7

Tơlơi Gleh Tơnap Ƀing Israel

  1Răm ƀăm yơh kâo anai! Kâo jing hrup hăng mơnuih rơpa mơhao
   hơduah ƀu ƀuh ôh khul boh čroh dŏ glaĭ ƀơi kơyâo
   laih anŭn ƀu hơmâo ôh boh kơƀâo dŏ glaĭ ƀơi phŭn hrĕ ñu.
   Arăng hơmâo pĕ hĭ laih abih bang boh kơƀâo hiam laih anŭn boh hra jơma̱n.
  2Ƀu hơmâo ôh hlơi ngă tơlơi tơpă amăng anih lŏn anai,
   ƀu hơmâo hlơi pô dŏ tŏng ten hăng Ơi Adai ôh.
  Rĭm čô le̱ng kơ dŏ krăp mông mơyŭn kiăng kơ pơdjai mơnuih soh sel.
   Rĭm čô le̱ng kơ hyu hơduah pơrai hĭ mơnuih re̱ng gah ñu.
  3Abih bang ƀing gơñu ngă soh sat thâo biă mă.
   Ƀing khua moa laih anŭn ƀing khua phat kơđi mă bruă kiăng kơ hơmâo khul gơnam plŏm ƀlŏr.
  Mơnuih yom pơphan pơtă kơ ƀing gơñu hơget tơlơi ñu kiăng,
   laih anŭn abih ƀing gơñu ngă mơneč sat hrŏm hăng tơdruă yơh.
  4Pô hiam hloh laih anŭn tơpă hloh amăng ƀing gơñu ăt jing hĭ đôč đač hrup hăng rơ̆k drơi đôč.
   Hrơi anŭn hlak truh laih tơdang Ơi Adai či pơkơhma̱l hĭ ƀing mơnuih anŭn,
   jing tơlơi Ñu pơkơđiăng laih ƀing gơñu mơ̆ng ƀing brơi răng, jing ƀing pô pơala.
   Ră anai ƀing gơñu rŭng răng ƀu thâo ngă hơget gĕt ôh.
  5Anăm đaŏ kơnang kơ pô re̱ng gah ƀôdah hơĭn kơ gơyut ih ôh.
   Laih anŭn răng bĕ kơ tơlơi ih pơhiăp wơ̆t tơdah hăng bơnai ih tŭ mơ̆n.
  6Amăng khul hrơi anai, ƀing ană đah rơkơi lăng kơ ama gơñu hrup hăng ƀing mlŭk,
   ƀing ană đah kơmơi pơkơdơ̆ng glaĭ hăng amĭ gơñu,
   laih anŭn ƀing hơđŭ brŏk ƀuăh pơkơdơ̆ng glaĭ hăng tơhmua đah kơmơi gơñu;
   ƀing rŏh ayăt kơ sa čô mơnuih jing ƀing lŏm amăng sang anŏ ñu pô yơh.
  7Samơ̆ kâo či dŏ čang rơmang kơ Yahweh či ngă;
   kâo či dŏ tơguan hơđơ̆ng amăng Ơi Adai, jing Pô či pơklaih kâo.
   Ơi Adai kâo či hơmư̆ kâo yơh.

