4

Tug hluas nraug has

  1Tug kws kuv nyam, koj zoo nkauj kawg,
   koj zoo nkauj tag tag le.
  Koj ob lub qhov muag
   kws nyob huv qaab daim ntaub kauv
   zoo taam tug nquab taug.
  Koj plaubhau nplwg quas loo
   yaam le paab tshws
   kws nqeg peg ntaav roob Kile‑a lug.
  2Koj cov nav zoo taam paab yaaj
   kws nyav muab plaub txav taag
   hab muab ntxuav taag.
  Txhua tug muaj mivnyuas ntxaib
   hab tsw muaj ib tug kws sem mivnyuas le.
  3Koj daim tawv ncauj lab ploog le xuv lab,
   koj lub qhov ncauj zoo nkauj kawg,
  koj ob saab plhu
   kws nyob huv qaab ntaub kauv,
  zoo yaam nkaus le lub txwv ntsab pobkws
   phua ob saab.
  4Koj lub cej daab
   zoo taam Tavi lub tsev zuv khuav
   kws ua lug khaws tej cuab yeej ua rog,
  saab nrau dai ib txheeb daim hlau thaiv,
   txhua daim hov yog cov tub rog sab tuab le.
  5Koj ob lub mig zoo yaam nkaus le
   ob tug mivnyuas kauv seb ntxaib,
   kws noj zaub huv tej paaj lilij.
  6Kuv yuav moog peg roob roj tsw qaab
   hab moog peg pov roob roj ntoos tsw qaab
  moog txug thaus cua ntsawj sawv ntxuv
   hab duab tsaus ntuj pluj lawm.
  7Tug kws kuv nyam,
   koj lub cev ntaaj ntsug zoo nkauj kawg,
   tsw muaj ib qho phem le.
  8Kuv tug nkauj nyaab,
   ca le tawm huv Lenpanoo nrug kuv moog,
   ca le tawm huv Lenpanoo nrug kuv moog ov,
  ca le nqeg sau hauv roob Amana,
   hab sau hauv roob Xeni hab roob Hawmoo,
  hab tawm huv lub qhov tsuv ntxhuav,
   hab lub roob tsuv pom txwv.

  9Kuv tug muam npawg, kuv tug nkauj nyaab,
   koj lws hlo kuv nplooj sab lawm,
  hab koj ib laaj muag rua kuv xwb
   nqug hlo kuv lub sab,
   koj tuab txuj saws xwb nqug tau kuv lawm.
  10Kuv tug muam npawg, kuv tug nkauj nyaab,
   ua caag koj txujkev hlub qaab zwb ua luaj?
  Koj txujkev nyam qaab dua cawv txwv maab,
   hab tej tshuaj kws koj pleev tsw qaab dua le
   tej moov tshuaj tsw qaab huvsw.
  11Kuv tug nkauj nyaab,
   koj daim tawv ncauj nrug zwb ntaab,
  zwb ntaab hab kua mig
   nyob huv qaab koj tug nplaig.
  Koj cev tsoog tsho tsw qaab ntxag
   yaam le Lenpanoo.
  12Kuv tug muam npawg, kuv tug nkauj nyaab
   yog lub vaaj kws muab kaw ca,
  yog lub vaaj kws muab txwv ca,
   yog lub qhov dej txhawv
   kws muab kaw ca lawm.
  13Koj yog lub vaaj txwv ntsab pobkws
   hab muaj lwm yaam txwv ntoo
   kws zoo zoo puv nkaus,
  muaj tej paaj ntoo tsw qaab
   hab ntoo roj tsw qaab,
  14Muaj ntoo roj tsw qaab,
   hab qhav daaj, tauj qab, ntoo tuv,
  hab lwm yaam ntoo kws ua tshuaj tsw qaab,
   roj tsw qaab hab roj ntoo alau‑es
   hab txhua yaam txum lom.
  15Koj yog lub qhov dej kws txhawv huv vaaj,
   yog lub hauv dej cag,
   hab yog tej dej ndwg peg Lenpanoo lug.

Tug hluas nkauj has

  16Tej cua ntsawj saab peg tuaj 'e,
   ca le sawv tseeg,
  tej cua ntsawj saab nraag 'e,
   ca le ntsawj tuaj.
  Ca le ntsawj rua kuv lub vaaj
   sub tej paa tsw qaab huv lub vaaj
   txhad le tsw thoob plawg moog.
  Thov ca tug kws kuv ntxwm sab
   nkaag lug rua huv nwg lub vaaj
   hab noj tej txwv ntoo kws zoo tshaaj plawg.