27

Triều Ðại của Giô-tham

(2 Vua 15:32-38)

1Giô-tham được hai mươi lăm tuổi khi lên ngôi làm vua, và ông trị vì mười sáu năm tại Giê-ru-sa-lem. Mẹ ông tên là Giê-ru-sa con gái của Xa-đốc. 2Ông làm điều tốt trước mặt CHÚA theo như những điều U-xi-a cha ông đã làm. Nhưng không như cha ông, ông không bao giờ đi vào Ðền Thờ CHÚA. Trong lúc đó dân chúng vẫn tiếp tục làm những điều bại hoại. 3Ông xây dựng Cổng Thượng cho Ðền Thờ CHÚA. Ông xây dựng khá nhiều cho tường thành ở Ðồi Ô-phên. 4Ông xây dựng các thành trong miền cao nguyên của Giu-đa. Ông cũng xây dựng các đồn lũy và các pháo tháp trong những vùng rừng rậm. 5Ông giao chiến với vua dân Am-môn và đánh bại chúng. Dân Am-môn bị buộc phải cống nạp cho ông ba ngàn bốn trăm ký bạc, hai ngàn hai trăm tấn lúa mì, và hai ngàn hai trăm tấn lúa mạch trong năm đó. Năm thứ nhì và năm thứ ba dân Am-môn cũng phải nộp những cống phẩm với số lượng như vậy. 6Vậy Giô-tham trở nên hùng cường, vì ông nhất định đi theo đường lối của CHÚA, Ðức Chúa Trời của ông.
7Các hoạt động khác của Giô-tham, tất cả các cuộc chiến trong thời ông, và các chính sách của ông, này, chúng đều được chép trong sách Các Vua của I-sơ-ra-ên và Giu-đa. 8Ông được hai mươi lăm tuổi khi lên làm vua, và ông trị vì mười sáu năm tại Giê-ru-sa-lem. 9Giô-tham an giấc với tổ tiên ông. Người ta chôn ông trong Thành Ða-vít. A-kha con trai ông lên ngôi kế vị.