Israel Či Tơgŭ

  8Ơ ƀing rŏh ayăt gơmơi, ƀing gih ƀu hơmâo tơhơnal tơlơi kiăng kơ klao hơ̆k kơdơ̆k ôh.
   Ƀing gơmơi hơmâo lê̆ rơbuh laih, samơ̆ ƀing gơmơi či tơgŭ glaĭ dơ̆ng.
   Ră anai ƀing gơmơi hlak dŏ amăng tơlơi kơnăm mơmŏt,
   samơ̆ Yahweh či pơčrang ƀơi ƀing gơmơi tơlơi bơngač yơh.
  9Ƀing gơmơi hơmâo ngă soh laih pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Yahweh,
   tui anŭn ƀing gơmơi khŏm glăm mă dŏ gir run amăng tơlơi hil Ñu yơh sui ƀiă.
  Samơ̆ truh kơ hơnăl tuč, Ñu pơhiăp pơgang brơi kơ ƀing gơmơi
   laih anŭn brơi tơlơi djơ̆ pơala kơ tơlơi soh jing tơlơi ƀing rŏh ayăt hơmâo ngă laih kơ ƀing gơmơi.
  Ñu či ba ƀing gơmơi nao pơ tơlơi bơngač;
   ƀing gơmơi či ƀuh Ñu pơklaih hĭ ƀing gơmơi yơh.
  10Giŏng anŭn, ƀing rŏh ayăt gơmơi či ƀuh tơlơi anŭn laih anŭn mlâo mlañ yơh,
   yuakơ ƀing rŏh anai jing ƀing pơhiăp djik kơ ƀing gơmơi tui anai,
   “Pơpă Yahweh Ơi Adai gih lĕ?”
   Ƀing gơmơi či ƀuh ƀing gơñu thuơ hĭ,
   amuñ hrup mơnuih mơnam juă lŏn hlŭ̱ ƀơi khul jơlan yơh.
  11Ơ ƀing ană plei amăng plei prŏng Yerusalaim hơi,
   hrơi mông kiăng kơ ma̱n pơdơ̆ng glaĭ khul pơnăng plei či truh yơh.
   Amăng hrơi anŭn guai čar gih či prŏng hloh kơ ră anai yơh.
  12Ƀing mơnuih či rai pơ ƀing gih mơ̆ng djŏp djang anih,
   anŭn jing mơ̆ng lŏn čar Assiria gah ngŏ̱, mơ̆ng lŏn čar Êjip gah thu̱ng,
   mơ̆ng tring trang jĕ krong Huphrat,
   mơ̆ng anih ia rơsĭ ataih laih anŭn mơ̆ng khul čư̆ čan ataih biă mă yơh.
  13Samơ̆ lŏn čar pơkŏn či jing hĭ tơdron ha̱r
   yuakơ hơmâo ƀing mơnuih sat ƀai dŏ hơdip amăng anih anŭn.

Tơlơi Iâu Laĭ Laih Anŭn Tơlơi Bơni Hơơč

  14Ơ Yahweh hơi, rơkâo kơ Ih jing pô wai triu bĕ kơ ƀing ană plei Ih,
   anŭn jing ană plei Ih hơmâo ruah mă laih.
  Wơ̆t tơdah ƀing gơñu dŏ hơdip hơjăn amăng tơdron tač, hơmâo anih lŏn kơmơ̆k hiam jum dar anih gơñu dŏ.
   Brơi bĕ gơñu nao ƀơ̆ng amăng đang hơma kơmơ̆k hiam anih lŏn Basan laih anŭn anih lŏn Gilead
   jing tơlơi ƀing gơñu ngă laih hlâo adih.
  15Ơ Yahweh hơi, ngă bĕ tơlơi mơsêh mơyang kơ ƀing gơmơi,
   hrup hăng tơlơi Ih ngă laih hlâo adih tơdang Ih ba laih ƀing gơmơi tơbiă mơ̆ng lŏn čar Êjip.
  16Tui anŭn, ƀing lŏn čar jum dar či ƀuh tơlơi anŭn laih anŭn tah hơtai yơh;
   ƀing gơñu či rơngiă hĭ abih bang tơlơi kơtang gơñu.
   Ƀing gơñu či kơtuă huĭ yơh tơl ƀing gơñu ƀu dưi pơhiăp kŏn dưi hơmư̆ lơi.
  17Ƀing gơñu či rui amăng ƀruih lŏn hrup hăng ala rui;
   ƀing gơñu či tơbiă mơ̆ng khul kơđông kơjăp gơñu rŭng răng huĭ hyưt yơh.
   Ƀing gơñu či wir anăp nao pơ Yahweh Ơi Adai ta hăng tơlơi huĭ hyưt yơh.
  18Ơ Yahweh hơi, ƀu hơmâo yang pă ôh hrup hăng Ih;
   Ih pap brơi tơlơi soh sat ƀing ană plei Ih, jing ƀing dŏ so̱t anŭn.
   Ih ƀu dŏ hil nanao ôh, samơ̆ Ih mơak pơrơđah kơ ƀing gơmơi tơlơi khăp hiam klă Ih.
  19Ih ăt či pap kơ ƀing gơmơi dơ̆ng mơ̆n.
   Ih či juă hĭ khul tơlơi soh gơmơi gah yŭ plă̱ tơkai
   laih anŭn glŏm đuaĭ hĭ abih tơlơi soh anŭn pơ atur ia rơsĭ.
  20Ih či pơrơđah tơlơi tŏng ten Ih laih anŭn tơlơi khăp hiam klă Ih kơ ƀing ană plei Ih,
   jing ƀing ană tơčô Abraham laih anŭn Yakôb,
   jing tơlơi Ih hơmâo ƀuăn rơ̆ng laih hăng ƀing ơi adon gơmơi amăng rơnŭk đưm adih.