6

1Yor nây ăn he lơi nau nti nơih bơh Brah Krist, ăn he nsrôih lơn ma nau rah vah, lơi hôm dơm ntur nau tâm rmal ma kan khĭt, jêh ri nau chroh ma Brah Ndu, 2ma nau nti ma nau ƀư ƀaptem, nau pah ti, nau dâk rêh bơh phung khĭt, jêh ri nau phat dôih n'ho ro. 3Nau nây yơh he mra ƀư, tơlah Brah Ndu ăn.
4Yorlah mâu hôm dơi ôh njŭn nau tâm rmal ma nau tih phung geh jêh nau ang du tơ̆, mâp chiăm jêh bơh Brah Ndu he, mâp sŏk dơn jêh Brah Huêng Ueh, 5mâp chiăm jêh nau ngơi ueh bơh Brah Ndu, jêh ri nau brah ma du nar kăndơ̆, 6tơlah khân păng tŭp jêh, mâu hôm dơi plơ̆ tay ma nau rmal ma khân păng nơm, yorlah khân păng pâng tay kon Brah Ndu ta si tâm rkăng, jêh ri ƀư bêk prêng Păng. 7Yorlah neh bĕ jêh ma dak mih, tŭp ta păng ƀaƀơ jêh ri ăn hon gơ̆ khlay ma phung tăm păng, sŏk dơn du ntil nau ueh uĭn bơh Brah Ndu. 8Ƀiălah tơlah păng ăn hon lok jêh ri gơ̆ mhĭk păng mâu khlay ôh, jêh ri bơi ma bu ŭch rtăp rak; nau dăch lôch păng jêng ŭnh mra sa.
9Hơi phung gâp rŏng ơi, nđâp tơlah hên ngơi pô nây, ma nau di ma khân may, hên kâp nau ueh lơn jêng ndơ ma nau tâm rklaih. 10Yorlah Brah Ndu mâu jêng kue ôh, gay ƀư chuêl kan khân may jêh ri nau rŏng khân may tâm mpơl jêh ma amoh Păng, tâm nau khân may kơl jêh phung kloh ueh, jêh ri ăt kơl ƀaƀơ. 11Jêh ri hên ŭch ngăn ma ăp nơm khân may tâm mpơl nau nsrôih nsram tâm ban, gay prăp nau kâp gân rah vah tât nglĕ dŭt. 12Pôri, lơi khân may jêng ƀlao ôh, ƀiălah ăn khân may kơt phung dơn nau ton ma nau chroh jêh ri ma nau srôih.
13Tơlah Brah Ndu ton ma Y-Abraham, Păng mâu dơi sân săk ôh ma du huê toyh lơn ma Păng, pôri Păng sân săk đah Păng nơm, 14jêh ri Păng lah: "Nanê̆, gâp mra ăn nau ueh uĭn ma may, jêh ri gâp mra ăn bĭk phung kon sau may." 15Pôri Y-Abraham, jêh păng srôih, saơ nau Brah Ndu ton tât. 16Ƀiălah phung bunuyh sân săk đah nơm toyh lơn ma khân păng nơm, jêh ri nau sân săk jêng nau ton gay ma ƀư lôch nau khân păng tâm rlăch. 17Yor nây Brah Ndu ŭch tâm mpơl ma nau nanê̆ lơn, ma phung dơn nau Păng ton ma păng, mâu geh rgâl ôh nau Păng ŭch ƀư, pôri Păng sân săk, 18gay ma bar nau mâu blau rgâl, jêh ri tâm nau nây Brah Ndu mâu dơi mƀruh ôh, ma phung he du krap jêh dơi geh nau tâm n'hao nuih, nau brah, gay djôt nau kâp gân Brah Ndu ton jêh ma he. 19Nau kâp gân nây he geh nâm bu loih jâk, nkân huêng he, nanê̆ jêh ri nâp, lăp gao đah ri bok. 20Ta nây Brah Yêsu lăp jêh tâm tang ma he nâm bu nơm nkra trong, jêh ri Păng jêng kôranh ƀư brah toyh n'ho ro, tĭng nâm Mêlkisadek.