10

Maudekhai tau ua loj

1Vajntxwv Ahaxu‑ela yuam kom thoob plaws lub tebchaws thiab tej tebchaws ntawm ntug hiavtxwv them se. 2Txhua yam haujlwm uas vajntxwv lub zog thiab lub hwjchim ua, thiab Maudekhai lub meej mom siab uas vajntxwv pub rau nws twb muab sau cia rau hauv phau ntawv keeb kwm uas hais txog Midia thiab Pawxia tej vajntxwv.
3Maudekhai uas yog neeg Yudai nyob lub rooj uas qes ntawm vajntxwv Ahaxu‑ela xwb, thiab nws ua loj rau hauv cov Yudai thiab nws ua tau hum nws ib tsoom kwvtij uas coob kawg lub siab, rau qhov nws nrhiav kev noj qab nyob zoo rau nws haiv neeg thiab txawj hais kom nws haiv neeg sawvdaws tau nyob kaj siab lug.