1

Txhua yaam qhuav qhawv

1Tub laaj lim tej lug qha, yog Tavi tug tub kws ua vaajntxwv huv Yeluxalee.
  2Tub laaj lim has tas,
   “Qhuav qhawv, qhuav qhawv.
   Txhua yaam qhuav qhawv xwb.”

  3Tuabneeg tau daabtsw ntawm
   tej num kws nwg swv zug huv qaab lub nub?
  4Ib tam dua taag moog, ib tam tshwm tuaj,
   tassws lub nplajteb nyob ruaj moog ib txhws.
  5Lub nub tawm tuaj hab lub nub poob qho,
   hab nrawm nroog moog
   rua qhov kws nwg tawm tuaj.
  6Cua ntsawj rua saab nraag,
   hab tig rov rua saab peg,
   ntsawj moog ntsawj lug,
   ntsawj qhov qub chaw.
  7Tej dej huvsw ndwg rua huv havtxwv
   tassws havtxwv kuj tsw puv,
  dej ndwg hovtwg lug
   kuj ndwg rov rua hov ntawd.
  8Txhua yaam ua rua yug dhuav taag,
   tsw txawj has le,
  lub qhov muag saib tsw txawj txaus,
   lub qhov ntsej noog tsw txawj puv.
  9Yaam kws muaj tshwm lug lawm
   kuj yog yaam kws yuav tshwm lug dua hab,
  yaam kws ua taag lug lawm
   kuj yog yaam kws yuav ua dua hab.
  Tsw muaj ib yaam tshwm tshab
   rua huv qaab lub nub.
  10Muaj ib yaam twg kws luas has tau tas,
   “Saib maj, nuav yog ib yaam tshab.”?
  Yaam hov tub xub muaj ua ntej thau u
   kws tsw tau muaj peb.
  11Tsw ncu txug tej tuabneeg thau u,
   hab yuav tsw cim ntsoov tej tuabneeg
  kws yuav tshwm lug rua huv cov tuabneeg
   kws tshwm lug yaav tom qaab.

Tej kws tub laaj lim ntswb dhau lug.

12Kuv kws yog tub laaj lim txeev ua vaajntxwv huv Yeluxalee kaav cov Yixayee. 13Kuv swv kuv tug tswvyim rau sab nrhav hab tshuaj txhua yaam kws ua huv lub qaab ntuj. Yaam kws Vaajtswv muab rua tuabneeg ua yog yaam kws nyuaj kawg. 14Kuv pum txhua yaam kws puab ua huv qaab lub nub, saib maj txhua yaam kuj qhuav qhawv haus cua xwb.
  15Yaam kws nkhaus muab ua tsw tau kuas yag,
   hab yaam kws tu ncua lawm
   muab suav kuas txwm kuj tsw tau.
16Kuv xaav huv kuv lub sab tas, “Kuv tau tswvyim ntau heev, ntau dua lwm tug kws kaav Yeluxalee ua kuv ntej. Kuv lub sab kuj kawm paub tswvyim hab kev txawj ntse heev.” 17Kuv rau sab kawm paub tswvyim hab paub txujkev ruag hab kev tsw thoob tswb. Kuv xaam pum tas tej nuav kuj tsuas yog haus cua xwb.
  18Muaj tswvyim ntau
   kuj muaj kev txhawj xeeb ntau,
  hab tug kws tsaav kev paub ntau zuj zug
   kuj tsaav kev nyuaj sab ntau.