12

  1Thaus koj tseed hluas
   koj ca le ncu txug tug kws tswm koj
  ua ntej kws kev txom nyem nyuaj sab
   tsw tau lug txug,
  hab lub naj lub xyoo tsw tau lug txug
   kws koj yuav has tas,
  “Kuv tsw muaj kev zoo sab xyiv faab
   rua lub naj lub xyoo ntawd le,”
  2yog ua ntej kws lub nub hab kev kaaj
   hab lub hli hab tej nub qub tsw tau tsaus,
  yog thaus naag lug lawm
   los fuab tseed tsaus quas nti,
  3hab cov faaj xwm kws zuv tsev tshee,
   hab cov kws muaj zug khoov khoov,
  hab cov kws zum zeb tsw tau tso tseg
   vem yog tshuav tuabneeg tsawg,
  hab cov kws xauj ntawm qhov rais
   tsw tshua pum kev lawm,
  4hab thaus tej qhov rooj
   kws tawm rua ntawm txujkev kaw taag,
   hab lub suab zum zeb ntsag tu,
  hab suab naag suab noog
   ua rua tuabneeg tswm dheev
   hab suab nkauj kuj ntsag quas zug,
  5hab puab ntshai nyob sau tej chaw sab,
   hab muaj tej kws ntshai kawg
   nyob tom tej kev.
  Yog thaus tej txwv daw tawg paaj
   hab kooj ntsuag neeg txaav zuj zuav
   hab txujkev ntshaw kuj pluj taag lawm,
  vem yog tuabneeg saamswm moog rua
   lub chaw kws nwg nyob moog
   ib txhab ib txhws,
  hab cov kws quaj ntsuag
   moog moog lug lug huv tej kev.
  6Yog ua ntej kws saw nyaj tsw tau tu,
   hab lub phaaj kub tsw tau tawg
  hab lub hub dej tsw tau tawg
   rua ntawm qhov dej txhawv,
   hab lub lug kws kiv ntaus dej tsw tau luv,
  7hab ua ntej kws moov aav
   rov moog ua aav le qub
  hab ntsuj plig rov moog cuag Vaajtswv
   kws pub nwg tuaj.
8Tub laaj lim has tas, “Qhuav qhawv, qhuav qhawv, txhua yaam qhuav qhawv xwb.”

Xaus lug

9Tsw yog tub laaj lim muaj tswvyim xwb, nwg tseed qha kev txawj ntse rua cov pejxeem hab nwg tshuaj saib hab tshawb nrhav hab muab tej paaj lug tib ua ib qeb zuj zug. 10Xwbfwb ua tuab zoo nrhav tej lug kws zoo noog, hab nwg sau tej lug tseeb ncaaj nraim.
11Cov tuabneeg muaj tswvyim tej lug zoo yaam nkaus le tug muv kws ntse zuag quas plag. Tej lug kws ib tug yug yaaj has tau muab sau zog ca ua ke lawm, zoo yaam nkaus le tej ntsa hlau kws muab ntsa ruaj khov. 12Kuv tug tub, ca le ceev faaj tej lug kws has ntxwv rua cov lug nuav. Qhov kws sau ua ntawv ntau yuav muaj tsw txawj kawg le, hab kawm ntau kuj ua kuas txug sav.
13Zaaj nuav tub xaus lawm, tub nov huvsw lawm. Ca le fwm hab paub ntshai Vaajtswv hab tuav rawv nwg tej lug nkaw, vem qhov nuav yog txhua yaam kws tuabneeg yuav tsum ua. 14Vaajtswv yuav muab txhua yaam num hab tej kws ua nraim nreeg lug txav txem tsw has zoo lossws phem.