9

Yexu khaiv kaum ob tug thwjtim tawm moog qhuab qha

(Mth. 10:5-15; Mk. 6:7-13)

1Yexu hu kaum ob tug thwjtim lug mas pub fwjchim peevxwm rua puab kov yeej txhua tug daab hab khu mob zoo, 2hab khaiv puab tawm moog tshaaj tawm txug Vaajtswv lub tebchaws hab khu mob kuas zoo. 3Hab nwg has rua puab tas, “Tsw xob coj daabtsw moog swv taug kev, tsw has tug paas nreg, naab thoob puab, mov noj, nyaj swv lossws ob lub tsho. 4Yog mej moog poob rua yim twg kuj nyob huv lub tsev hov moog txug thaus tawm qhov ntawd moog. 5Yog lub chaw twg tsw txais mej, mas thaus mej tawm huv lub moos hov moog ca le nchus tej moov aav ntawm mej kwtaw pov tseg ua timkhawv tawm tsaam puab.” 6Puab txawm tawm moog thoob plawg tej zej zog tshaaj tawm txuj xuv zoo hab khu mob zoo rua txhua qhov.

Helauj ntxhuv sab

(Mth. 14:1-12; Mk. 6:14-29)

7Thaus tug tswv xeev Helauj nov tej xwm txheej nuav huvsw nwg ntxhuv sab heev, vem qee leej has tas, Yauhaa caj sawv huv qhov tuag rov lug lawm, 8hab qee leej has tas yog Eliya tshwm lug, hab qee leej has tas yog ib tug xwbfwb cev Vaajtswv lug yaav thau u sawv rov lug. 9Helauj has tas, “Kuv tub muab Yauhaa lub taubhau txav lawm, mas tug kws kuv tau nov tej xwm txheej nuav yog leejtwg nev?” Tes Helauj txawm xaav ntswb Yexu.

Pub mov rua tswb txheeb leej noj

(Mth. 14:13-21; Mk. 6:30-44; Yh. 6:1-14)

10Thaus cov tubkhai rov lug puab pav tej kws puab tau ua rua Yexu noog. Nwg txawm coj puab moog rua ib caag ntawm lub moos Npexainta. 11Thaus tej tuabneeg paub lawm puab lawv Yexu qaab moog. Yexu zoo sab txais puab hab has txug Vaajtswv lub tebchaws rua puab noog hab cov kws cheem tsum khu mob nwg kuj khu kuas zoo huvsw.
12Thaus nub yuav poob qho, kaum ob tug thwjtim lug has rua Yexu tas, “Ca le tso cov tuabneeg moog sub puab txhad tau moog su hab nrhav mov noj huv tej zej zog hab tom tej teb ib ncig nuav, vem qhov kws peb nyob nuav ntuj nraag teb do xwb.” 13Yexu has rua puab tas, “Mej ca le pub rua puab noj.” Puab has tas, “Peb tsw muaj daabtsw tsuas muaj tswb lub ncuav hab ob tug ntseg xwb, ntshai tsua moog yuav mov lug yug cov tuabneeg nuav suavdawg xwb.” 14Tsua qhov cov txwvneej kwvlaam muaj tswb txheeb leej. Yexu txawm has rua cov thwjtim tas, “Kuas cov tuabneeg nyob tsawg ua tej paab tej pawg ib pawg kwvlaam tswb caug leej.” 15Puab kuj ua lawv le ntawd hab has kuas cov tuabneeg suavdawg nyob tsawg. 16Thaus Yexu txais tswb lub ncuav hab ob tug ntseg hov lawm, nwg tsaa muag saib rua sau ntuj thov Vaajtswv foom koob moov mas muab ndais cev rua cov thwjtim kuas puab faib rua cov tuabneeg. 17Puab txhua tug noj tsau huvsw. Cov thwjtim khaws tej kws noj tsw taag tau kaum ob tawb.

Petu has tas Yexu yog tug Kheto

(Mth. 16:13-20; Mk. 8:27-30)

18Thaus Yexu saamswm thov Vaajtswv ib leeg cov thwjtim kuj nrug nwg nyob. Yexu txawm nug puab tas, “Luas tej has tas kuv yog leejtwg?” 19Puab teb tas, “Yog Yauhaa kws coj ua kevcai raus dej, tassws qee leej has tas yog Eliya, dua le lwm tug has tas yog ib tug xwbfwb cev Vaajtswv lug thau u sawv rov lug.” 20Nwg has rua puab tas, “Mej nev mej has tas kuv yog leejtwg?” Petu teb tas, “Koj yog Vaajtswv tug Kheto.”

