6

Boh Jhat Mơ̆ng Klei Lui Wir

1Kyuanăn brei drei lui mta klei hriăm kơ Krist tal êlâo ênưih thâo săng leh anăn ktưn kơ klei klă, đăm lŏ bi hriăm ôh klei mtô kơ klei kmhal kơ bruă atăt kơ klei djiê, leh anăn kơ klei đăo kơ Aê Diê, 2kơ klei mtô kơ klei ƀaptem, kơ klei ênă kngan, kơ klei kbiă lŏ hdĭp mơ̆ng phung djiê, leh anăn kơ klei phat kđi hlŏng lar. 3Klei anăn yơh drei srăng ngă tơdah Aê Diê brei. 4Kyuadah amâo dưi ôh lŏ atăt kơ klei kmhal kơ klei soh phung tuôm mâo leh klei mngač sa bliư̆, tuôm djiêl leh mnơ̆ng brei mơ̆ng adiê, tuôm mâo sa kdrêč bruă Yang Mngăt Jăk, 5tuôm djiêl leh klei jăk hlăm klei Aê Diê blŭ, leh anăn klei myang kơ ênuk srăng truh, 6tơdah diñu lĕ, amâo dưi lŏ atăt diñu kơ klei kmhal ôh, kyuadah kơ diñu pô, diñu lŏ pơ̆ng ti kyâo bi kal Anak Aê Diê, leh anăn brei arăng mưč kơ gơ̆. 7Kyuadah lăn msah leh hŏng êa hjan lĕ ti ñu jêñ jêñ leh anăn bi čăt rơ̆k yuôm kơ phung pla ñu, lăn anăn mă tŭ klei jăk jĭn mơ̆ng Aê Diê. 8 Ƀiădah tơdah lăn anăn bi čăt êruê ana leh anăn êruê hruĕ, ñu amâo yuôm ôh, leh anăn tŭ klei Aê Diê tăm pah; ti knhal tuč pui srăng ƀơ̆ng ñu.
9Ơ phung kâo khăp, wăt tơdah hmei blŭ msĕ snăn, hlăm klei djŏ kơ diih, hmei guôn klei jăk hĭn djŏ kơ klei bi mtlaih. 10Kyuadah Aê Diê amâo jing wê ôh; Ñu amâo wơr bĭt hĕ bruă diih leh anăn klei khăp diih bi êdah leh kyua anăn Ñu, hlăm klei diih đru leh phung doh jăk, msĕ si diih ăt ngă. 11Leh anăn hmei čiăng kơ grăp čô diih srăng bi êdah klei hur har msĕ snăn, čiăng pioh klei čang hmăng diih ênŭm klă tơl knhal tuč. 12Snăn đăm diih jing êgah ôh, ƀiădah jing phung tui phung dưn klei ƀuăn hŏng klei đăo leh anăn hŏng klei gĭr.

Klei Aê Diê Ƀuăn Jing Sĭt

13Tơdah Aê Diê ƀuăn leh kơ Y-Abraham, kyua Ñu amâo mâo pô prŏng hĭn kơ Ñu čiăng kat asei, snăn Ñu kat asei hŏng Ñu pô. 14 Ñu lač, “Sĭt nik kâo srăng brei klei jăk jĭn kơ ih, leh anăn kâo srăng bi lar êngŭm anak čô ih.” 15Snăn leh ñu gĭr, Y-Abraham ƀuh klei Aê Diê ƀuăn truh. 16Sĭt nik phung mnuih kat asei hŏng Pô prŏng hĭn kơ diñu pô, leh anăn klei kat asei bi ruê̆ jih klei diñu bi tăng. 17Snăn msĕ mơh Aê Diê čiăng bi êdah hŏng klei klă hĭn kơ phung srăng dưn klei Ñu ƀuăn klei Ñu amâo bi mlih ôh klei Ñu čiăng ngă, Ñu bi sĭt hŏng klei Ñu kat asei. 18Čiăng kơ hŏng dua klei amâo thâo mlih ôh, leh anăn hlăm dua klei anăn Aê Diê amâo dưi luar ôh, phung drei đuĕ dăp leh hlăm Ñu dưi mâo klei bi mđĭ ai ktang čiăng djă pioh klei čang hmăng Aê Diê ƀuăn leh kơ drei. 19 Drei mâo leh klei čang hmăng anăn jing msĕ si msei ktrŏ sĭt leh anăn kjăp kơ̆ng mngăt drei, klei čang hmăng anăn găn leh čhiăm păng mŭt leh nah dih hlăm adŭ doh jăk hlăm sang yang. 20 Tinăn Yêsu mŭt leh êlâo bi ala kơ drei, leh anăn jing leh khua ngă yang prŏng hlŏng lar tui si êpul Y-Mêlkisađek.