7

I^saa^laa^en Mienh Waaic Jienv Njiec

  1Yie zuqc kouv aqv.
  Yie se hnangv siou baac nqaai gorng nyei biouv nor,
   yaac hnangv mienh gaeqv baac zengc njiec nyei a'ngunc biouv.
  Maiv maaih yietc joih biouv nyanc,
   yaac maiv maaih dongh yie nyei hnyouv oix nyei
   daauh torngx zuoqc nyei ngongh nyorx biouv.
  2Yiem naaiv norm deic-bung
   maiv zengc yietc dauh gan longx Tin-Hungh nyei mienh.
  Yiem zuangx mienh mbu'ndongx
   maiv maaih yietc dauh hnyouv zingx.
  Dauh dauh mienh zuov jienv daix mienh,
   gorqv-mienh longc mungz mingh zaeng ninh nyei gorx-youz.
  3Ninh mbuo nyei buoz za'gengh haih zoux orqv sic.
  Zoux jien nyei mienh caux siemv zuiz jien oix nyanc nyaanh hmuangx,
  maaih hatc maaz nyei mienh gorngv cuotv yiem hnyouv hnamv orqv nyei za'eix.
   Ninh mbuo gapv doic caangh laangh zoux waaic sic.
  4Yiem ninh mbuo mbu'ndongx gauh longx jiex nyei mienh se hnangv maaih njimv nyei miev.
   Meih mbuo hnyouv gauh zingx jiex nyei mienh yaac hnangv njimv nyei laatc.
  Siouv gaeng mienh gorngv oix taux nyei hnoi,
   se Tin-Hungh dingc zuiz nyei hnoi taux aqv.
   Ih zanc ninh mbuo lunc nzengc.
  5Maiv dungx kaux meih nyei juangc laangz mienh,
   yaac maiv dungx sienx haaix dauh loz-gaeng doic.
  Oix zuqc gunv jienv meih mbuo nyei nzuih,
   yaac oix zuqc faix fim caux ganh nyei auv gorngv nyei waac.
  6Weic zuqc dorn mangc piex die,
   sieqv yaac caux maa doix-dekc,
  mbuangz caux maa-buoc nzaeng jaax,
   mienh nyei win-wangv se ganh nyei biauv zong mienh.
  7Mv baac yie ganh aeqv, yie oix mangc jienv Ziouv,
   yie oix zuov jienv dongh njoux yie wuov dauh Tin-Hungh.
   Yie nyei Tin-Hungh oix muangx yie.

Ziouv Dorh Njoux En Daaih

  8Yie nyei win-wangv aac, maiv dungx huotv yie.
   Maiv gunv yie ndorpc, yie duqv jiez sin daaih.
  Maiv gunv yie zueiz hmuangx gu'nyuoz,
   Ziouv oix zoux yie nyei njang.
  9Yie oix zuqc diev jienv Ziouv nouz yie,
   weic zuqc yie baamz zuiz dorngc ninh.
  Yie oix zuqc diev jienv
   zuov ninh tengx yie jaiv sic.
  Ninh oix dorh yie cuotv daaih yiem njang gu'nyuoz,
   yie ziouc buatc ninh zoux duqv baengh fim nyei.
  10Wuov zanc yie nyei win-wangv ziouc duqv buatc,
  dongh gorngv mbuox yie, “Ziouv, meih nyei Tin-Hungh yiem haaix?” wuov dauh
   oix zuqc nyaiv aqv.
  Yie duqv buatc ninh mbuo zuqc baaic
   hnangv yiem hei-horngc nyei wuom-bamc zuqc mienh caaiv nor.
  11Ye^lu^saa^lem aac, ceix zingh laatc nyei hnoi oix taux aqv.
   Taux wuov hnoi meih nyei gapv-jaaix duqv capv cuotv.
  12Taux wuov hnoi meih nyei baeqc fingx ziouc yiem norm-norm dorngx nzuonx daaih lorz meih.
   Ninh mbuo yiem Atc^si^lie Guoqv taux I^yipv Deic-Bung,
  yiem I^yipv taux Yu^fe^ditc Domh Ndaaih,
   yiem naaiv bung koiv taux wuov bung koiv mbu'ndongx,
   yiem naaiv norm mbong taux wuov norm mbong nyei mienh oix nzuonx taux meih naaiv.
  13Ndau-beih ziouc zuqc baaic huaang nzengc,
   laaix lungh ndiev mienh zoux nyei waaic sic.

Ziouv Korv-Lienh I^saa^laa^en Mienh

  14Ziouv aac, tov goux meih nyei baeqc fingx
   hnangv goux ba'gi yungh mienh longc biaav-mbiaac goux ba'gi yungh nor,
   se meih nzipc daaih nyei ba'gi yungh guanh.
  Ninh mbuo yiem lomc-huaang lengh nyei dorngx,
   yiem ndau-touv longx nyei deic-bung mbu'ndongx hnangv yiem huingx nor.
  Tov bun ninh mbuo yiem Mbaasaan caux Gi^le^aatc lorz nyanc
   hnangv loz-hnoi wuov nor.
15Ziouv gorngv,
  “Hnangv meih mbuo cuotv I^yipv Deic-Bung wuov zanc,
   yie oix bun ninh mbuo mangc mbuoqc horngh nyei sic.”
  16Maanc guoqv mienh ziouc buatc yaac zuqc nyaiv,
   maiv gunv ninh mbuo maaih domh qaqv.
  Ninh mbuo ziouc longc buoz buang jienv nzuih,
   m'normh yaac ndung mi'aqv.
  17Ninh mbuo ziouc mbiec nie-mbung hnangv naang nor,
   yaac hnangv nyorng ndau nyei ga'naaiv.
  Ninh mbuo sin zinx jienv cuotv ninh mbuo weih wuonv nyei dorngx.
  Ninh mbuo ziouc huin daaih gamh nziex jienv lorz Ziouv, yie mbuo nyei Tin-Hungh,
   yaac weic Ziouv gamh nziex.
  18O Tin-Hungh aac, maiv maaih ganh dauh zienh hnangv meih.
   Meih guangc meih nzipc daaih zengc njiec nyei mienh nyei zuiz.
  Meih maiv yietc liuz qiex jiez.
   Weic zuqc meih a'hneiv ziepc zuoqv nyei hnamv mienh.
  19Meih aengx oix korv-lienh nzunc yie mbuo,
   yaac zorqv yie mbuo nyei zuiz caaiv jienv.
  Meih oix zorqv yie mbuo nyei zuiz
   zoi njiec ndo nyei koiv.
  20Meih oix ziepc zuoqv nyei zoux bun Yaakopv,
   yaac bun Apc^laa^ham nyei zeiv-fun hiuv duqv
   meih ziepc zuoqv nyei hnamv Apc^laa^ham,
  hnangv loz-hnoi meih caux yie mbuo nyei ong-taaix,
   houv jienv laengz jiex nyei ngaengc waac.