2

Tus uas phem kawg

1Cov kwvtij, hais txog qhov uas peb tus Tswv Yexus Khetos yuav rov los thiab qhov uas nws qaws peb mus nrog nws nyob ntawd, peb thov kom nej 2tsis txhob ua siab ywj fab ywj fwj sai lossis poob siab tsis hais ntawm ntsuj plig lossis tej lus hais lossis tej tsab ntawv uas dag hais tias yog peb sau tuaj, hais tias tus Tswv hnub twb los txog lawm. 3Tsis txhob cia leejtwg dag tau nej rau txojkev twg, vim tias hnub ntawd yuav tsis los txog ua ntej uas tsis tau muaj kev fav xeeb thiab tus neeg phem uas tsis yuav cai tsis tau tshwm los, nws yog tus uas raug tshwj tseg rau kev puam tsuaj. 4Nws tawm tsam thiab tsab ua loj dua txhua yam uas hu ua timtswv thiab txhua yam uas neeg pe hawm, nws thiaj zaum rau hauv Vajtswv lub tuam tsev thiab tshaj tawm tias nws yog Vajtswv. 5Nej nco tsis tau lawm lov? Thaum kuv nrog nej nyob kuv twb qhia zaj no rau nej lawm. 6Thiab nimno nej kuj paub tias muaj dabtsi tswj nws cia kom nws thiaj tshwm los tau rau lub sijhawm uas teem rau nws. 7Txojkev phem uas muab npog cia ntawd tabtom ua haujlwm, tiamsis tus uas nimno tswj nrees txojkev phem ntawd tsuas tswj mus txog thaum nws raug muab ntiab tawm mus xwb. 8Thaum ntawd tus phem uas tsis yuav cai yuav tshwm los, mas tus Tswv Yexus yuav tshuab pa ntawm nws qhov ncauj tua tus ntawd thiab qhov uas Yexus ci ntsa iab nqes los yuav ua kom tus ntawd puam tsuaj tag. 9Tus phem uas tsis yuav cai ntawd yuav tuaj raws li Xatas tshoov nws lub siab thiab yuav muaj txhua yam hwjchim thiab ua tau cuav txujci tseem ceeb thiab txujci phimhwj dag ntxias, 10thiab muaj txhua yam tswvyim phem dag cov uas yuav puam tsuaj vim lawv tsis nyiam txojkev tseeb uas cawm tau lawv dim. 11Vim li no Vajtswv thiaj tso txojkev dag ntxias los raug lawv ua rau lawv ntseeg txoj uas cuav, 12mas txhua tus uas tsis ntseeg txojkev tseeb tiamsis nyiam txojkev phem thiaj raug teem txim.

Raug xaiv kom dim

13Cov kwvtij uas tus Tswv hlub, tsim nyog peb ua Vajtswv tsaug txog nej tsis tu, rau qhov Vajtswv twb xaiv nej thaum chiv keeb los kom thiaj dim vim yog Vaj Ntsuj Plig cais nej kom dawb huv thiab vim nej ntseeg txojkev tseeb. 14Vajtswv siv txoj xov zoo uas peb qhia hu nej los kom tau tej no, kom nej thiaj tau koom peb tus Tswv Yexus Khetos lub hwjchim ci ntsa iab. 15Vim li no, cov kwvtij, nej cia li nyob ruaj thiab tuav rawv tej lus qhia uas peb cob rau nej, tsis hais tej lus uas xuas ncauj hais thiab tej tsab ntawv.
16Nimno thov kom peb tus Tswv Yexus Khetos thiab Vajtswv uas yog peb leej Txiv uas hlub peb thiab txhawb peb lub siab mus ib txhis thiab pub peb muaj lub chaw vam uas zoo ntawm nws txojkev hlub, 17txhawb nej lub siab thiab pab kom nej nyob ruaj rau txhua yam haujlwm zoo uas nej ua thiab tej lus uas nej hais.