31

Klei Truh kơ Pharaôn leh anăn Phung Ƀuôn Sang Ñu

1Hlăm thŭn tal pluh sa, mlan tlâo, ti hruê tal sa mlan anăn Yêhôwa blŭ kơ kâo: 2“Ơ anak mnuih, lač bĕ kơ Pharaôn mtao Êjip leh anăn kơ phung lu ñu:
  ‘Kơ hlei pô ih bi msĕ klei prŏng ih pô?
   3Nĕ anei, ksiêm bĕ čar Asiri, hlăk êlâo jing sa ƀĕ kyâo sêdar hlăm čar Liƀan,
  mâo adhan siam leh anăn brei êyui kơ kmrơ̆ng,
   leh anăn jing dlông snăk,
   ƀrŏng ñu sô̆ ti knam.
  4Êa čiêm ñu,
   êa đoh mur brei ñu hriê kơ dlông,
  êa anăn jing êa krông đoh
   jŭm dar anôk ñu čăt,
  êa anăn bi kbiă hnoh êa
   truh kơ jih jang ana kyâo hlăm dliê.
  5Snăn ñu ksuă dlông,
   dlông hĭn kơ jih jang ana kyâo hlăm kmrơ̆ng;
  adhan ñu prŏng leh anăn dlông,
   kyua mâo êa lu ti agha ñu.
  6Jih jang čĭm čap hlăm adiê
   ngă hruh digơ̆ hlăm adhan ñu;
  ti gŭ adhan ñu jih jang hlô hlăm dliê dôk mđai;
   leh anăn jih jang găp djuê mnuih hing ang prŏng dôk ti gŭ êyui ñu.
  7Ñu jing sa ana kyâo siam, mâo ana prŏng leh anăn adhan dlông,
   kyuadah agha ñu trŭn truh kơ êa lu.
  8 Kyâo sêdar hlăm war djam Aê Diê
   amâo dưi bi knar hŏng ñu ôh,
  kăn kyâo hngô dưi mđơr hŏng adhan ñu rei;
   leh anăn kyâo ana tang jing hơăi mang tơdah bi msĕ hŏng adhan ñu;
  amâo mâo ana kyâo hlăm war djam Aê Diê
   jing siam msĕ si ñu ôh.
  9Kâo brei ñu jing siam
   hŏng lu adhan ñu,
  leh anăn jih jang ana kyâo hlăm Êđen, war djam Aê Diê tluh
   čiăng jing msĕ si ñu.’
10Kyuanăn snei Yêhôwa Aê Diê lač: ‘Kyuadah ñu ksuă dlông leh anăn ƀrŏng ñu sô̆ ti knam, leh anăn ai tiê ñu mgao kyua klei ñu dlông, 11kâo srăng jao ñu hlăm kngan sa čô khua ktang hlăm phung găp djuê mnuih. Sĭt nik gơ̆ srăng ngă kơ kyâo anăn tui si klei năng kơ klei ƀai ñu. Kâo suôt ñu leh. 12Phung tue, phung jhat ƀai hĭn hlăm phung găp djuê mnuih, druôm leh anăn lui ñu. Ti dlông čư̆ leh anăn hlăm jih jang tlung adhan ñu klah, leh anăn adhan ñu joh dôk hlăm jih jang hnoh êa hlăm čar; leh anăn jih jang phung ƀuôn sang ti lăn ala đuĕ mơ̆ng êyui ñu leh anăn lui ñu. 13Jih jang čĭm čap hlăm adiê dôk ti dlông djah rai ñu, leh anăn jih jang hlô hlăm dliê dôk ti krah adhan ñu. 14Jih jang klei anei truh čiăng kơ amâo mâo ôh kyâo dôk giăm êa hnoh dưi ksuă dlông amâodah brei ƀrŏng diñu sô̆ ti knam, leh anăn čiăng kơ amâo mâo ôh kyâo mnăm êa dưi ksuă dlông đei; kyuadah arăng jao leh jih jang diñu kơ klei djiê, pioh kơ lăn ala ti gŭ mbĭt hŏng mnuih thâo djiê, mbĭt hŏng phung trŭn kơ Ƀăng Êlam.’
15Snei Yêhôwa Aê Diê lač: ‘Tơdah Ñu trŭn kơ Ƀuôn Phung Djiê kâo brei êa êlam kơŭ kyăm kơ ñu, leh anăn kơ̆ng hĕ êa krông, leh anăn lu hnoh êa amâo lŏ đoh ôh. Kâo bi hơô čar Liƀan hŏng klei ênguôt kyua ñu, leh anăn jih jang ana kyâo hlăm dliê dliu kyua ñu. 16Kâo brei phung găp djuê mnuih ktư̆ yơ̆ng tơdah hmư̆ ênai ñu lĕ, tơdah kâo dlăm ñu kơ Ƀuôn Phung Djiê mbĭt hŏng phung trŭn kơ Ƀăng Êlam; leh anăn jih jang ana kyâo hlăm war Êđen, kyâo jăk leh anăn siam hĭn hlăm čar Liƀan, jih jang kyâo thâo mnăm êa, mâo klei bi juh hlăm lăn ala ti gŭ. 17Msĕ mơh digơ̆ srăng trŭn nao kơ Ƀuôn Phung Djiê mbĭt hŏng ñu, kơ phung arăng bi mdjiê leh hŏng đao gưm; sĭt nik phung dôk leh ti gŭ êyui ñu mbĭt hŏng phung găp djuê mnuih mkăn srăng rai tuč. 18Hlei ana kyâo hlăm war Êđen jing guh kơang leh anăn prŏng msĕ si ih? Arăng srăng mtrŭn ih msĕ mơh mbĭt hŏng ana kyâo war Êđen kơ lăn ala ti gŭ; ih srăng đih mbĭt hŏng phung amâo khăt klĭt ôh, mbĭt hŏng phung arăng bi mdjiê leh hŏng đao gưm.
 Kyâo anei jing Pharaôn leh anăn jih jang phung ƀuôn sang lu ñu, Yêhôwa Aê Diê lač.’ ”