27

Yauthas ua vajntxwv kav Yuda

(2Vntx. 15:32-38)

1Thaum Yauthas pib ua vajntxwv kav nws hnub nyoog muaj nees nkaum tsib xyoos, nws nyob hauv Yeluxalees kav tau kaum rau xyoo. Nws niam npe hu ua Yelusa, yog Xadau tus ntxhais. 2Yauthas ua tej uas Yawmsaub pom tias zoo ib yam li txhua yam uas nws txiv Uxiya tau ua, tsuas yog tseg tsis nkag mus rau hauv Yawmsaub lub tuam tsev xwb. Tiamsis cov pejxeem tseem pheej ua tej kev phem kev qias. 3Nws tsim kho Yawmsaub lub rooj loog tuam tsev sab ped, thiab tsim kho lub ntsa loog ntawm Aufee ntau heev. 4Dua li ntawd nws tsim tej moos pem toj siab hauv Yuda tebchaws thiab ua tej chaw zov khuav thiab tej chaw tsom faj rau hauv tej hav zoov.
5Nws mus ua rog ntaus yeej cov Asmoo tus vajntxwv. Mas xyoo ntawd cov Asmoo pub ib puas tala nyiaj thiab ib vam khaula mog thiab ib vam khaula qeb rau nws. Xyoo ob thiab xyoo peb cov Asmoo kuj them ib yam nkaus li no. 6Yauthas thiaj muaj zog tuaj rau qhov nws ua lub neej raws nraim li nws tus Vajtswv Yawmsaub txojkev. 7Lwm yam haujlwm uas Yauthas ua thiab nws tej kev ua rog huvsi thiab nws lub neej, twb muab sau cia hauv phau ntawv uas hais txog Yixayee thiab Yuda tej vajntxwv. 8Thaum nws pib ua vajntxwv kav nws hnub nyoog muaj nees nkaum tsib xyoos, nws nyob hauv Yeluxalees kav tau kaum rau xyoo. 9Yauthas tuag mus nrog nws tej poj koob yawm txwv nyob. Lawv muab nws log rau hauv Davi lub nroog, mas nws tus tub Aha sawv nws chaw ua vajntxwv kav.