10

Klei Prŏng Y-Môrdêkai

1Mtao Asuêrus rĭng jia hlăm čar wăt hlăm čar hang êa ksĭ. 2Jih jang bruă klei dưi klei ktang, leh anăn jih klei yăl dliê kơ klei mpŭ prŏng kơ Y-Môrdêkai mtao bi mđĭ ñu leh, amâo djŏ hĕ arăng čih hlăm hdruôm hră Klei Yăl Dliê kơ Bruă Phung Mtao Čar Mêdơ leh anăn Čar Persơ? 3Kyuadah Y-Môrdêkai êkei Yuđa jing pô mrô sa ti gŭ mtao Asuêrus, ñu jing prŏng ti krah phung Yuđa, leh anăn lu hlăm phung ayŏng adei ñu khăp kơ ñu, kyuadah ñu duah ngă nanao klei jăk kơ phung ƀuôn sang ñu leh anăn blŭ klei êđăp ênang kơ jih jang phung Yuđa.