27

Yauthaa ua vaajntxwv kaav Yuta

(2Vntx. 15:32-38)

1Thaus Yauthaa chiv ua vaajntxwv kaav nwg noob nyoog muaj neeg nkaum tswb xyoos, nwg nyob huv Yeluxalee kaav tau kaum rau xyoo. Nwg nam npe hu ua Yelusa, yog Xantau tug ntxhais. 2Yauthaa ua tej kws Yawmsaub pum tas zoo ib yaam le txhua yaam kws nwg txwv Uxiya tau ua, tsuas yog tseg tsw nkaag moog rua huv Yawmsaub lub tuam tsev xwb. Tassws cov pejxeem tseed pheej ua tej kev phem kev qas. 3Nwg tswm khu Yawmsaub lub rooj loog tuam tsev saab peg, hab tswm khu lub ntsaa loog ntawm Aufee ntau heev. 4Dua le ntawd nwg tswm tej moos peg toj sab huv Yuta tebchaws hab ua tej chaw zuv khuav hab tej chaw tsom faaj rua huv tej haav zoov.
5Nwg moog ua rog ntaus yeej cov Aamoo tug vaajntxwv. Mas xyoo ntawd cov Aamoo pub ib puas talaa nyaj hab ib vaam khaula mog hab ib vaam khaula qeb rua nwg. Xyoo ob hab xyoo peb cov Aamoo kuj them ib yaam nkaus le nuav. 6Yauthaa txhad muaj zug tuaj tsua qhov nwg ua lub neej lawv nraim le nwg tug Vaajtswv Yawmsaub txujkev. 7Lwm yaam num kws Yauthaa ua hab nwg tej kev ua rog huvsw hab nwg lub neej, tub muab sau ca huv phoo ntawv kws has txug Yixayee hab Yuta tej vaajntxwv. 8Thaus nwg chiv ua vaajntxwv kaav nwg noob nyoog muaj neeg nkaum tswb xyoos, nwg nyob huv Yeluxalee kaav tau kaum rau xyoo. 9Yauthaa tuag moog nrug nwg tej laug nyob. Puab muab nwg log rua huv Tavi lub nroog, mas nwg tug tub Aha sawv nwg chaw ua vaajntxwv kaav.