6

1Vem le nuav peb tsw xob yog qha lub hauv paug kws has txug Kheto ntxwv, peb ca le moog txug qhov kws hlub tav lawm. Peb yuav tsw tag dua taw kws has txug qhov kws ntxeev dua sab tshab ntawm tej num kws coj moog txug kev tuag hab has txug qhov kws ntseeg Vaajtswv, 2hab qhov kws ua kevcai raus dej, qhov kws tsaa teg npuab, qhov kws cov tuag caj sawv rov lug hab qhov kws raug txem moog ib txhws. 3Yog Vaajtswv tso cai, peb yuav ua le ntawd moog. 4Cov tuabneeg kws tub txais txujkev kaaj ib zag lawm hab tub swm tej kws pub sau ntuj lug lawm hab tau koom Vaaj Ntsuj Plig kws dawb huv 5hab tau swm qhov zoo huv Vaajtswv txujlug hab tug fwjchim kws yuav lug tam peg suab, 6los tseed yuam kev lawm, kuj yuav coj tsw tau puab cov ntawd rov lug ntxeev dua sab tshab dua le lawm, vem puab yeej rov muab Vaajtswv tug Tub teem rua sau tug khaublig ntoo hab ua rua nwg raug txaaj muag taab meeg suavdawg. 7Thaaj aav kws pheej nqug dej naag hab tawg paaj txw txwv muaj qaabhau rua tug kws cog, kuj yog tau koob moov ntawm Vaajtswv. 8Tassws yog thaaj aav hov tuaj xuav paug ntsaaj xuav paug ntsws kuj tsw muaj nqes hab tub yuav raug foom tsw zoo, hab thaus kawg yuav raug suavtawg hlawv.
9Mej cov kws peb hlub, txawm yog peb has le ntawd, los peb kuj ruaj sab rua mej tas mej muaj tej yaam kws zoo dua, yog tej kws ntswg txug txujkev dim. 10Tsua qhov Vaajtswv tsw yog tug kws ua tsw ncaaj es yuav nov qaab mej teg num hab qhov kws mej hlub Vaajtswv lub npe, yog qhov kws mej ua koom rua cov xuv dawb ib yaam le kws mej tseed ua. 11Hab peb xaav kuas mej txhua tug kub sab quas lug ib yaam nkaus moog txug thaus kawg sub txhad tau puv npo lawv le lub sab vaam, 12sub mej txhad tsw ua tuabneeg cis nkeeg tassws xyum lawv le cov kws muaj kev ntseeg hab ua sab ntev thev txhad tau tej kws cog lug ca lawd ua puab tug.

Tej lug cog tseg kws ruaj khov

13Thaus Vaajtswv cog lug rua Aplahaa, tsw muaj leejtwg luj dhau Vaajtswv kws Vaajtswv yuav tuav tug hov lub npe cog lug, Vaajtswv txhad tuav Vaajtswv lub npe cog lug ruaj, 14has tas, “Kuv yeej yuav foom koob moov rua koj hab ua rua koj fuam vaam coob tag tag le.” 15Yog le ntawd thaus Aplahaa ua sab ntev tog, nwg txhad tau tej kws cog lug tseg hov. 16Tuabneeg yeej tuav tug kws luj dua puab lub npe cog lug twv, mas thaus muaj lug sws caam daabtsw kuj xwj yuav tuav tej lug twv hov txhad tsw muaj lug sws caam lawm. 17Yog le ntawd thaus Vaajtswv xaav qha rua cov kws yuav saws lawv le tej lug cog tseg kuas yimfuab paub tseeb tas tej kws Vaajtswv xaav tseg yuav tsw hloov le, Vaajtswv txhad cog lug twv laav tej lug kws nwg cog tseg. 18Vem muaj ob yaam nuav kws hloov tsw tau le, tsua qhov Vaajtswv tsw txawj daag, peb cov kws tswv moog txeeb txujkev vaam kws muab tso tom peb hauv ntej yuav tau txais kev txhawb sab ntau heev. 19Txujkev vaam kws peb muaj zoo ib yaam le tog hlau nreg nkoj kws ruaj hab tso sab tau kws tuav tau peb lub sab, yog txujkev vaam kws nkaag moog rua huv chaav tsev kws nyob ntawm daim ntaub thaiv saab huv, 20yog qhov chaw kws Yexu tub coj kev ua ntej moog txhad paab peb, vem nwg ua tug tuam pov thawj hlub moog ib txhws ib yaam le Mekhixente.