25

Binh-đát cho rằng loài người không thể công chính trước mặt Đức Chúa Trời

1Binh-đát người Su-a đáp lại:
  2“Quyền tể trị thuộc về Đức Chúa Trời, Ngài đáng kính sợ;
   Ngài thiết lập hòa bình trên cõi trời cao.
  3Ai đếm được số đạo binh của Chúa?
   Ai tránh được ánh sáng Ngài soi chiếu?
  4Làm sao Đức Chúa Trời có thể xem loài người là công chính được?
   Có ai bởi người nữ sinh ra mà được kể là thanh sạch?
  5Kìa, mặt trăng không đủ sáng,
   Các ngôi sao cũng không tinh sạch dưới mắt Ngài;
  6Huống chi loài người chỉ như sâu bọ,
   Con cái loài người khác nào một loại côn trùng!”