27

Giô-tham

1Giô-tham được 25 tuổi khi lên ngôi và trị vì 16 năm tại Giê-ru-sa-lem. Vua là con của hoàng hậu Giê-ru-sa (con Sa-đốc). 2Giô-tham làm điều thiện trước mặt Chúa Hằng Hữu giống như Ô-xia thân phụ mình. Vua không dám vào Đền thờ như vua cha, tuy nhiên, tình trạng nhân dân vẫn còn suy đồi.
3Vua xây cất cổng trên của Đền thờ Chúa và nhiều công sự trên tường thành Ô-phên. 4Vua cũng xây nhiều thành phố trong miền đồi núi Giu-đa, vói những đồn lũy và tháp trên rừng.
5Giô-tham tuyên chiến với vua nước Am-môn và chiến thắng. Trong năm ấy, dân Am-môn phải cống thuế cho vua 100 ta lâng bạc, 2.400.000 lít lúa miến, 2.400.000 lít lúa mạch và liên tiếp hai năm sau cũng tiến cống đủ số phẩm vật ấy. 6Vậy, Giô-tham rất cường thịnh, vì vua theo đường chính trực trước mặt Chúa Hằng Hữu là Chân Thần của mình.
7Các công việc khác của Giô-tham, các cuộc chiến tranh và chính sách cai trị đều được ghi vào lịch sử các vua Y-sơ-ra-ên và Giu-đa. 8Lên ngôi lúc 25 tuổi và cai trị 16 năm tại Giê-ru-sa-lem, 9Giô-tham qua đời và được an táng trong thành Đa-vít. A-cha, con Giô-tham, lên ngôi kế vị.