9

Yê-su Ớn Tỗp Muoi Chít La Bar Náq Pỡq Atỡng

(Mathia 10:5-15; Mac 6:7-13)

1Yê-su arô tỗp muoi chít la bar náq rien tễ án toâq pỡ án. Án yỗn alới bữn chớc têq tuih aloŏh yiang sâuq payốh cũai, cớp têq táq bán máh cũai a‑ĩ. 2Chơ án ớn alới pỡq atỡng tễ Yiang Sursĩ táq sốt, cớp án ớn alới táq bán máh cũai a‑ĩ. 3Án patâp alới neq: “Anhia chỗi dững crơng ntrớu. Chỗi dững ralỡng. Chỗi poac tũi. Chỗi dững crơng sana. Chỗi dững práq. Cớp chỗi dững bar ploah au. 4Tữ anhia mut tâng vil, cóq anhia ỡt muoi dống sâng toau toâq anhia loŏh tễ vil ki. 5Khân anhia mut tâng vil léq, ma noau tỡ bữn roap cớp tabỡp o anhia, toâq anhia loŏh tễ vil ki, cóq anhia trutrếh phốn cutễq tễ ayững. Nâi la táq tếc cũai tâng vil ki tỡ bữn roap anhia.”
6Ngkíq alới pỡq chu vil cớt vil toâr cớp atỡng parnai o tễ Yiang Sursĩ. Alới táq bán máh cũai a‑ĩ.

Hê-rôt Saria Sarnớm

(Mathia 14:1-12; Mac 6:14-29)

7Hê-rôt, án ca sốt tâng cruang Cali-lê, án sâng tễ máh ranáq Yê-su táq. Ngkíq án saria sarnớm, yuaq án sâng noau pai Yang dốq táq batễm khoiq tamoong loah tễ cuchĩt.
8Bữn cũai pai Ê-li khoiq toâq loah chơ. Cớp bữn cũai pai manoaq tang bỗq Yiang Sursĩ khoiq tamoong loah tễ cuchĩt. 9Ma Hê-rôt pai neq: “Lứq cứq khoiq cŏ́h tacong Yang, ma cũai nâi la noau, án ca cứq sâng noau pai án táq ranáq ngkíq?”
 Ngkíq Hê-rôt chuaq ễ ramóh Yê-su.

Yê-su Siem Sỡng Ngin Náq Cũai

(Mathia 14:13-21; Mac 6:30-44; Yang 6:1-14)

10Máh cũai ayững atĩ Yê-su chu atỡng loah án tễ máh ranáq alới khoiq táq. Án dững alới pỡq cớp án chu muoi ntốq cheq vil Bet-sada. Ntốq ki tỡ bữn noau ỡt. 11Toâq máh cũai dáng Yê-su pỡq chu ntốq ki, ngkíq clứng lứq alới pỡq puai án. Yê-su tabỡp tabéh alới, cớp án atỡng alới tễ Yiang Sursĩ táq sốt. Cớp án táq bán cũai ca a‑ĩ.
12Cheq moat mandang tahỗr, tỗp rien tễ Yê-su toâq pỡ án cớp pai neq: “Sễq thâi ớn cũai clứng nâi chu pỡ vil cớt vil toâr mpễr nâi yỗn alới chuaq ntốq ỡt cớp chỡng bữm crơng sana cha, yuaq ntốq nâi yơng tễ cũai ỡt.”
13Ma Yê-su atỡng alới neq: “Anhia toâp yỗn alới bữn crơng sana cha.”
 Alới ki pai neq: “Hếq bữn ống sỡng lám bễng cớp bar lám sĩaq. Thâi yoc hếq pỡq chỡng crơng sana yỗn cũai clứng nâi cha tỡ?”
14Ỡt tâng ntốq ki bữn sám sỡng ngin náq samiang carsai, ma tỡ bữn noap mansễm cớp carnễn. Chơ Yê-su atỡng tỗp rien tễ án neq: “Anhia ớn nheq tữh cũai nâi tacu, muoi ntốq sám sỡng chít náq.”
15Chơ tỗp rien tễ Yê-su ớn cũai clứng ki tacu. 16Yê-su ĩt sỡng lám bễng cớp bar lám sĩaq. Chơ án tapoang achỗn chu paloŏng cớp sa‑ỡn Yiang Sursĩ bữn crơng sana cha nâi. Moâm ki, án pĩh bễng cớp chiau pỡ tỗp rien tễ án tampễq yỗn nheq tữh cũai cha. 17Nheq tữh cũai ki cha pasâi nheq. Moâm alới cha, tỗp rien tễ Yê-su parỗm loah máh ngcáh bữn muoi chít la bar crưo.

