15

Bài Thánh Ca của Mô-sê và Chiên Con

1Tôi lại thấy một hiện tượng khác trên trời, lớn và lạ lùng, đó là bảy vị thiên sứ có bảy tai họa cuối cùng, vì khi xong các tai họa ấy, cơn thịnh nộ của Ðức Chúa Trời chấm dứt.
2Tôi thấy có cái gì giống như một biển thủy tinh trộn với lửa, và những người đã chiến thắng Con Thú, hình tượng của nó, và con số của danh nó, đang đứng bên bờ biển thủy tinh ấy, trong tay họ cầm hạc cầm Ðức Chúa Trời ban cho. 3Họ hát bài thánh ca của Mô-sê tôi tớ của Ðức Chúa Trời và bài thánh ca của Chiên Con rằng,
  “Lạy Chúa là Ðức Chúa Trời Toàn Năng,
  Những công việc của Ngài thật lớn lao và lạ lùng!
  Lạy Vua của muôn dân,
  Những đường lối của Ngài thật công chính và chân thật!
  4Lạy Chúa, ai sẽ không kính sợ Ngài và không tôn vinh danh Ngài?
  Vì duy chỉ Ngài là thánh,
  Tất cả các dân sẽ đến và thờ lạy trước mặt Ngài,
  Vì đức công chính của Ngài đã được biểu lộ.”
5Sau những việc đó, tôi thấy đền thờ, tức Lều Chứng Cớ trên trời, mở ra, 6và bảy vị thiên sứ có bảy tai họa từ trong đền thờ đi ra, mình mặc y phục bằng vải gai tinh bạch sáng rỡ, và ngực họ thắt đai vàng. 7Một trong bốn Sinh Vật trao cho bảy vị thiên sứ bảy bát chứa đầy thịnh nộ của Ðức Chúa Trời, là Ðấng sống đời đời vô cùng. 8Ðền thờ đầy dẫy khói từ vinh quang của Ðức Chúa Trời và từ quyền năng của Ngài; không ai có thể vào đền thờ cho đến khi bảy tai họa của bảy vị thiên sứ được hoàn tất.