13

Y-Yôp Mgang Klei Ñu Jing Kpă

  1“Nĕ anei, ală kâo ƀuh leh jih klei anăn,
   knga kâo hmư̆ leh anăn thâo săng leh klei anăn.
  2Ya klei diih thâo, kâo thâo msĕ mơh,
   kâo amâo jing ti gŭ hĭn kơ diih ôh.
  3Ƀiădah kâo čiăng blŭ hŏng Pô Mâo Jih Klei Myang,
   leh anăn čiăng bi mgăl klei kâo hŏng Aê Diê.
  4Ƀi diih dê, diih jing phung tuh tia klei luar;
   jih jang diih jing aê êa drao hơăi mang.
  5Čiăng snăk kơ diih dôk ñăt kriêp,
   klei anăn srăng jing klei diih thâo mĭn!
  6Ară anei hmư̆ bĕ klei kâo bi mgăl,
   leh anăn kăp hmư̆ kơ klei ƀăng kƀông kâo kwưh.
  7Si ngă, diih srăng blŭ hŏng klei čhuai mơ̆ bi ala kơ Aê Diê?
   leh anăn blŭ hŏng klei mplư mơ̆ bi ala kơ ñu?
  8Diih srăng dôk tĭng kơ ñu mơ̆?
   Diih srăng blŭ kđi mgang Aê Diê mơ̆?
  9Si ngă, srăng jing jăk kơ diih mơ̆ tơdah ñu ksiêm diih?
   Amâodah dưi mơ̆ diih mplư ñu msĕ si diih mplư sa čô mnuih?
  10Sĭt nik ñu srăng ƀuah kơ diih,
   tơdah hlăm klei hgăm diih dôk tĭng sa nah.
  11Amâo djŏ hĕ klei kdrăm kơah ñu srăng bi huĭ diih,
   leh anăn klei bi krưp kơ ñu truh kơ diih?
  12Klei diih blŭ bi hriêng jing msĕ si hbâo,
   klei diih mgang jing msĕ si lŭ.

  13Dôk ñăt bĕ, lui kâo blŭ,
   leh anăn brei truh kơ kâo tui si truh yơh.
  14Kâo srăng ngă tui si klei kâo čiăng ngă,
   wăt tơdah srăng bi luč klei hdĭp kâo dưn.
  15Wăt tơdah ñu bi mdjiê kâo dưn, ăt kâo srăng knang kơ ñu,
   ƀiădah kâo srăng mgang klei kâo ngă ti anăp ƀô̆ mta ñu.
  16Klei anei srăng jing klei bi mtlaih kâo,
   kyuadah sa čô amâo đăo amâo jhŏng truh ti anăp ñu ôh.
  17Dôk hmư̆ bĕ bi nik kơ klei kâo blŭ,
   leh anăn brei klei kâo hưn mŭt hlăm ƀăng knga diih.
  18Nĕ anei kâo mkra leh klei kâo srăng blŭ mgang;
   kâo thâo kơ kâo srăng mâo klei găl.
  19Mâo mơ̆ pô srăng bi tăng hŏng kâo?
   Kyuadah tơdah snăn kâo srăng dôk ñăt leh anăn djiê.
  20Knŏng brei kơ kâo dua mta klei,
   snăn kâo amâo srăng mdăp kâo pô mơ̆ng ƀô̆ mta ih ôh:
  21kñŭn hĕ kngan ih kbưi mơ̆ng kâo,
   leh anăn đăm brei klei krưp kơ ih bi huĭ kâo.
  22Leh anăn iêu kâo bĕ, snăn kâo srăng lŏ wĭt lač,
   amâodah brei kâo blŭ, leh anăn brei ih lŏ wĭt lač kơ kâo.
  23Dŭm mta klei wê leh anăn klei soh djŏ kơ kâo?
   Brei kâo thâo kral klei kâo gao klei bhiăn leh anăn klei soh kâo.
  24Si ngă ih mdăp hĕ leh ƀô̆ mta ih,
   leh anăn yap hĕ kâo jing roh ih?
  25Ih srăng bi huĭ mơ̆ sa pŏk hla angĭn kpuh mđung leh,
   leh anăn tiŏ adrăng krô leh?
  26Kyuadah ih čih leh klei ênguôt bi kdơ̆ng hŏng kâo,
   leh anăn brei kâo mă tŭ klei bi kmhal kơ klei soh kâo ngă êjai hlăk ai.
  27 Ih bi hnuh jơ̆ng kâo leh,
   leh anăn kăp dlăng kơ jih êlan kâo êbat;
   ih bi kčah kdriêl leh kơ anôk jơ̆ng kâo nao.
  28Asei mlei mnuih dơ̆ng brŭ rai msĕ si mnơ̆ng brŭ,
   msĕ si sa blah čhiăm ao hluăt ƀơ̆ng leh.”