Yexu has txug nwg kev tuag

(Mth. 16:21-28; Mk. 8:30-9:1)

21Yexu txawm nkaw lug rua puab txwv tsw xob qha zaaj nuav rua leejtwg paub, 22hab has tas, “Tuabneeg leej Tub yuav tsum raug kev tswm txom ntau yaam hab cov kev txwj quas laug hab cov pov thawj hlub hab cov xwbfwb qha Vaajtswv kevcai yuav tsw leeg yuav nwg, hab nwg yuav raug muab tua hab peb nub nwg yuav raug muab tsaa caj sawv rov lug.” 23Hab Yexu has rua puab txhua tug tas, “Yog leejtwg xaav lawv kuv qaab moog, ca tug hov tswj nwg tug kheej hab naj nub kwv nwg tug khaublig ntoo lawv kuv qaab. 24Vem tas tug kws xaav cawm tau nwg txujsa yuav pam txujsa, tassws tug kws tso nwg txujsa tseg vem yog saib rua kuv, mas yuav cawm tau nwg txujsa. 25Yog leejtwg tau taag nrho lub nplajteb huvsw tassws muab nwg tug kheej rhuav tshem puam tsuaj taag lawm, tug hov yuav tau qaabhau daabtsw? 26Leejtwg txaaj muag rua kuv hab kuv tej lug tes thaus Tuabneeg leej Tub nrug nwg tug fwjchim ci ntsaa ab hab nrug leej txwv hab cov tubkhai ntuj kws dawb huv tug fwjchim ua ke lug, nwg yuav txaaj muag rua tug hov. 27Kuv has tseeb rua mej tas, cov kws sawv ntawm nuav muaj qee leej yuav tsw tau swm txujkev tuag tes yuav xub pum Vaajtswv lub tebchaws.”

Yexu lub cev hloov hlo

(Mth. 17:1-8; Mk. 9:2-8)

28Yexu has tej lug hov dhau kwvlaam yim nub, nwg txawm coj Petu hab Yauhaa hab Yakaunpau nrug nwg nce moog thov Vaajtswv sau lub roob. 29Thaus Yexu saamswm thov, nwg lub ntsej muag txawm hloov hlo, hab nwg cev tsoog tsho kuj dawb ci quas nplaag. 30Txawm muaj ob tug yawm nrug Yexu sws thaam, yog Mauxe hab Eliya, 31nrug fwjchim ci ntsaa ab tshwm lug hab has txug qhov kws Yexu yuav ncaim moog kws tub yuav tav rua huv Yeluxalee. 32Petu hab cov kws nrug nwg nyob ua ke saamswm ncaws daab ndub tsaug zug, mas thaus puab tswm dheev puab pum Yexu tug fwjchim ci ntsaa ab hab pum ob tug yawm kws nrug nwg sawv ua ke.
33Thaus ob tug yawm hov saamswm ncaim Yexu moog, Petu has rua Yexu tas, “Xwbfwb, peb nyob ntawm nuav kuj zoo. Ca peb ua peb lub tsev pheeb suav, ua ib lub rua koj, ib lub rua Mauxe hab ib lub rua Eliya.” Petu tsw paub tas nwg has le caag lawm. 34Thaus nwg saamswm has le hov txawm muaj ib tauv fuab lug laum nkaus puab. Thaus tauv fuab laum puab hov puab ntshai kawg. 35Muaj ib lub suab has huv tauv fuab tuaj tas, “Tug nuav yog kuv tug Tub kws kuv xaiv ca lawm. Mej ca le noog nwg has.” 36Thaus lub suab hov tu nrho lawd tsuas yog pum Yexu tuab leeg xwb. Puab npog zaaj nuav ca tuabywv rua ncua swjhawm hov tsw pav rua leejtwg nov txug tej kws puab pum hov le.

Yexu khu tug tub raug daab

(Mth. 17:14-18; Mk. 9:14-27)

37Nub tom qaab thaus Yexu puab nqeg peg roob lug muaj tuabneeg coob coob tuaj ntswb Yexu. 38Muaj ib tug yawm huv cov tuabneeg hov qw tas, “Xwbfwb, thov saib kuv tug tub tsua qhov kuv muaj tuab tug tub xwb. 39Thaus daab ntswj nwg, nwg txawm qw taamswm hov. Daab pheej ua rua nwg nti ntswj ua npuag ncauj nto, tsw tshua tawm huv nwg moog hlo le, ua rua nwg ib ce ntsuab taag. 40Kuv thov koj cov thwjtim ntab daab tawm tassws puab ntab tsw tau.” 41Yexu teb tas, “Au tam tuabneeg kws tsw muaj kev ntseeg tsuas muaj kev phem kev qas xwb, kuv yuav nrug mej nyob hab ua sab ntev thev mej moog ntev le caag? Ca le coj koj tug tub lug ntawm nuav.”
42Thaus tug tub hov saamswm lug daab txawm ua rua nwg qaug fuam ib tshaaj. Yexu has tawv rua tug daab qas hov hab khu tug tub hov zoo, hab muab nwg rov rua leej txwv. 43Txhua tug kuj phemfwj qhov kws Vaajtswv luj kawg nkaus.

