27

Yu^ndaa Nyei Hungh, Yotaam

(Beiv mangc 2 Hungh Douh 15:32-38)

1Yotaam faaux weic zoux hungh wuov zanc, ninh nyei hnyangx-jeiv duqv nyic ziepc hmz hnyangx. Ninh yiem Ye^lu^saa^lem gunv ziepc luoqc hnyangx. Ninh nyei maa nyei mbuox heuc Ye^lu^saa, se Saax^ndokc nyei sieqv. 2Ziux Ziouv mangc, ninh zoux duqv horpc hnangv ninh nyei die, Utc^si^yaa nor, cuotv liuz ninh maiv hnangv ninh nyei die borngz bieqc zaangc Ziouv nyei biauv buov hung. Mv baac baeqc fingx corc ei jienv waaic nyei za'eix zoux. 3Yotaam aengx ceix jiez zaangc Ziouv nyei biauv Wuov Jiex nyei Gaengh. Yiem Ofen Deic nyei zingh laatc ninh yaac zorc camv nyei. 4Ninh yiem Yu^ndaa nyei mbong-aiv dorngx ceix zingh yaac yiem ndiangx-lomc nyei dorngx ceix weih wuonv nyei dorngx caux laauh.
5Yotaam mingh caux Ammon Mienh nyei hungh mborqv jaax yaac mborqv hingh mi'aqv. Wuov hnyangx Ammon Mienh cuotv i cin yietc baeqv joih nyaanh, mbiauh witv yietc sinx yietc waanc tongv, mbiauh mbaali yietc sinx caux yietc waanc tongv bun ninh. Da'nyeic caux da'faam hnyangx yaac cuotv fih hnangv nyei.
6Yotaam henv jienv faaux weic zuqc ninh yiem Ziouv nyei nza'hmien ziepc zuoqv nyei zoux.
7Yotaam zoux nyei sic, liemh ninh mborqv nyei yietc zungv jaax, caux zoux zengc njiec nyei sic, fiev jienv yiem I^saa^laa^en caux Yu^ndaa nyei hungh douh daan. 8Ninh faaux weic zoux hungh wuov zanc ninh nyei hnyangx-jeiv duqv nyic ziepc hmz hnyangx. Ninh yaac yiem Ye^lu^saa^lem Zingh gunv ziepc luoqc hnyangx. 9Yotaam guei seix mi'aqv, yaac zangx jienv Ndaawitv nyei Zingh. Ninh nyei dorn, Aa^hatc, nzipc jienv ninh zoux hungh.