10

Vajntxwv Xawxes Tsa Maudekhais ua Ib Tug Nom Loj

1Vajntxwv Xawxes samhwm kom hu cov pejxeem uas nyob thoob plaws hauv lub tebchaws uas nws kav thiab cov uas nyob raws ntug hiavtxwv kom tuaj ua haujlwm rau nws. 2Txhua yam haujlwm tseemceeb uas yog nws lub hwjchim thiab nws lub zog loj zog nchav ua, thiab qhov uas nws tsa Maudekhais ua ib tug nom loj puavleej muab sau tseg cia rau hauv Phau Ntawv Xwmtxheej vajntxwv uas teev cov Pawxias thiab Medias tej vajntxwv lub neej lawm. 3Maudekhais uas yog neeg Yudais tau los ua Vajntxwv Xawxes ib tug nomtswv loj, tsuas yog vajntxwv tib leeg thiaj li ua tus loj tshaj Maudekhais xwb. Nws cov kwvtij Yudais puavleej txaus siab thiab hwm nws, vim nws pab kom nws haivneeg thiab lawv tej xeebntxwv tau nyob ruaj khov thiab muaj kev thajyeeb.