12

  1Hơdơr bĕ kơ Pô Hrih Pơjing amăng khul hrơi hlak ai ih,
   hlâo kơ khul hrơi rŭng răng truh laih anŭn khul thŭn rai jĕ tơdang anŭn ih či laĭ tui anai,
   “Kâo ƀu hơduah ƀuh ôh tơlơi mơak mơai amăng khul thŭn anŭn,”
  2hlâo kơ yang hrơi laih anŭn tơlơi bơngač,
   yang blan laih anŭn khul pơtŭ jing hĭ kơnăm,
   laih anŭn khul kơthul wơ̆t glaĭ tơdơi kơ hơjan;
  3tơdang ƀing gak wai sang dŏ rŭng răng,
   laih anŭn ƀing mơnuih kơtang jing hĭ gu tơdu,
  tơdang ƀing jơlit kuă pơdai pơdơi hĭ yuakơ ƀing gơñu ƀiă mơnuih,
   laih anŭn ƀing dŏ lăng mơ̆ng amăng phă̱ lăng ƀu rơđah tah;
  4tơdang khul bah amăng ƀơi jơlan krư̆ hĭ,
   laih anŭn dơnai kuă jơlit pơdai tơdu tui ƀrư̆ ƀrư̆;
  tơdang hơmư̆ dơnai čim mơñi, ƀing mơnuih gruih tơgŭ,
   samơ̆ abih bang tơlơi adoh gơñu abih asăp laih;
  5Tơdang mơnuih huĭ hyưt kơ khul anih dơ̆ng glông
   laih anŭn kơ tơlơi hyưt sat amăng khul jơlan;
  tơdang kơyâo luz bluh bơnga kô̱̆,
   laih anŭn kơtop kơplŏng dui hua ñu pô
   laih anŭn tơlơi amoaih kluh ƀu hơmâo dơ̆ng tah.
  Giŏng anŭn, mơnuih nao pơ sang hlŏng lar ñu yơh
   laih anŭn ƀing kơŭ kơuăn rơbat rơngot hơning amăng khul jơlan.

  6Hơdơr bĕ kơ Pô Hrih Pơjing, hlâo kơ hrĕ amrăk tơĭ hĭ,
   ƀôdah mŏng mah pơčah hĭ;
  hlâo kơ čeh ia pơčah hĭ ƀơi phŭn ia,
   ƀôdah pong rơwơi jŏh hĭ ƀơi ia dơmŭn,
  7laih anŭn ƀruih lŏn wơ̆t glaĭ pơ tơnah jing anih ñu tơbiă rai,
   laih anŭn bơngăt glaĭ pơ Ơi Adai jing Pô pha brơi ñu.

  8Nai pơtô laĭ tui anai, “Đôč đač yơh! Đôč đač yơh!
   Abih bang tơlơi jing hĭ đôč đač!”

Tơlơi Klah Čŭn Kơ Tơhơnal Tơlơi

9Ƀu djơ̆ kơnơ̆ng nai pơtô đôč ôh jing rơgơi, samơ̆ ñu ăt pơhrăm brơi kơ mơnuih mơnam tơlơi rơgơi mơ̆n. Ñu pơkă nua, kơsem hrăm laih anŭn pơdă tŏ tơroai lu tơlơi pơrơtưh. 10Nai pơtô kơsem hrăm kiăng hơduah sem hơdôm boh hiăp djơ̆ găl soh sel laih anŭn hơget tơlơi ñu čih jing sĭt djơ̆ hơnơ̆ng yơh.
11Hơdôm boh hiăp mơnuih rơgơi hrup hăng gai hơnuăt añhueng, khul boh hiăp ñu pơdap tơroai hrup hăng pơsơi kơđĭn mŭt hiam yơh, kơnơ̆ng sa čô Pô Wai Triu đôč pha brơi tơlơi anŭn. 12Răng bĕ, Ơ ană kâo hơi, huĭdah hơmâo tơlơi pơmŭt amăng hơdôm tơlơi pơhiăp anŭn.
 Arăng čih lu hră ƀu či abih hĭ ôh, laih anŭn hrăm lu đơi ngă brơi kơ drơi jan gleh rơmơ̆n yơh.
  13Ră anai abih bang tơlơi ih hơmâo hơmư̆ laih;
   anai yơh jing tơlơi klah čŭn kơ tơhơnal tơlơi anŭn:
  Huĭ pơpŭ bĕ kơ Ơi Adai laih anŭn djă̱ pioh bĕ khul tơlơi Ñu pơđar,
   yuakơ anŭn yơh jing bruă jao hlo̱m kơ mơnuih.
  14Yuakơ Ơi Adai či phat kơđi kơ abih bang tơlơi bruă,
   wơ̆t hăng abih bang tơlơi hơgŏm mơ̆n,
   wơ̆t tơdah tơlơi anŭn jing hiam ƀôdah sat yơh.