20

Một Ngàn Năm Phước Hạnh

1Kế đó tôi thấy một vị thiên sứ từ trời xuống, có chìa khóa của vực thẳm và một dây xiềng rất lớn trong tay. 2Vị thiên sứ ấy bắt Con Rồng, tức con rắn thời xưa, là Ác Quỷ và Sa-tan, và xiềng nó lại một ngàn năm. 3Vị thiên sứ ấy quăng nó vào vực thẳm, khóa miệng vực thẳm lại, và đóng ấn lên trên, để nó không thể lừa dối các dân nữa, cho đến khi một ngàn năm đã mãn. Sau đó nó sẽ được thả ra một thời gian.
4Kế đó tôi thấy các ngai và những người ngồi trên các ngai, và họ được ban cho quyền xét xử. Ðoạn tôi thấy linh hồn của những người bị chém đầu vì đã làm chứng cho Ðức Chúa Jesus và cho lời của Ðức Chúa Trời, và những người không thờ phượng Con Thú và hình tượng nó, và không nhận dấu của nó trên trán hoặc trên tay mình. Những người ấy được sống lại và trị vì với Ðấng Christ một ngàn năm. 5Ðây là đợt sống lại thứ nhất. Còn những người khác thì không sống lại cho đến khi một ngàn năm đã mãn.
6Phước thay và thánh thay cho những người được dự phần trong đợt sống lại thứ nhất. Sự chết thứ hai không có quyền trên họ, nhưng họ sẽ làm tư tế của Ðức Chúa Trời và của Ðấng Christ, và họ sẽ trị vì với Ngài một ngàn năm.

Sa-tan Bị Ðánh Bại

7Khi một ngàn năm đã mãn, Sa-tan sẽ được thả ra khỏi ngục của nó, 8và nó sẽ đi lừa dối các nước khắp bốn phương trên đất, Gót và Ma-gót, để tụ họp chúng lại cho chiến tranh. Quân số của chúng nhiều như cát bờ biển. 9Chúng kéo quân tràn qua khắp mặt đất và đến bao vây doanh trại của các thánh đồ và thành phố yêu dấu, nhưng lửa từ trời giáng xuống và thiêu rụi chúng. 10Còn Ác Quỷ, kẻ đã lừa dối chúng, sẽ bị quăng vào hồ lửa và lưu huỳnh, nơi đó đã có sẵn Con Thú và tiên tri giả; và chúng sẽ bị đau đớn cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời vô cùng.

Cuộc Phán Xét Cuối Cùng

11Bấy giờ tôi thấy một chiếc ngai trắng lớn và Ðấng ngồi trên ngai đó. Trước mặt Ngài đất và trời đều biến mất, chẳng còn thấy đâu nữa. 12Tôi cũng thấy những người chết, cả lớn lẫn nhỏ, đứng trước ngai, và các sách được mở ra; cũng có một sách khác được mở ra, đó là sách sự sống. Những người chết bị xét xử tùy theo những việc họ làm, y như đã ghi trong các sách đó. 13Biển trả lại những người chết nó giữ; tử thần và âm phủ cũng trao lại những người chết trong chúng. Mọi người đều bị xét xử tùy theo những việc họ làm. 14Sau đó tử thần và âm phủ bị quăng vào hồ lửa. Ðây là sự chết thứ hai, tức hồ lửa. 15Nếu tên ai không được ghi vào sách sự sống, người ấy sẽ bị quăng vào hồ lửa.