8

1Tsuas yog tus neeg ntse thiaj li paub lub ntsiab lus meej xwb. Tswvyim ua rau nws muaj ntsejmuag luag ntxhi thiab ua rau nws txojkev chim ploj mus.

Hwm Vajntxwv

2Cia li ua raws li vajntxwv hais, thiab tsis txhob maj coglus rau Vajtswv. 3Vajntxwv yeej muaj cuabkav ua raws li nws siab nyiam; yog li ntawd, cia li khiav ntawm nws mus ua ntej koj raug kev puastsuaj. 4Vajntxwv yeej muaj hwjchim ua tau txhua yam, thiab tsis muaj leejtwg yuav hais tau rau nws hais tias koj ua dabtsi li ko? 5Yog koj mloog nws lus, koj yuav tsis raug puastsuaj, tus neeg ntse yeej paub lub sijhawm thiab paub hais tias yuav ua li cas thiaj zoo. 6Yeej muaj lub caij zoo thiab muaj txojkev zoo los ua txhua yam, tiamsis peb tsuas paub mentsis xwb! 7Peb yeej tsis muaj ib tug twg paub txog tej yam uas yuav tshwmsim los, thiab tsis muaj leejtwg qhia peb li. 8Tsis muaj leejtwg khiav dim txojkev tuag lossis tshem tau hnub tuag tawm ntawm nws mus. Qhov no yog npluav rog uas peb khiav tsis dhau thiab nyiag kev khiav tsis dim li.

Kev Phem thiab Kev Ncaj Ncees

9Kuv pom tej xwm uas tshwmsim hauv lub qab ntuj no, mas ib txhia muaj hwjchim thiab ib txhia raug txomnyem vim kev tswjhwm ntawm cov neeg muaj hwjchim. 10Kuv pom luag muab cov neeg ua phem uas tuag lawm coj mus faus; lawv pheej nkag mus thiab tawm hauv qhov chaw dawbhuv los, tiamsis tseem muaj neeg qhuas lawv nyob hauv tej nroog uas lawv ua kev phem kev qias. Tej ntawd los tsis muaj qabhau li.
11Vim li cas neeg pheej nyiam ua kev txhaum ua luaj? Rau qhov lawv ua txhaum li ntawd los lawv tsis raug txim tamsim ntawd. 12Tus neeg txhaum, txawm ua txhaum qas pua zaus los nws tseem ua neej nyob. Txawm li ntawd los kuv paub hais tias tus uas hwm Vajtswv thiaj yog tus uas muaj kev kaj siab, 13tiamsis cov neeg ua phem ua qias yuav tsis tau txojkev kaj siab ntawd. Lawv txojsia tsuas zoo ib yam li tus duab ntxoov ntxoo, thiab lawv yuav tuag thaum lawv tseem hluas, vim lawv tsis hwm Vajtswv. 14Muaj tej yam uas tshwmsim rau lub ntiajteb no: qee zaus cov neeg ncaj ncees raug txim theej cov neeg uas ua phem ua qias, thiab cov neeg ua phem ua qias tau txais cov neeg ncaj ncees tej nqi zog. Kuv thiaj li hais tias tej ntawd tsis muaj qabhau li.
15Yog li ntawd, kuv thiaj xav hais tias nyias yuav tsum txaus siab rau nyias lub neej, rau qhov tsis muaj ib yam ib yam dabtsi yuav zoo tshaj kev noj kev haus thiab nws rov txaus siab rau nws lawm. Nws tsuas ua tej haujlwm uas Vajtswv pub rau nws thaum uas nws ua neej nyob hauv ntiajteb no xwb.
16Thaum kuv muab siab rau nrhiav kev txawj ntse thiab kev ua haujlwm nyob hauv ntiajteb no, kuv pom hais tias nruab hnub thiab hmo ntuj los tsis muaj leejtwg tau so li, 17thiab tsis muaj leejtwg totaub hais tias Vajtswv ua dabtsi. Txawm yog koj rau siab nrhiav npaum twg los koj yeej tsis paub. Cov neeg txawj ntse khav hais tias lawv paub, tiamsis lawv yeej tsis paub li.