23

Gióp lại quả quyết rằng mình vô tội

1Gióp đáp rằng:
  2“Đến hôm nay, tiếng than của tôi vẫn còn cay đắng,
   Tay tôi muốn ngăn chận tiếng rên xiết của mình.
  3Ước gì tôi biết nơi nào tìm được Chúa,
   Tôi sẽ đến chầu trước ngai Ngài!
  4Tôi sẽ trình bày trường hợp tôi trước Ngài,
   Miệng tôi đưa ra đầy đủ lý lẽ.
  5Tôi sẽ biết những lời Ngài đáp lại,
   Và hiểu điều Ngài muốn phán dạy tôi.
  6Chẳng lẽ Chúa đem quyền năng lớn lao của Ngài ra tranh luận với tôi sao?
   Không, Ngài sẽ lắng nghe tôi.
  7Tại đó người ngay thẳng sẽ biện luận với Ngài,
   Và tôi sẽ mãi mãi thoát khỏi Đấng phán xét tôi.

  8Nầy, nếu tôi sang hướng đông, Ngài không có đó;
   Tôi quay về hướng tây, cũng chẳng nhìn thấy Ngài;
  9Khi Ngài làm việc ở phía bắc, tôi không gặp được Ngài;
   Khi Ngài quay xuống phía nam, tôi cũng chẳng thấy Ngài.
  10Nhưng Chúa biết con đường tôi đi,
   Khi Ngài đã rèn luyện tôi, tôi sẽ ra như vàng.
  11Chân tôi bám theo bước Chúa;
   Tôi giữ đúng đường Ngài, không sai lệch.
  12Tôi chẳng xa lìa các điều răn của môi Ngài,
   Luôn giữ kín trong lòng mình lời từ miệng Ngài.
  13Chính Ngài đã quyết định thì ai làm Ngài đổi ý?
   Ngài đã muốn điều gì, Ngài nhất định thi hành;
  14Ngài sẽ làm xong điều Ngài định cho tôi:
   Và nhiều điều tương tự Ngài đã định trong lòng.
  15Vì thế, tôi kinh hãi trước mặt Ngài;
   Mỗi khi nghĩ đến, tôi đều thấy run sợ Ngài.
  16Đức Chúa Trời khiến lòng tôi bủn rủn,
   Đấng Toàn Năng làm tôi phải kinh hoàng.
  17Dầu vậy tôi sẽ không nín lặng trong bóng tối,
   Lúc bóng đêm mịt mùng che kín mặt tôi.”