Yê-su Atỡng Tễ Án Cóq Chĩuq Cuchĩt

(Mathia 16:13-28; Mac 8:27-9:1)

18Bữn muoi tangái bo Yê-su ntôm câu manoaq án, tỗp rien tễ án toâq pỡ án. Chơ Yê-su blớh alới neq: “Máh cũai clứng pai cứq la noau?”
19Alới ta‑ỡi neq: “Bữn cũai pai thâi la Yang dốq táq batễm. Bữn cũai pai thâi la Ê-li. Cớp bữn cũai canŏ́h ễn pai thâi la cũai tang bỗq Yiang Sursĩ ca tamoong loah tễ cuchĩt.”
20Yê-su blớh loah alới neq: “Ma anhia pai cứq la noau?”
 Phi-er ta‑ỡi neq: “Thâi la Crĩt, án ca Yiang Sursĩ rưoh dŏq chuai amoong cũai!”
21Yê-su patâp alới chỗi atỡng yỗn cũai canŏ́h dáng tễ ŏ́c nâi. 22Cớp án atỡng ễn neq: “Chumát cứq, Con Yiang Cỡt Cũai, cóq chĩuq sa‑ữi ramứh túh coat. Máh cũai sốt nheq sâu, máh cũai sốt tỗp tễng rit sang Yiang Sursĩ, cớp máh cũai yống rit, alới kêt cứq, cớp cachĩt cứq. Ma catâm tangái pái, cứq yuor tamoong loah.”
23Moâm ki, Yê-su atỡng nheq alới ki neq: “Khân bữn cũai aléq yoc ễ puai cứq, cóq án táh chíq ngê án bữm. Cu rangái án cóq ĩt dỗl bữm aluang sangcáng án, cớp cóq án puai cứq. 24Cũai aléq ma pasếq rangứh án, rangứh cũai ki lứq pứt. Ma cũai aléq ma chĩuq pứt rangứh án cỗ tian án puai ngê cứq, rangứh cũai ki lứq tỡ nai pứt. 25Khân cũai aléq bữn túc palễc crơng crớu tâng dỡi nâi, ma án táh tỡ la pứt rangứh án, ntrớu kia yỗn cũai ki? 26Khân cũai aléq ma casiet táq tễ cứq cớp tễ parnai cứq yáng moat cũai tâng dỡi nâi, nỡ‑ra cứq, Con Yiang Cỡt Cũai, lứq casiet táq cũai ki tê tâng tangái cứq toâq loah pỡ cutễq nâi. Tangái ki cứq toâq parnơi cớp máh ranễng Yiang Sursĩ cớp bữn chớc ang‑ữr tễ Mpoaq cứq. 27Cứq atỡng anhia samoât lứq, bữn máh cũai ỡt tayứng ntốq nâi sanua, alới tỡ yũah cuchĩt toau alới bữn hữm Yiang Sursĩ táq sốt.”

Roâp Yê-su Cỡt Mpha Ễn

(Mathia 17:1-8; Mac 9:2-8)

