6

1Yog li ntawd, peb tsis txhob pheej niaj hnub kawm Yexus Khetos txoj kevcai lub hauvpaus xwb, peb yuav tsum kawm ntxiv lawm tom ntej thiab. Peb tsis txhob rov pib qab ua dua, tsis hais tso tej uas tsis muaj nqis tseg ntseeg Vajtswv, 2lossis kevcai ntxuav kevcai tsa tes, zaj uas neeg tuag sawv hauv qhov tuag rov qab los, thiab zaj uas neeg raug txim mus ibtxhis. Tej ntawd peb twb kawm los lawm tsis tas peb yuav rov qab kawm dua. 3Peb yuav tsum kawm ntxiv mus lawm tom ntej. Yog Vajtswv pom zoo peb yeej yuav ua li ntawd.
4Cov neeg uas twb tso Yexus tseg lawm yuav ua li cas rov qab los hloov dua siab tshiab ib zaug ntxiv? Yav tas los Vajtswv ua rau cov neeg ntawd pom kev, nws foom koob hmoov rau lawv thiab nws pub Vaj Ntsujplig tus Dawbhuv rau lawv. 5Lawv puavleej paub hais tias Vajtswv txojlus yog txoj uas tseemceeb kawg li, thiab lawv twb pom lub hwjchim uas yuav muaj los tiam tom ntej no mentsis lawm. 6Txawm yog lawv paub li ntawd los tom qab ntawd lawv tseem tso Yexus tseg lawm thiab. Yog yuav coj lawv rov qab los hloov dua siab tshiab yeej tsis tau li, rau qhov qhov uas lawv tso Yexus tseg twb yog lawv rov muab Vajtswv tus Tub ntsia rau saum tus ntoo khaublig dua ib zaug thiab ua rau luag thuam luag rhuav Yexus ntsejmuag ntag.
7Vajtswv foom koob hmoov rau thaj av uas niaj hnub nqus dej nag. Tej qoobloo uas cog rau hauv thaj av ntawd yuav loj hlob zoo thiab yuav muaj nqis rau tus uas cog. 8Tiamsis yog thaj av ntawd muaj nroj thiab muaj pos tuaj xwb, thaj av ntawd tsis muaj nqis dabtsi li. Thaum kawg Vajtswv yuav foom tsis zoo rau thav av ntawd thiab hluavtaws yuav kub thaj av ntawd tas huv tibsi.
9Cov kwvtij uas peb hlub, txawm yog peb hais li no rau nej lawm los peb tseem cia siab tau rau nej. Peb paub hais tias nej muaj txoj koob hmoov uas zoo dua tej uas peb hais los lawm. Txoj ntawd yog txoj uas pab nej dim nej lub txim. 10Vajtswv yog tus ncaj ncees! Nws yeej yuav nco ntsoov tej haujlwm uas nej tau ua los lawm thiab qhov uas nej pab cov ntseeg ib yam li niaj hnub no nej tseem pab. Nej ua li ntawd twb yog vim nej muab siab npuab Vajtswv. 11Peb xav xav kom nej txhua tus muab siab npuab Vajtswv mus txog hnub kawg, nej thiaj yuav tau tej uas nej cia siab rau. 12Peb tsis xav pub nej ua neeg tubnkeeg, peb xav kom nej ua nej lub neej zoo li cov uas muab siab rau ntseeg thiab ua siab ntev lub, nej thiaj yuav tau tej uas Vajtswv coglus tseg lawm hais tias nws yuav muab pub rau nej.

Vajtswv Lo Lus Cog Tseg

13Thaum Vajtswv coglus tseg rau Anplahas, nws hais tseeb hais tias nws yuav ua raws li tej lus uas nws cog tseg. Thaum nws coglus tseg ntawd, nws tuav nws lub npe coglus xwb, rau qhov yeej tsis muaj ib tug uas muaj hwjchim loj dua nws. 14Vajtswv hais tias, “Kuv coglus tseg rau koj hais tias kuv yuav foom koob hmoov rau koj thiab kom koj cov xeebntxwv huamvam coob.” 15Anplahas ua siab ntev tos nws thiaj tau tej uas Vajtswv coglus tseg. 16Thaum ib tug neeg yuav coglus, nws yuav tsum tuav tus uas muaj hwjchim loj dua nws lub npe coglus. Tej lus uas nws coglus ntawd thiaj yuav ua rau sawvdaws tsis muaj lus sib cav sib ceg. 17Vajtswv xav kom cov uas yuav tau tej uas Vajtswv coglus tseg lawm paub tseeb hais tias Vajtswv yeej tsis hloov tej uas nws yuav ua, Vajtswv thiaj hais ib lo lus tseemceeb ntxiv rau lo lus uas nws tau cog tseg lawm. 18Yog li ntawd, ob yam no yeej hloov tsis tau; Vajtswv tsis hais dag. Peb cov uas khiav dim kev puastsuaj los nrog Vajtswv nyob lawm, peb thiaj yuav ua taus siab ntev tos yam uas peb cia siab hais tias yav tom ntej no peb yuav tau. 19Qhov uas peb cia siab no zoo ib yam li tus tswg uas muaj hlua khi peb lub siab kom nyob ruaj ruaj. Qhov uas peb cia siab ntawd yuav coj peb hla dhau daim ntaub uas thaiv hauv lub tuamtsev saum ntuj ceebtsheej mus rau sab hauv. 20Yexus twb xub ua peb ntej mus hauv qhov chaw ntawd lawm. Nws mus li ntawd twb yog nws pab peb. Nws ua tus Povthawj Hlob mus ibtxhis ib yam li Mekhixedes.