27

Klei Y-Jôtham Kiă Kriê

(II Mtao 15:32-38)

1Y-Jôtham mâo dua pluh êma thŭn tơdah ñu dơ̆ng kiă kriê, leh anăn ñu kiă kriê pluh năm thŭn hlăm ƀuôn Yêrusalem. Anăn amĭ ñu H'Jêrusa anak mniê Y-Sadôk. 2Ñu ngă klei djŏ ti anăp ală Yêhôwa tui si jih jang klei ama ñu Y-Usia ngă leh — knŏng ñu amâo mŭt hlăm sang yang Yêhôwa ôh. Ƀiădah phung ƀuôn sang ăt tui hlue bruă soh. 3Ñu mdơ̆ng Ƀăng Jang Ti Dlông kơ sang Yêhôwa, leh anăn ngă lu bruă mdơ̆ng ti mnư̆ Ôphel. 4Êbeh kơ anăn ñu mdơ̆ng lu boh ƀuôn hlăm čar kngư Yuđa leh anăn kđông kahan, leh anăn sang tum ti dlông kbuôn mâo kmrơ̆ng. 5Ñu bi blah dưi hŏng mtao phung Amôn. Phung Amôn brei kơ ñu thŭn anăn sa êtuh talăng prăk, pluh êbâo kôr mdiê ƀlê, leh anăn pluh êbâo kôr mdiê ôrgơ. Phung Amôn lŏ tuh kơ ñu dŭm anăn mơh hlăm thŭn tal dua leh anăn tal tlâo. 6Snăn Y-Jôtham jing ktang, kyuadah ñu tui hlue êlan djŏ ti anăp Yêhôwa Aê Diê ñu. 7Bruă mkăn Y-Jôtham ngă, jih klei ñu bi blah, leh anăn êlan ñu êbat, nĕ anei arăng čih leh hlăm hdruôm hră Phung Mtao Israel leh anăn Yuđa. 8Ñu mâo dua pluh êma thŭn tơdah ñu dơ̆ng kiă kriê, leh anăn ñu kiă kriê pluh năm thŭn hlăm ƀuôn Yêrusalem. 9Y-Jôtham djiê nao dôk mbĭt hŏng phung aê ñu, leh anăn arăng dơr ñu hlăm ƀuôn Y-Đawit; leh anăn Y-Ahas anak êkei ñu kiă kriê čuê ñu.