Yexu rov has txug nwg kev tuag

(Mth. 17:22-23; Mk. 9:30-32)

 Thaus puab tseed phemfwj rua txhua yaam kws Yexu ua, Yexu txawm has rua nwg cov thwjtim tas, 44“Ca le ua tuab zoo noog tej lug nuav. Tuabneeg leej Tub yuav raug muab cob rua huv tuabneeg txhais teg.” 45Tassws puab tsw nkaag sab tej lug nuav, hab lub ntsab raug muab zais ntawm puab lawm puab txhad tsw nkaag sab. Puab kuj tsw kaav nug Yexu txug zaaj nuav.

Leejtwg yuav tau ua tug luj dua

(Mth. 18:1-5; Mk. 9:33-37)

46Cov thwjtim muaj lug sws caam tas puab cov leejtwg yog tug luj dua ndais. 47Thaus Yexu paub tej kws puab lub sab xaav nwg txawm muab ib tug mivnyuas yau lug sawv rua ntawm nwg ib saab, 48mas has rua puab tas, “Leejtwg leeg yuav tug mivnyuas yau nuav vem yog saib rua kuv lub npe, kuj yog tug hov leeg yuav kuv. Hab tug kws leeg yuav kuv kuj yog leeg yuav tug kws khaiv kuv lug hab. Tug kws miv kawg nkaus huv mej cov suavdawg yog tug luj.”

Tug kws tuaj Yexu tog

(Mk. 9:38-40)

49Yauhaa has tas, “Xwbfwb, peb pum ib tug tuav koj lub npe ntab daab tawm, mas peb txwv nwg tsua qhov nwg tsw koom nrug peb.” 50Yexu has rua nwg tas, “Tsw xob txwv nwg, tsua qhov tug kws tsw tawm tsaam mej yeej yog tuaj mej tog lawm.”

Cov Xamali tsw leeg txais Yexu

51Thaus ze lub swjhawm kws Yexu yuav raug coj moog sau ntuj, nwg txav sab ncaaj nraim moog rua Yeluxalee. 52Nwg txawm khaiv cov xaa xuv ua nwg ntej moog. Puab moog rua huv cov Xamali ib lub zog moog npaaj tog Yexu. 53Tassws cov tuabneeg hov tsw leeg txais Yexu vem yog nwg txhob txwm ncaaj nraim moog rua Yeluxalee. 54Thaus Yakaunpau hab Yauhaa kws yog Yexu cov thwjtim pum le hov ob tug txawm has rua Yexu tas, “Tug Tswv, koj xaav kuas ib thov suavtawg sau ntuj lug hlawv cov tuabneeg hov los tsw xaav?” 55Tassws Yexu tig lug txwv ob tug, 56mas Yexu puab txawm moog dua rua ib lub zog.

Tug kws xaav ua Yexu thwjtim

(Mth. 8:19-22)

57Thaus puab saamswm taug kev moog muaj ib tug has rua Yexu tas, “Koj moog hovtwg kuv yuav nrug koj moog hov ntawd.” 58Yexu has rua nwg tas, “Tej maa tseed muaj qhov nkaum hab tej naag noog sau nruab ntug tseed muaj zeg, tassws Tuabneeg leej Tub tsw muaj lub chaw rau ncoo.”
59Hab Yexu has dua rua ib tug tas, “Koj ca le nrug kuv moog.” Tassws tug hov has tas, “Tug Tswv, thov ca kuv moog log kuv txwv tsaiv.” 60Yexu has rua nwg tas, “Ca cov tuabneeg tuag puab log puab tug tuag. Koj ca le moog tshaaj tawm txug Vaajtswv lub tebchaws.” 61Muaj dua ib tug has tas, “Tug Tswv, kuv yuav nrug koj moog. Tassws ca kuv moog xob kuv tsev tuabneeg tsaiv.” 62Yexu has rua nwg tas, “Tsw muaj leejtwg tuav tug khais lawm tseed tig saib tom qaab es yuav tswm nyog rua Vaajtswv lub tebchaws.”