31

Kơyâo Sar Amăng Anih Lŏn Lebanôn

1Amăng thŭn tal pluh-sa blan tal klâo ƀơi hrơi tal sa, Yahweh pơhiăp hăng kâo dơ̆ng tui anai, 2“Ơ ană mơnuih hơi, pơhiăp bĕ hăng Pharaoh pơtao lŏn čar Êjip laih anŭn hăng ƀing ling tơhan ñu mơ̆n tui anai,
  “ ‘Hlơi pô dưi pơhơmu hăng ih amăng tơlơi kơdrưh kơang lĕ?
  3Bơ kơ Assiria, hlâo adih jing kar hăng kơyâo sar amăng anih lŏn Lebanôn,
   hăng khul than hiam rô̆ pơtơui hĭ glai kơmrơ̆ng.
  Kơyâo anŭn glông biă mă,
   rơjŭng ñu gah ngŏ kơ kơthul kơpa̱l.
  4Khul ia yơh ngă brơi kơ ñu čă đĭ,
   khul ia bluh dơlăm yơh ngă brơi kơ ñu čă đĭ glông.
   glung ia anŭn rô
   abih bang jum dar atur ñu yơh
   laih anŭn mơit khul hơnŏh gơñu
   nao pơ abih bang kơyâo đang hơma.
  5Tui anŭn, kơyâo anŭn glông tui dơ̆ng
   jing glông hloh kơ abih bang khul kơyâo đang hơma pơkŏn yơh.
  Hơmok ñu prŏng tui
   lar tui yuakơ hơmâo lu ia.
  6Abih bang čim brĭm adai
   ngă hruh amăng khul than kơyâo anŭn,
   abih bang hlô mơnơ̆ng đang hơma
   tuh ană gơñu gah yŭ kơ than ngan ñu yơh.
  Abih bang lŏn čar prŏng prin
   hơdip gah yŭ tơui kơyâo anŭn yơh.
  7Kơyâo anŭn jing kơdrưh kơang hiam rô̆ yơh,
   hăng khul than ñu pơlar hyu,
   yuakơ akha ñu čă trŭn
   nao pơ anih hơmâo ia lu yơh.
  8Khul kơyâo sar amăng đang Ơi Adai
   ƀu dưi pơhơmu hăng ñu ôh,
   wơ̆t tơdah khul kơyâo hơngo̱ ia
   kŏn hơmâo than hrup hăng ñu lơi,
   laih anŭn khul kơyâo hra
   ăt ƀu dưi pơhơmu hăng khul than ñu mơ̆n,
   tui anŭn ƀu hơmâo kơyâo pă ôh amăng đang Ơi Adai
   dưi pơhơmu hăng tơlơi hiam rô̆ ñu.
  9Kâo pơjing kơyâo anŭn jing hiam rô̆
   hăng hơmâo lu than ngan,
   anŭn jing tơlơi ngă kơ abih bang kơyâo Iden pơiăng
   jing amăng đang Ơi Adai yơh.
10“ ‘Hơnŭn yơh, anai jing tơlơi Khua Yang Yahweh pơhiăp: Yuakơ kơyâo anŭn čă glông, rơjŭng ñu glông hloh kơ kơthul kơpa̱l laih anŭn yuakơ ñu pơư pơang kơ tơlơi glông ñu pô yơh, 11Kâo jao hĭ ñu kơ khua djă̱ akŏ ƀing lŏn čar, yuakơ sĭt pô khua anŭn či ngă kơ ñu tui hăng tơlơi sat ƀai kơyâo anŭn yơh. Kâo pơgăh hĭ ñu sa bơnăh, 12laih anŭn lŏn čar kheñ đet yơh či dro̱m hĭ hăng lui hĭ ñu. Khul than ngan ñu lê̆ ƀơi khul čư̆ čan laih anŭn amăng abih bang dơnung yơh. Khul than kơyâo anŭn jŏh dŏ amăng abih bang trŏp ia amăng anih lŏn anŭn. Abih bang ƀing lŏn čar lŏn tơnah tơbiă hĭ mơ̆ng tơui kơyâo anŭn laih anŭn đuaĭ hĭ. 13Abih bang khul čim brĭm adai dŏ ƀơi kơyâo rơbuh anŭn, laih anŭn abih bang hlô mơnơ̆ng đang hơma jing dŏ amăng khul than ngan anŭn. 14Hơnŭn yơh ƀu hơmâo kơyâo pơkŏn ôh čă đĭ glông pơư pơang jĕ ƀơi ia pơyơ̆ng đĭ khul rơjŭng ñu gah ngŏ kơ kơthul kơpa̱l. Ƀu hơmâo kơyâo pă ôh hơmâo djŏp ia jing kơyâo čă đĭ glông kar hăng anŭn. Abih bang kơyâo anŭn či tŭ djai hăng trŭn nao pơ anih ƀing djai Seôl, jing anih mơnuih mơnam nao tơdơi kơ ƀing gơñu djai laih, jing trŭn nao pơ hlung dơlăm yơh.
15“ ‘Anai yơh jing tơlơi Khua Yang Yahweh pơhiăp: Ƀơi hrơi arăng ba ñu trŭn nao pơ anih ƀing djai Seôl Kâo go̱m hĭ khul ia bluh ƀu brơi rô tơbiă ôh jing gru kơnăl kơ tơlơi rơngot hơning yuakơ ñu yơh. Kâo pơkơ̆ng glaĭ glung ia rô ñu laih anŭn khul ia lu ñu dơ̆ng glaĭ yơh. Yuakơ ñu yơh Kâo buh brơi kơ anih lŏn Lebanôn hăng tơlơi kơnăm laih anŭn abih bang kơyâo đang hơma či gliu hĭ abih yơh. 16Kâo ngă brơi kơ ƀing lŏn čar rŭng răng ƀơi dơnai rơbuh trŭn ñu tơdang Kâo ba trŭn ñu nao pơ anih ƀing djai Seôl hrŏm hăng ƀing trŭn nao pơ hlung dơlăm. Giŏng anŭn, abih bang kơyâo Iden, kơyâo yom hloh hiam hloh amăng anih Lebanôn laih anŭn abih bang kơyâo hơmâo djŏp ia, či tŭ tơlơi pơjuh yơh amăng anih lŏn ƀing djai. 17Ƀing hlơi pô hơdip gah yŭ tơui kơyâo anŭn, jing ƀing gŏp djru ñu amăng ƀing lŏn čar, ăt trŭn nao hrŏm hăng ñu pơ anih ƀing djai Seôl mơ̆n, kiăng pơgop hăng ƀing mơnuih arăng pơdjai laih hăng đao gưm.
18“ ‘Kơyâo pă amăng khul kơyâo đang Iden dưi pơhơmu hăng ih kơ tơlơi ang yang hăng tơlơi kơdrưh kơang lĕ? Samơ̆ ih arăng ăt či dro̱m trŭn hĭ hrŏm hăng khul kơyâo đang Iden pơ anih lŏn ƀing djai mơ̆n. Ih či dŏ amăng ƀing ƀu khăt klĭ, jing hrŏm hăng ƀing djai yua mơ̆ng đao gưm yơh.
 “ ‘Anŭn yơh jing Pharaoh hăng abih bang ƀing ling tơhan ñu, Khua Yang Yahweh pơhiăp laih.’ ”