6

1Hơnŭn yơh, brơi kơ ƀing ta pơgăh hĭ bĕ hơdôm tơlơi pơtô pơhrăm đêl kơ tơlơi Krist laih anŭn nao pơanăp kiăng kơ hrăm tơlơi kơjăp rơjăng tui, ƀu pơdơ̆ng đĭ dơ̆ng tah atur tơlơi kơhma̱l mơ̆ng khul tơlơi bruă dui ba nao pơ tơlơi djai, samơ̆ pơdơ̆ng đĭ atur tơlơi đaŏ kơnang kơ Ơi Adai yơh. 2Anăm brơi kơ ƀing ta ăt tŏ tui nanao kơnơ̆ng pơtô kơ tơlơi kơčrâo brơi kơ tơlơi baptem, kơ tơlơi ăh tơngan, kơ tơlơi hơdip glaĭ ƀing mơnuih djai laih anŭn kơ tơlơi phat kơđi hlŏng lar. 3Tơdah Ơi Adai brơi, sĭt ƀing ta ăt či nao pơanăp hrŏm hơbĭt yơh.
4Yuakơ tơnap biă mă yơh kiăng kơ ba glaĭ ƀing hlơi pô hlâo adih ƀing gơñu thâo hluh laih tơlơi sĭt Ơi Adai, jing ƀing hơmâo tŭ mă laih gơnam brơi pơyơr mơ̆ng adai adih, jing ƀing hơmâo tŭ mă laih Yang Bơngăt Hiam, 5jing ƀing hơmâo tŭ mă laih tơlơi hiam klă boh hiăp Ơi Adai wơ̆t hăng hơdôm tơlơi dưi mơyang amăng rơnŭk pơanăp, 6tơdah ƀing gơñu đuaĭ ataih hĭ mơ̆ng Ơi Adai, gleh tơnap biă mă yơh kơ ƀing gơñu kiăng kơ wơ̆t glaĭ pơ tơlơi kơhma̱l, yuakơ anŭn jing kar hăng tơlơi ƀing gơñu pŏng hĭ Ană Ơi Adai sa wơ̆t dơ̆ng laih anŭn pơmlâo hĭ Ñu ƀơi anăp abih bang mơnuih.
7Anih lŏn tŭ mă ia hơjan juăt hơjan trŭn laih anŭn pơtơbiă rai gơnam tăm tŭ yua kơ ƀing hlơi pô jik kai anih lŏn anŭn hăng tŭ mă tơlơi bơni hiam Ơi Adai. 8Samơ̆ anih lŏn anŭn pơtơbiă rai rơ̆k drơi hăng kơyâo drơi jing hĭ đôč đač laih anŭn huĭ hyưt tŭ hơtŏm păh yơh. Hơnăl tuč, anih lŏn anŭn tŭ arăng čuh pơrai hĭ yơh.
9Ơ ƀing gơyut gơyâo khăp hơi, wơ̆t tơdah ƀing gơmơi pơhiăp tui anŭn, samơ̆ ƀing gơmơi kơnang kơjăp kơ hơdôm tơlơi bruă gih, anŭn jing hơdôm tơlơi bruă tĕk djơ̆ kơ tơlơi pơklaih yơh. 10Yuakơ Ơi Adai ƀu djơ̆ jing Pô ƀu djơ̆ tơpă ôh. Ñu ƀu či wơr bĭt hĭ ôh bruă ƀing gih laih anŭn tơlơi khăp ƀing gih hơmâo pơrơđah laih kơ Ñu, jing tui hăng tơlơi ƀing gih hơmâo djru laih kơ ƀing ană plei Ñu laih anŭn ăt tŏ tui djru kơ ƀing gơñu mơ̆n. 11Ƀing gơmơi kiăng kơ rĭm čô ƀing gih ăt pơrơđah tơlơi hur har kar hăng anŭn hlŏng truh pơ hơnăl tuč mơ̆n, kiăng kơ pơkơjăp tơlơi ƀing gih čang rơmang yơh. 12Tui anŭn, ƀing gơmơi ƀu kiăng ôh kơ ƀing gih jing hĭ alah, samơ̆ brơi kơ ƀing gih hla̱ tui bĕ ƀing mơnuih yua mơ̆ng tơlơi đaŏ kơnang hăng tơlơi gir run dưi tŭ mă hơdôm tơlơi Ơi Adai hơmâo ƀuăn laih či pha brơi kơ ƀing gơñu.

Tơlơi Ơi Adai Ƀuăn Sĭt

13Tơdang Ơi Adai ƀuăn hăng Abraham, Ñu ƀuăn rơ̆ng kơ tơlơi Ñu či ngă. Yuakơ ƀu hơmâo hlơi pô ôh jing yom prŏng hloh kơ Ñu pô kiăng kơ kơnang anăn pô anŭn hăng ƀuăn, Ñu ƀuăn rơ̆ng hăng Ñu pô yơh. 14Ñu ƀuăn tui anai, “Sĭt Kâo či bơni hiam kơ ih laih anŭn či pha brơi kơ ih ană tơčô lu biă mă yơh.” 15Tui anŭn, tơdơi kơ Abraham dŏ tơguan gir run biă mă, ñu tŭ mă hơdôm tơlơi ƀuăn Ơi Adai hơmâo ƀuăn laih kiăng kơ brơi yơh.
16Yuakơ ƀing mơnuih mơnam ƀuăn rơ̆ng kơnang kơ anăn hlơi pô yom prŏng hloh kơ gơñu pô yơh, laih anŭn tơlơi ƀuăn rơ̆ng anŭn pơkơjăp hơdôm tơlơi ƀing gơñu hơmâo pơhiăp anŭn hăng pơsir hĭ abih bang tơlơi pơrơjăh yơh. 17Ăt kar kaĭ mơ̆n, Ơi Adai kiăng kơ ngă kơ kơnuih ƀu pơplih tơlơi kơñăm Ñu jing rơđah rơđo̱ng biă mă hăng ƀing ană tơčô anŭn hơdôm tơlơi Ñu ƀuăn laih, tui anŭn Ñu pơkơjăp kơ tơlơi ƀuăn brơi anŭn hăng tơlơi ƀuăn rơ̆ng yơh. 18Tui anŭn, Ơi Adai hơmâo pha brơi abih dua tơlơi ƀuăn hăng tơlơi ƀuăn rơ̆ng. Dua mơta tơlơi anŭn yơh jing tơlơi ƀu dưi pơplih ôh laih anŭn Ơi Adai ƀu thâo pơhiăp ƀlŏr ôh. Hơnŭn yơh, ƀing ta, jing ƀing hơmâo hơduah ƀuh laih tơlơi rơnŭk hơđơ̆ng hăng Ñu, dưi tŭ pơđu̱r pơkơjăp biă mă kiăng kơ djă̱ kơjăp tơlơi čang rơmang Ñu hơmâo ƀuăn laih kơ ƀing ta. 19Ƀing ta hơmâo tơlơi čang rơmang anŭn jing kar hăng pơsơi čơneo kơ jua bơngăt ta, kơjăp hăng hơđơ̆ng yơh. Tơlơi anŭn mŭt nao pơ gah lăm anih rơgoh hiam hloh gah rŏng kơ khăn păng sang yang yơh. 20Amăng anih anŭn yơh Yang Yêsu mŭt nao hlâo kơ ƀing ta laih anŭn hơmâo mŭt nao laih pơala kơ ƀing ta. Ñu hơmâo jing hĭ laih Pô khua ngă yang prŏng hloh hlŏng lar, kar hăng khua ngă yang prŏng hloh Melkhizedek yơh.