13

Gióp chỉ muốn trình bày với Đức Chúa Trời

  1“Chính mắt tôi đã thấy mọi điều đó,
   Chính tai tôi đã nghe và hiểu.
  2Điều gì các anh biết, tôi cũng biết;
   Tôi chẳng kém gì các anh đâu.

  3Nhưng tôi muốn thưa với Đấng Toàn Năng,
   Và ước ao được biện luận với Đức Chúa Trời.
  4Còn các anh chỉ khéo giả nhân giả nghĩa,
   Tất cả các anh đều là thứ lang băm vô dụng.
  5Phải chi các anh nín lặng
   Thì các anh mới thật sự khôn ngoan!
  6Xin hãy nghe lời biện luận của tôi,
   Và lắng nghe lời bào chữa từ miệng tôi.
  7Có phải vì Đức Chúa Trời mà các anh nói lời độc ác?
   Hay vì Ngài mà các anh bày chuyện điêu ngoa?
  8Các anh muốn thiên vị Đức Chúa Trời
   Và biện bạch cho Ngài sao?
  9Các anh có vui lòng để Ngài dò xét các anh không?
   Hay các anh tưởng có thể lừa gạt Ngài như lừa gạt loài người?
  10Chắc chắn Ngài sẽ quở trách các anh
   Nếu các anh âm thầm thiên vị Ngài.
  11Phải chăng sự uy nghi Ngài không làm các anh khiếp sợ?
   Sự kinh hãi Ngài không giáng trên các anh sao?
  12Châm ngôn của các anh vô dụng như tro;
   Lập luận của các anh yếu như đất bùn.

  13Hãy để yên cho tôi nói,
   Để mặc tôi, dù xảy đến điều gì.
  14Tại sao tôi lấy răng cắn thịt mình
   Và sẵn sàng liều mạng sống?
  15Dù Chúa giết tôi, tôi vẫn tin cậy Ngài;
   Và tôi sẽ bênh vực lối sống tôi trước mặt Ngài.
  16Đây chính là sự cứu rỗi cho tôi,
   Vì kẻ vô đạo không dám đến trước mặt Chúa.
  17Hãy chú tâm nghe lời tôi nói,
   Và để lời giãi bày của tôi lọt vào tai các anh!
  18Nầy, tôi đã sẵn sàng giải trình trường hợp mình,
   Tôi biết tôi sẽ được xưng công chính.
  19Có ai sẽ tranh luận và thắng tôi không?
   Nếu thế thì tôi sẽ cam lòng chịu chết.

  20Có hai điều xin Chúa miễn trừ cho con,
   Thì con sẽ không tránh mặt Ngài:
  21Xin Chúa rút tay khỏi con
   Và đừng để nỗi kinh hoàng làm con khiếp đảm.
  22Bấy giờ Ngài gọi, con sẽ thưa,
   Hoặc con lên tiếng thì Chúa trả lời.
  23Con đã phạm bao nhiêu gian ác lỗi lầm?
   Xin Chúa cho con biết sự vi phạm và tội lỗi con.
  24Tại sao Chúa giấu mặt,
   Và xem con như kẻ thù của Ngài?
  25Chúa muốn dày vò chiếc lá bay trong gió,
   Và đuổi theo một cọng rơm khô sao?
  26Vì Chúa ghi lại bao điều cay đắng để kết tội con
   Và bắt con gánh chịu tội ác thuở thanh xuân,
  27Tra chân con vào cùm,
   Theo dõi mọi đường lối của con
   Và định giới hạn cho mỗi dấu chân con?
  28Sự sống con tan tành như gỗ mục,
   Như chiếc áo đã bị mối ăn.”