16

Baulo Jangx Taux Nyei Gorx-Muoc

1Yie oix meih mbuo hiuv duqv mbuo nyei muoc, Fe^mbi. Ninh tengx Ken^ke^lie jiu-baang zoux gong fu-sux. 2Tov meih mbuo ziux meih mbuo sienx Ziouv, longx-longx zipv ninh hnangv horpc zuqc zipv Tin-Hungh nyei mienh nor. Ninh qiemx zuqc haaix nyungc, tov meih mbuo tengx, weic zuqc ninh tengx jiex mienh camv yaac liemh yie tengx.
3Yie jangx taux Bitc^sinx^laa caux Aa^kuin^laa, caux yie juangc Giduc Yesu nyei gong zoux nyei mienh. 4Ninh mbuo maiv longc maengc nyei njoux yie. Yie za'gengh laengz zingh ninh mbuo. Yaac maiv daan yie hnangv. Janx nyei zuangx jiu-baang yaac laengz zingh ninh mbuo.
5Yie yaac jangx taux yiem ninh mbuo nyei biauv gapv zunv zoux leiz-baaix wuov norm jiu-baang.
Yaac jangx taux yie hnamv nyei doic E^be^ne^tatv. Yiem Esie Saengv ninh sienx Giduc ndaangc jiex.
6Yie yaac jangx taux tengx meih mbuo zoux gong kouv nyei wuov dauh Maa^li^yaa.
7Yie yaac jangx taux caux yie juangc Yiutai Fingx yaac caux yie zuqc wuonx jiex loh wuov deix An^ndo^ni^katv caux Yu^ni^atc. Zuangx ⟨gong-zoh⟩ hiuv duqv ninh mbuo mengh dauh longx nyei. Ninh mbuo sienx Giduc ndaangc yie.
8Yie yaac jangx taux yie hnamv haic sienx Ziouv nyei gorx-youz doic Am^paa^li^aa^tatv.
9Yie yaac jangx taux U^mbaa^natv, caux mbuo juangc Giduc nyei gong zoux wuov dauh. Yaac jangx taux yie hnamv nyei gorx-youz doic Saa^taa^kitv.
10Yie yaac jangx taux zuqc seix jiex yaac zoux duqv horpc Giduc nyei hnyouv wuov dauh Aa^ben^letv. Yaac jangx taux Aa^litv^to^mbu^latv yietc biauv mienh.
11Yie yaac jangx taux caux yie juangc Yiutai Fingx wuov dauh He^lo^ndi^on. Yaac jangx taux Naa^sitv^satc biauv zong sienx Yesu nyei gorx-youz.
12Yie jangx taux qaqv tengx Ziouv zoux gong wuov deix i dauh m'sieqv dorn, Di^fe^naa caux Di^fo^saax.
Yaac jangx taux yie hnamv nyei doic Besitc, dongh tengx Ziouv zoux gong kouv wuov dauh dorc.
13Yie yaac jangx taux Ziouv Yesu lengc jeiv nyei ginv daaih zoux ninh nyei gong wuov dauh Lufatv, yaac jangx taux Lufatv nyei maa. Ninh goux yie hnangv goux ninh ganh nyei dorn nor.
14Yie yaac jangx taux Aa^sinx^ki^tatv, Faa^le^gon, Hemetv, Batc^lo^mbatc, Hemaatv aengx caux ninh mbuo yiem nyei yietc zungv gorx-youz.
15Yie yaac jangx taux Fi^lo^lo^gatc, Yulie, Ne^le^atc caux ninh nyei muoc, yaac jangx taux O^lim^batc aengx caux ninh mbuo yiem yietc zungv sienx Yesu nyei mienh.
16Meih mbuo oix zuqc zoux hnyouv cing-nzengc, laanh caux laanh zom hmien naaic baengh orn. Giduc nyei zuangx jiu-baang yaac jangx taux meih mbuo.

Baulo Jaa Waac

17Gorx-youz aac, yie tov! meih mbuo mbungh jienv dongh nduov mienh bun nqoi wuov deix mienh. Ninh mbuo oix nduov meih mbuo sienx dorngc, maiv doix meih mbuo hoqc jiex nyei leiz. Oix zuqc simv nqoi ninh mbuo, 18weic zuqc naaiv nyungc mienh maiv fu-sux mbuo nyei Ziouv Giduc. Ninh mbuo kungx douh ganh duqv longx hnangv. Ninh mbuo gorngv waac mbiaangc, waac gaam, nduov zuqc hnyouv liangv nyei mienh. 19Zuangx mienh haiz gorngv meih mbuo ei kuv fienx zoux, yie ziouc a'hneiv haic meih mbuo. Yie oix meih mbuo maaih cong-mengh hiuv duqv haaix nyungc longx. Mv baac waaic nyei jauv, meih mbuo oix zuqc zoux hnangv mienh hngongx mienh nor.
20Ceix baengh orn nyei Tin-Hungh siepv-siepv nyei oix ndamc Saadaan yiem meih mbuo nyei zaux-ndiev huv nzengc.
 Tov Ziouv Yesu Giduc zanc-zanc ceix en bun meih mbuo.
21Caux yie juangc gong zoux wuov dauh Ti^mo^tai yaac jangx taux meih mbuo. Caux yie juangc Yiutai Fingx nyei Lu^si^atc, Yaasonx caux So^si^baa^te yaac jangx taux meih mbuo.
22Yie, Te^ti^atc, tengx Baulo fiev naaiv zeiv fienx. Mbuo lomh nzoih sienx Giduc, yie ziouc jangx taux meih mbuo.
23Zipv yie yaac bun zuangx jiu-baang yiem ninh nyei biauv gapv zunv wuov dauh Gaai^atc jangx taux meih mbuo.
 Goux naaiv norm zingh nyei nyaanh wuov dauh E^latv^tatv caux mbuo nyei gorx-youz, Kaan^tatv, yaac jangx taux meih mbuo.
24Tov mbuo nyei Ziouv Yesu Giduc zanc-zanc ceix en bun meih mbuo zuangx mienh. ⟨Aamen.⟩

Setv Mueiz Baulo Ceng Tin-Hungh

25Mbuo oix zuqc lomh nzoih ceng Tin-Hungh. Yie zunh kuv fienx gorngv Yesu Giduc nyei jauv-louc. Ei naaiv kuv fienx, Tin-Hungh haih bun meih mbuo sienx duqv wuonv. Naaiv kuv fienx gem jienv ziex gitv lungh ndiev, 26mv baac ih zanc yietc liuz ziangh jienv nyei Tin-Hungh mbuox ninh nyei ⟨douc waac mienh⟩ fiev daaih gorngv mbiaangx yaangh nzengc bun maanc guoqv mienh hiuv. Hnangv naaic, ninh mbuo haih sienx yaac haih ei jienv ninh nyei waac zoux. 27Weic naaiv mbuo oix zuqc ceng cong-mengh jiex nyei nduqc dauh Tin-Hungh. Se Yesu Giduc bun mbuo yietc liuz ceng taux maanc gouv maanc doic. Aamen.