28Vớt Yê-su pai máh santoiq ki, sám tacual tangái ễn, án dững Phi-er, Yang, cớp Yacỡ chỗn nứng án tâng cóh dŏq câu ngki. 29Bo Yê-su câu, án samblớt cỡt roâp mpha ễn, cớp tampâc án cỡt cloc sarbal moat. 30Bữn bar náq toâq táq ntỡng cớp Yê-su la Môi-se cớp Ê-li. 31Roâp alới ang‑ữr, cớp alới atỡng tễ ranáq Yê-su táq yỗn moâm toâq án chĩuq cuchĩt tâng vil Yaru-salem. 32Ma Phi-er cớp yớu án sâng ễ bếq. Tữ alới tamỡ, alới hữm ang‑ữr roâp Yê-su, cớp bar náq cũai ki tayứng cớp Yê-su. 33Tữ bar náq ki loŏh tễ Yê-su, Phi-er atỡng Yê-su neq: “Thâi ơi! Hái ỡt nâi la o lứq. Hếq ễ táq pái lám nloâh, muoi lám yỗn thâi, muoi lám yỗn Môi-se, cớp muoi lám ễn yỗn Ê-li.”
 Ma Phi-er chuaq pai tỡ cỡt ŏ́c.
34Bo Phi-er noâng táq ntỡng, bữn ramứl clũom alới. Ngkíq alới sâng ngcŏh lứq. 35Cớp bữn sưong sabau atỡng tễ ramứl ki neq: “Nâi la Con cứq, án ca cứq ayooq lứq. Ntrớu án atỡng, cóq anhia tamứng cớp trĩh án!”
36Tữ rangiac sưong ki, alới hữm ống Yê-su sâng ỡt ntốq ki. Ngkíq pái náq tỗp rien tễ Yê-su tỡ bữn atỡng yỗn cũai canŏ́h dáng tễ ranáq alới khoiq hữm, toau toâq tangái Yê-su cuchĩt cớp tamoong loah.

Con Samiang Bữn Yiang Sâuq Payốh

(Mathia 17:14-18; Mac 9:14-27)

37Máh tangái parnỡ ễn, toâq alới sễng tễ cóh, bữn clứng lứq cũai toâq ramóh Yê-su. 38Bữn manoaq tễ cũai clứng ki sabau casang lứq neq: “Thâi ơi! Cứq sễq thâi nhêng con samiang cứq. Cứq bữn ống muoi lám án toâp. 39Cớp yiang sâuq dốq payốh án. Án dốq hễr toâq yiang sâuq nhoac án, chơ loŏh rapooh tễ bỗq. Yiang ki carnhoac-carnhứl, chơ tangứt, ma án tỡ bữn táh tỗ con cứq! 40Cứq khoiq canưi máh tỗp rien tễ thâi yỗn tuih aloŏh yiang sâuq tễ tỗ con cứq, ma alới tuih tỡ riap.”
41Yê-su ta‑ỡi neq: “Anhia ơi! Anhia ca ỡt tâng dỡi nâi tỡ bữn sa‑âm cớp anhia loâi lứq! Noâng máh léq dũn cứq cóq ỡt cớp anhia, cớp chĩuq anhia tỡ bữn sa‑âm? Dững con ki toâq pỡ cứq!”
42Bo carnễn samiang ki toâq, yiang sâuq ki carvứt cớp atáih án tâng cutễq. Yê-su ớn yiang sâuq loŏh toâp tễ tỗ carnễn ki. Chơ carnễn ki cỡt bán loah. Yê-su chiau loah án pỡ mpoaq án. 43Nheq tữh cũai ki sâng dớt tễ Yiang Sursĩ bữn chớc toâr lứq têq táq ngkíq.

Yê-su Atỡng Loah Tễ Án Cóq Chĩuq Cuchĩt

(Mathia 17:22-23; Mac 9:30-32)

 Bo máh cũai ki noâng sâng dớt tễ ranáq Yê-su táq ngkíq, ki Yê-su atỡng tỗp rien tễ án neq: 44“Anhia tamứng yỗn samoât máh santoiq cứq atỡng anhia sanua! Cheq chơ noau ễ chiau cứq, Con Yiang Cỡt Cũai, pỡ atĩ cũai sốt!”
45Ma alới tỡ bữn sapúh santoiq ki. Yiang Sursĩ cutooq ŏ́c ki tỡ yỗn alới dáng. Cớp alới tỡ khớn blớh Yê-su tễ ŏ́c ki.

Noau Toâr Clữi Nheq Tễ Canŏ́h?

