20

Ib txheeb xyoo

1Thiab kuv pom ib tug tubtxib saum ntuj nqes saum ntuj los, nws tuav tus yuam sij uas qheb lub qhov tob tob thiab nqa txoj saw hlau loj hauv nws txhais tes. 2Mas nws ntes tus zaj uas yog tus nab txwj nab laug uas yog Ntxwg Nyoog thiab yog Xatas, mas muab khi cia ib txhiab xyoo, 3muab pov rau hauv lub qhov tob tob ntawd, muab kaw thiab nias cim rau, kom nws thiaj ntxias tsis tau ib tsoom tebchaws ntxiv mus txog thaum puv ib txhiab xyoo. Dhau ntawd yuav tsum muab tso tawm ib nyuag ntu.
4Thiab kuv pom muaj tej zwm txwv thiab cov uas zaum saum tej zwm txwv ntawd tau txais hwjchim txiav txim. Thiab kuv pom cov uas raug txiav caj dab li ntsuj plig vim yog ua timkhawv txog Yexus thiab txog Vajtswv txojlus. Lawv tsis tau pe hawm tus tsiaj thiab tus dab mlom tsiaj, thiab tsis tau nias tus tsiaj lub cim rau ntawm hauv pliaj lossis ntawm txhais tes. Lawv sawvdaws rov muaj txojsia thiab nrog Khetos kav ib txhiab xyoo. 5Dua li cov uas tuag lawm tsis rov tau txojsia mus txog thaum tag ib txhiab xyoo ntawd. No yog thawj zaug uas sawv hauv qhov tuag rov los. 6Tus uas muaj feem ciaj sawv hauv qhov tuag rov los zaum ib tau nyob kaj siab lug thiab dawb huv. Txojkev tuag zaum ob tsis muaj hwjchim kav lawv lawm tiamsis lawv yuav ua Vajtswv thiab Khetos li pov thawj, thiab yuav nrog nws kav ib txhiab xyoo.
7Thaum puv ib txhiab xyoo Xatas yuav raug muab tso tawm hauv nkuaj los, 8mas nws yuav tawm mus ntxias ib tsoom tebchaws thoob plaub ceg kaum ntuj, yog Kau thiab Makau, kom sau zog tuaj ua ke yuav ua rog. Lawv muaj coob yam li tej xuab zeb ntawm ntug hiavtxwv. 9Mas lawv tawm mus thoob plaws ntiajteb thiab vij nkaus Vajtswv cov xov dawb lub yeej thiab lub nroog uas nws hlub, tiamsis hluavtaws poob saum ntuj los kub cov neeg ntawd. 10Thiab Ntxwg Nyoog uas ntxias lawv raug muab pov rau hauv ntuj tawg lawj faj, yog lub chaw uas tus tsiaj thiab tus cuav xibhwb cev lus nyob hauv lawm, mas lawv yuav raug tsim txom nruab hnub hmo ntuj mus ib txhis tsis kawg.

Txiav txim zaum kawg

11Thiab kuv pom ib lub zwm txwv loj dawb paug thiab pom tus uas zaum saum lub zwm txwv ntawd. Lub ntuj thiab lub ntiajteb txawm yaj ntshis ntawm nws lub xubntiag mus, tsis muaj chaw rau tej ntawd nyob dua li lawm. 12Kuv pom cov neeg tuag lawd tus hlob tus yau sawv ntsug ntawm lub zwm txwv xubntiag thiab tej phau ntawv kuj raug muab nthuav. Thiab muaj dua ib phau ntawv raug muab nthuav, yog phau ntawv txojsia. Cov neeg tuag lawd kuj raug txiav txim raws li lawv tau ua uas sau cia rau tej phau ntawv ntawd. 13Dej hiavtxwv kuj tso cov uas tuag hauv hiavtxwv los, Txojkev Tuag thiab Tub Tuag Teb kuj tso cov neeg uas tuag rau hauv los, thiab txhua tus raug txiav txim raws li lawv tau ua. 14Mas Txojkev Tuag thiab Tub Tuag Teb raug muab pov rau hauv ntuj tawg.x Ntuj tawg no yog txojkev tuag zaum ob. 15Yog pom tias leejtwg tsis muaj npe sau cia rau hauv phau ntawv txojsia, tus ntawd kuj raug muab pov rau hauv ntuj tawg.x