5

Exethaws Npaj ib Rooj Mov rau Vajntxwv thiab Hamas Noj

1Exethaws yoo mov los txog hnub peb, nws txawm muab nws cev tsoos tsho niam vajntxwv los hnav mus sawv hauv chav uas nyob hauv vajntxwv lub loog, thiab nws tig xubntiag mus rau ntawm vajntxwv lub zwmtxwv. Vajntxwv zaum saum nws lub zwmtxwv tig xubntiag tuaj rau ntawm txojkev uas tuaj rau hauv lub loog. 2Thaum vajntxwv pom niam Vajntxwv Exethaws sawv hauv chav ntawd, vajntxwv txaus siab rau nws heev, ces vajntxwv txawm cev hlo nws tus cwj kub mus rau Exethaws. Ces Exethaws thiaj txav zog los tuav nkaus tus cwj kub ntawd. 3Vajntxwv nug hais tias, “Niam Vajntxwv Exethaws, koj muaj dabtsi? Qhia kuv saib koj xav yuav dabtsi, txawm yog koj xav yuav lub tebchaws uas kuv kav no ib nrab los kuv yeej yuav muab kom tau rau koj.”
4Exethaws teb hais tias, “Yog txaus vajntxwv siab, hmo no kuv xav kom koj thiab Hamas tuaj koom kuv rooj mov uas kuv npaj rau neb tuaj noj.”
5Vajntxwv thiaj hais kom Hamas kavtsij tsawg tsuag tuaj, nkawd yuav mus noj Exethaws rooj mov. Yog li ntawd, vajntxwv thiab Hamas thiaj mus noj Exethaws rooj mov ntawd. 6Thaum uas nkawd tseem tabtom haus cawv txiv hmab, vajntxwv nug Exethaws hais tias, “Qhia kuv saib koj xav yuav dabtsi, kuv yuav muab kom tau rau koj. Txawm yog koj thov yuav lub tebchaws uas kuv kav no ib nrab los kuv yeej yuav txaus siab muab rau koj.”
7Exethaws teb hais tias, “Tej uas kuv xav tau thiab kuv thov, mas yog li no: 8Yog vajntxwv txaus siab, thiab yog tej uas kuv thov ntawd haum vajntxwv siab thiab ua kom kuv tej lus thov ntawd tiav, thov kom tagkis koj thiab Hamas rov qab tuaj noj dua kuv ib rooj mov uas kuv npaj rau koj. Thaum lub sijhawm ntawd kuv mam qhia tej uas kuv xav tau rau koj.”

Hamas Tuav Tswvyim Tua Maudekhais Povtseg

9Thaum Hamas noj mov tas thiab sawv tawm mus lawm, nws zoo siab kawg li. Tiamsis thaum uas Hamas pom Maudekhais nyob ntawm vajntxwv lub roojloog, Maudekhais tsis sawv hawm thiab txhos caug pe nws, ces nws txawm chim heev rau Maudekhais. 10Txawm li ntawd los Hamas ua tiag tswj kom tau nws lub siab thiab taug kev mus tsev lawm. Hamas thiaj li caw nws cov phoojywg tuaj rau hauv nws tsev, thiab kom Xeles uas yog nws tus pojniam los koom nrog lawv. 11Hamas txawm khav nws lub neej uas npluanuj, muaj tub coob, thiab qhov uas vajntxwv muab nws tsa ua tus nom loj, thiab tseemceeb tshaj vajntxwv tej nomtswv huv tibsi. 12Thiab Hamas hais ntxiv hais tias, “Niam Vajntxwv Exethaws yeej tsis caw leejtwg nrog vajntxwv mus noj nws rooj mov li, tsuas yog caw kuv tib leeg nrog vajntxwv mus noj xwb, thiab nws tseem caw kom tagkis kuv rov qab nrog vajntxwv mus noj mov dua thiab. 13Tiamsis tej no tsis muaj qabhau dabtsi rau kuv hlo li, yog thaum uas kuv tseem pom Maudekhais uas yog tus neeg Yudais tuaj zaum ntawm vajntxwv lub loog.” 14Ces Hamas tus pojniam thiab nws cov phoojywg txawm hais rau nws hais tias, “Cia li mus txhos ib tus ncej dai neeg kom siab tsib caug tshim, thiab tagkis sawv ntxov koj kavtsij mus thov vajntxwv muab Maudekhais dai cajdab rau saum tso, koj mam li nrog vajntxwv mus noj haus zoo siab xwb.” Hamas txaus siab rau cov lus uas lawv hais ntawd kawg li. Hamas thiaj li mus txhos tau ib tug ncej dai neeg.