(Mathia 18:1-5; Mac 9:33-37)

46Tỗp rien tễ Yê-su rasuon tễ noau toâr clữi nheq tễ canŏ́h tâng tỗp alới. 47Yê-su dáng alới chanchớm tễ ŏ́c ki. Ngkíq Yê-su tếc muoi noaq carnễn yỗn tayứng cheq án. 48Cớp án atỡng tỗp rien tễ án neq: “Cũai aléq roap carnễn máh nâi cỗ án sa‑âm cứq, cũai ki lứq roap cứq tê. Cớp cũai aléq roap cứq, machớng cũai ki roap dếh án ca ớn cứq toâq pỡ nâi tê. Cũai aléq yoc ễ cỡt toâr clữi nheq tễ canŏ́h tâng tỗp anhia, cóq cũai ki cỡt cacớt clữi nheq tễ cũai canŏ́h.”

Aléq Ca Tỡ Bữn Par‑ũal Hái Samoât Án Chuai Hái

(Mac 9:38-40)

49Yang atỡng Yê-su neq: “Thâi ơi! Hếq khoiq hữm manoaq cũai tuih aloŏh yiang sâuq, cớp án talếq ramứh thâi. Ma hếq tỡ yỗn án táq noâng ranáq ngkíq, yuaq án tỡ bữn puai hái.”
50Ma Yê-su atỡng loah Yang neq: “Anhia chỗi catáng án. Cũai aléq ma tỡ bữn sanũi anhia, nâi la riang án chuai anhia tê.”

Yê-su Pỡq Luat Vil Cũai Sa-mari

51Cheq ễ toâq tangái Yê-su chỗn loah chu paloŏng; ngkíq Yê-su chanchớm ễ pỡq chu vil Yaru-salem. 52Án ớn máh cũai dững parnai pỡq nhũang. Cũai ki mut tâng muoi vil cũai Sa-mari dŏq thrũan yỗn Yê-su toâq. 53Ma cũai tâng vil ki tỡ bữn roap Yê-su, yuaq alới dáng án ễ pỡq pỡ vil Yaru-salem. 54Toâq Yacỡ cớp Yang, la tỗp rien tễ Yê-su tê, alới dáng ŏ́c ki, ngkíq alới blớh Yê-su neq: “Ncháu ơi! Ncháu yoc hếq arô ũih tễ paloŏng sễng chŏ́ng chíq alới ki tỡ?”
55Ma Yê-su luliaq nhêng chu alới, cớp án sưoq alới chỗi chanchớm ngkíq. 56Chơ alới pỡq chu vil canŏ́h ễn.

Cóq Hái Táq Nŏ́q Ễ Puai Ngê Yê-su?

(Mathia 8:19-22)

57Bo alới pỡq tâng rana, bữn manoaq toâq pỡ Yê-su cớp pai neq: “Thâi ơi! Pỡ léq thâi pỡq, cứq puai thâi pỡ ki tê.”
58Yê-su atỡng án neq: “Ayoŏng bữn cưp, chớm bữn sóh, ma Con Yiang Cỡt Cũai tỡ bữn ntốq yỗn án bếq.”
59Yê-su ớn manoaq samiang canŏ́h: “Mới puai cứq.”
 Ma cũai ki ta‑ỡi neq: “Ncháu ơi! Yỗn mpoaq cứq cuchĩt voai. Toâq moâm cứq tứp mpoaq cứq, cứq lứq puai Ncháu.”
60Yê-su atỡng loah án neq: “Yỗn alới ca tỡ bữn muoi mứt cớp cứq, yỗn chứm siem bữm cũai ca tỡ bữn muoi mứt cớp cứq. Cóq mới pỡq atỡng tễ Yiang Sursĩ táq sốt.”
61Bữn cũai canŏ́h pai neq: “Ncháu ơi! Cứq yoc ễ puai Ncháu tê, ma cứq sễq chu cubán dống sũ cứq voai.”
62Yê-su atỡng án neq: “Cũai táq vông tâng rô, khân án yống acán cái, cóq cũai ki chỗi luliaq chu clĩ. Ngkíq rana vông lứq tanoang o. Cũai táq ranáq Yiang Sursĩ la machớng ki tê. Khân án bữn bar mứt, Yiang Sursĩ lứq tỡ bữn táq sốt án.”