13

1Ta nar nây bu mra pơk du tu dak ăn ma ngih Y-David jêh ri phung gŭ tâm ƀon Yêrusalem, gay ƀư kloh khân păng, yor nau tih jêh ri nau ƀơ̆ ƀơch. 2Yêhôva phung tahan lah: Tâm ban lĕ nau tât tâm nar nây, gâp mra ƀư roh lơi amoh lĕ rngôch rup brah tâm bri dak, gay ma bu mâu hôm kah gĭt ôh ma khân păng; gâp tâm ban lĕ mra mprơh nsot lơi tă bơh bri dak phung kôranh nơm mbơh lor jêh ri brah ƀơ̆ ƀơch. 3Ntơmbơh aƀaơ tât kăndơ̆ tơlah hôm e geh bunuyh mbơh lor, pôri mbơ̆ jêh ri mê̆ jêng nơm hŏ deh jêh ăn păng, mra lah ma păng: May mâu mra rêh đŏng ôh, yorlah may ngơi nau mƀruh amoh Yêhôva? Mê̆ jêh ri mbơ̆ jêng nơm hŏ deh jêh ăn păng mra ntâp păng tơlah păng mbơh lor.
4Ta nar nây ăp nơm kôranh nơm mbơh lor mra prêng ma nau păng tâm saơ, tơlah păng mbơh lor; khân păng tâm ban lĕ mâu mra nsoh ôh ao jâr ma rsau gay ngơi ndơm đŏng. 5Ƀiălah lah păng mra lah: Gâp mâu jêng nơm mbơh lor ôh, gâp jêng du huê bunuyh chuar lŏ sre; yorlah gâp hŏ ƀư mir ƀiălah ntơm bơh jê̆. 6Lah geh buôp: Moh geh nau sôt may ta nting tur? Pôri păng plơ lah: Nây jêng nau sôt hŏ geh tâm ngih jiăng gâp.

Nau Dong Rmăk Biăp Yêhôva

7Yêhôva phung tahan lah: Hơi đao, kah rngăl hom may tâm rdâng đah rmăk biăp gâp, jêh ri tâm rdâng đah bunuyh ƀư mĭt jiăng đah gâp; " Yêhôva phung tahan lah,
 "Dong hom rmăk biăp, ăn phung biăp chah rai hiơt blă blơ; jêh ri gâp mra rle ti gâp ƀư ma phung kon se jê̆.
8Yêhôva lah: Nau tât tâm lam bri, bar kô̆ tâm păng mra ƀư rai jêh ri lĕ roh, ƀiălah du kô̆ tâm pe mra hôm e. 9Gâp mra leo du kô̆ tâm pe nây ăn tâm ŭnh, gâp mra kret păng ăn kloh khân păng nâm bu ƀư kloh prăk, jêh ri rlong srŏng păng nâm bu srŏng miah; khân păng mra vơh vơl amoh gâp, jêh ri gâp mra plơ̆ lah ma khân păng. Gâp mra lah: khân păng jêng phung ƀon lan gâp; jêh ri khân păng mra lah: Yêhôva jêng Brah Ndu mra gâp.