31

Cóng Puo Ê-yip-tô Cớp Cũai Proai Án

1Tangái muoi, casâi pái, khoiq muoi chít la muoi cumo vớt noau cỗp dững tỗp hếq pỡ cruang Ba-bulôn, Yiang Sursĩ atỡng cứq neq: 2“Con cũai ơi! Cóq mới atỡng puo Ê-yip-tô cớp cũai proai án neq: Anhia bữn chớc toâr lứq! Ntrớu têq tarlĩ yỗn li cớp anhia? 3Anhia la samoât cruang Asi-ria, cớp samoât aluang sê-da tâng cóh Lê-banôn. Aluang ki bữn abễng sacúi-sakiei, táq yỗn sarưp óc; aluang ki sarỡih hỡn tễ máh aluang canŏ́h. 4Bữn dỡq mec yarũ dŏq amia aluang nâi yỗn cỡt toâr; cớp bữn dỡq tũm hỡ dŏq amia máh aluang tâng sarứng. 5Aluang ki sarỡih luat nheq tễ aluang canŏ́h, yuaq bữn dũ dỡq amia án. Abễng án toâr cớp pũ. 6Dũ ramứh chớm toâq táq sóh tâng máh abễng aluang ki. Máh charán cruang roah con nhưp nỡm aluang ki. Cớp máh cruang tâng cốc cutễq nâi toâq ỡt rlu tâng óc aluang ki. 7Án cỡt nỡm aluang nêuq o lứq, cớp sarỡih, dếh bữn máh abễng cuti hỡ. Rêh án chũt yarũ tâng cutễq, la ntốq bữn dỡq hoi tỡ nai ta-ŏh. 8Tâng nưong Yiang Sursĩ tỡ bữn nỡm sê-da aléq ma li cớp aluang ki; tỡ bữn nỡm sango aléq bữn abễng cuti samoât aluang nâi; cớp tỡ bữn nỡm sari léq bữn abễng acong samoât nâi, dếh máh nỡm aluang tâng nưong Yiang Sursĩ la tỡ bữn o li cớp nỡm aluang nâi. 9Cứq khoiq táq yỗn án o lứq, dếh bữn sa‑ữi abễng dáh; dũ nỡm tâng nưong Ê-dên, la nưong Yiang Sursĩ, cỡt sa‑on tễ aluang ki.
10“Yuaq ngkíq, cứq Yiang Sursĩ Ncháu Nheq Tữh Cũai pai neq: Cỗ án sarỡih cớp cỗiq án toâq ramứl, cớp cỗ án ỗt tễ án sarỡih, 11ngkíq cứq calỡih táh aluang ki cớp chiau án pỡ talang atĩ muoi noaq cũai sốt tâng cruang canŏ́h. Sốt ki ễ táq chóq aluang ki puai loah ŏ́c loâi aluang ki khoiq táq. 12Máh cũai tachoât tễ cruang canŏ́h ễ tamư táh chíq án. Abễng acong án dũ ntreh ễ satooh chu dũ plỡ cóh cớp dũ avúng tâng cruang ki. Nheq tữh cruang cũai ca ỡt nhưp óc án, ễ dễq nheq chu canŏ́h. 13Tỗp chớm ễ toâq póc tâng máh abễng ki, ma abễng ki khoiq satooh, cớp máh charán cruang ễ toâq tĩn abễng ki. 14Cứq táq ngkíq la cỗ cứq tỡ ễq nỡm aluang aléq ỡt kễng dỡq yỗn cỡt sarỡih luat ngư, tỡ la yỗn cỗiq án sarỡih toâq ramứl. Dũ nỡm aluang cóq cuchĩt machớng cũai cóq cuchĩt tê. Chơ máh nỡm aluang ki cóq sễng chu ntốq cũai cuchĩt ỡt machớng cớp cũai tê.”
15Yiang Sursĩ Ncháu Nheq Tữh Cũai pai neq: “Tâng tangái nỡm aluang ki sễng chu ntốq cũai cuchĩt ỡt, cứq ễ táq yỗn máh dỡq hoi tâng pưn cutễq calứp án, dŏq táq tếc tanúh. Cứq ễ táq yỗn máh ahỗr dỡq tỡ bữn hoi noâng, yuaq nỡm aluang ki khoiq cuchĩt. Ngkíq yuaq cứq dững ŏ́c canám atoâq pỡ cóh Lê-banôn, cớp táq yỗn máh aluang tâng sarứng cỡt sangot khỗ. 16Tữ aluang ki dớm, cứq táq yỗn án sễng chu ntốq máh cũai cuchĩt ỡt. Chơ dũ cruang tâng cốc cutễq nâi cỡt cacưt cỗ tễ sưong án dớm. Nheq tữh nỡm aluang tâng nưong Ê-dên cớp nheq tữh aluang ca bữn sa‑ữi dỡq tâng cóh Lê-banôn, máh aluang ki sâng bũi lứq yuaq aluang toâr ki khoiq dớm chơ. 17Máh yớu ratoi cớp aluang toâr ki, cớp alới ca ỡt nhưp óc án, ki cuchĩt nheq tê, cớp sễng chu ntốq cũai cuchĩt ỡt, machớng aluang toâr ki tê cớp máh cũai noau khoiq tráh cachĩt toâq dau.
18“Nỡm aluang toâr ki la sacâm tễ puo Ê-yip-tô cớp máh cũai proai án. Lứq tỡ bữn nỡm aluang aléq tâng nưong Ê-dên mŏ sarỡih cớp sữp ariang aluang ki. Ma sanua, máh nỡm aluang tâng nưong Ê-dên sễng chu ntốq cũai cuchĩt ỡt parnơi cớp cũai tỡ bữn sang Yiang Sursĩ, cớp cũai noau cachĩt tâng ntốq rachíl. Cứq Yiang Sursĩ Ncháu Nheq Tữh Cũai pai máh santoiq nâi.”