum txog lub sijhawm ntawd sawvdaws yuav pom tus uas ua phem ntawd. 7Txojkev phem kev qias uas sawvdaws tsis paub, nimno twb pib muaj lawm. Tiamsis yuav tsis muaj tej ntawd mus txog thaum tus uas txwv raug ntiab tawm mus mam li muaj los. 8Thaum tus uas txwv raug ntiab tawm mus lawm, sawvdaws yuav pom tus uas ua phem ntawd. Thiab thaum tus uas ua phem ntawd los lawm, tus Tswv Yexus yuav tshuab pa tua tus ntawd povtseg. Thaum nws pom dheev Yexus thiab Yexus lub hwjchim uas ci ntsa iab, ces tamsim ntawd, nws yuav puastsuaj mus. 9Dab Ntxwgnyoog yuav txib tus uas ua phem ntawd los, thiab pub hwjchim rau nws kom nws ua tau ntau yam txujci txawv txawv. Thiab nws yuav ua tej yam uas ua rau sawvdaws xav tsis thoob li, tiamsis tej ntawd puavleej tsis tseeb. 10Nws yuav ua ntau yam kev phem ntxias cov neeg uas yeej yuav raug puastsuaj mus. Cov neeg ntawd yuav raug puastsuaj, rau qhov lawv tsis kam mloog thiab tsis nyiam Txojlus tseeb uas yuav pab tau kom lawv dim lawv lub txim. 11Twb yog li ntawd Vajtswv thiaj cia txojkev dag ntxias los tshoov lawv lub siab kom lawv ntseeg tej uas tsis tseeb. 12Yog li ntawd, Vajtswv yuav rau txim rau txhua tus uas nyiam ua phem thiab tsis ntseeg Txojlus tseeb.

Cov neeg uas Tau Txais Kev Cawm Dim

13Cov kwvtij uas tus Tswv hlub, peb niaj hnub ua Vajtswv tsaug, rau qhov Vajtswv twb xaiv nej puag thaum chivkeeb los lawm, kom nej tau txais txojkev cawm dim los ntawm Vaj Ntsujplig lub hwjchim thiab ua rau nej ua tau haivneeg uas dawbhuv, vim qhov uas nej ntseeg qhov tseeb. 14Thaum peb qhia Txojmoo Zoo rau nej, Vajtswv hu nej los ntseeg kom nej dim nej lub txim. Nej thiaj yuav tau peb tus Tswv Yexus Khetos lub tshwjchim uas ci ntsa iab los ua nej tug. 15Yog li ntawd cov kwvtij, nej yuav tsum muab siab rau ntseeg tsis txhob tso tseg. Thiab nej yuav tsum khaws tej lus uas peb twb qhia rau nej lawm cia, tsis hais tej uas peb qhia nej thaum peb tseem nrog nej nyob, thiab tej uas peb sau rau hauv ntawv, nej yuav tsum khaws tej ntawd huv tibsi.
16Thov peb tus Tswv Yexus Khetos thiab Vajtswv tus uas yog peb Leej Txiv tus uas hlub peb, thiab txhawb peb lub zog, kom peb muaj kev cia siab mus li, 17nws yuav nplig nej lub siab thiab txhawb nej lub zog, kom nej ua tau txhua yam zoo, tsis hais tej haujlwm uas nej ua thiab tej lus uas nej hais.